Parònims

Hi ha mots o expressions que, per la similitud formal que tenen, es poden confondre. Cal tenir-ne clar el significat per usar-los correctament.

a l’hora
Marxarem a l’hora de sopar.

alhora
Marxarem tots dos alhora.

anotació
Cal revisar els comentaris o anotacions de l’autora.

notació
L’ambigüitat s’evita amb la notació científica.

assenyalar
El professorat ha d’assenyalar els objectius de l’assignatura.

senyalar
Cal senyalar amb llapis les idees principals del text.

baixar
L’import de les beques ha baixat.

abaixar
Li han abaixat la nota del treball.

bianual
La publicació de la revista és bianual. [dues vegades a l’any]

biennal
Els programes de doctorat són biennals. [duren dos anys]

bimensual
Es reuneixen amb una periodicitat bimensual. [dues vegades al mes]

bimestral
Han de redactar un informe de caràcter bimestral. [cada dos mesos]

complet
Ha d’examinar-se del temari complet.

complert
No ha complert les expectatives.

confós
El bidell s’ha confós d’aula.

confús
Va reconèixer que el text era confús.

consegüent
La fallida empresarial ha produït el consegüent increment de l’atur.

conseqüent
És conseqüent amb la seva responsabilitat com a degana.

consegüentment
L’augment de l’oferta ha fet baixar, consegüentment, els preus.

conseqüentment
El degà va actuar conseqüentment i va dimitir del càrrec.

dada
Cada dada està documentada.

data
Cal fixar una data per lliurar el treball.

darrera
Aquesta vegada serà la darrera.

darrere
Posa’t darrere, que has arribat l’últim.

dependent
L’òrgan és dependent del Claustre.

depenent
Es farà depenent de les inscripcions.

difós
El tumor s’ha difós per tot el cos.

difús
Un núvol difús de gas i pols.

directiva
Seminari a l’entorn de la directiva sobre energies renovables.

directriu
S’han aprovat les directrius acadèmiques per als graus.

em
Em cal saber els requisits.

hem
Hem d’establir el calendari.

plurianual
La convocatòria de l’examen és plurianual. [diverses vegades l’any]

pluriennal
Els cicles universitaris són pluriennals. [duren més d’un any]

pujar
La nota de tall ha pujat.

apujar
La participació apuja la nota final.

suspens
Té un suspens de Dret Romà.

suspès
Té quatre exàmens suspesos.

vist i plau
Vist i plau: el president.

vistiplau
Cal el vistiplau de la gerent.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-2-2021
Citació recomanada:
«Parònims» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2803> [consulta: 12 abril 2024].