Tràmits administratius

Accés i admissió

Admissió

Consulteu el calendari d'admissió de cada programa de doctorat, així com la documentació a presentar

 

Accés amb estudis espanyols

Títol de llicenciatura/grau o justificació de la seva tramitació.
Justificació de tenir superat 60 crèdits ECTS de nivell de màster universitari

Accés amb estudis estrangers

 

Sol·licituds

Si heu cursat part o la totalitats dels estudis previs a universitats estrangeres, heu de sol·licitar l'accés mitjançant l'imprès normalitzat (versió castellà).  Més informació del tràmit d'accés amb estudis estrangers

Resolucions

Les sol·licituds d'accés són resoltes a l'Escola de Doctorat en un termini aproximats de 2 mesos a comptar des que arriben les sol·licituds a l'Escola i si no és necessari reclamar o esmenar la documentació presentada. Les incidències en la documentació endarrereixen la resolució de les peticions i, per tant, de la matrícula. Us aconsellem que comproveu la documentació que heu de presentar i els requisits que han d'acomplir els documents acadèmics expedits a l'estranger versió castella //  versió àngles ) Podeu consultar la guia on us ofereix tota la informació respecte als nivells de titulació que donen accés i al procediment a seguir.

Automatrícula

Del 12 de setembre fins el 31 d'octubre de 2018 amb els enllaços següents: 

 

Matrícula candidats de nou accés

Lloc: Oficina de Postgrau del SED de Belles Arts
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 12 hores

Període de matrícula: de l'1 al 31 d'octubre

 

Documentació que s'ha de presentar:

Recordeu que amb anterioritat s'ha hagut d'haver sol·licitat l'accés i l'admissió.
Els documents que havien d'acompanyar aquesta sol·licitud són:

Imprès de matrícula per candidates de nou accés
Una fotografia
Credencial de becària, si escau 
Document de compromís signat per totes les parts
Fotocòpia de DNI/ NIE/ Passaport

 

Obligacions acadèmiques durant el primer curs

Cal demanar l'acceptació del Pla de Recerca dintre del termini que fixi la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat

 

Matrícula de segon curs

Calendari de matrícula: del 12 de setembre al 31 d'octubre (automatrícula)

Cal haver obtingut l'acceptació del pla de recerca

 

Obligacions acadèmiques del segon curs (i successius):

Cal presentar un informe de seguiment del pla de recerca, dintre del termini que fixi la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

Comparteix-ho: