Tràmits administratius del doctorat

Accés i admissió

REQUISITS D'ACCÉS I ADMISSIÓ PER ALS NOUS DOCTORANDS

Per accedir a un programa de doctorat cal iniciar  i obtenir la resolució favorable de dos tràmits: l’admissió i l’accés. Els has de demanar mitjançant l’aplicatiu d’admissió i accés.

1. Requisits per a l'admissió a un programa de doctorat

Podeu consultar els requisits d'admissió a la fitxa de cada programa de doctorat.

2. Requisits per a l'accés a un programa de doctorat

Podeu consultar els requisits al web de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (EDUB)

Cliqueu si voleu accedir a més informació

Els estudiants que dipositin la seva tesi doctoral junt amb el document de sol.licitud, han de lliurar i registrar en la SED de Belles Arts la següent documentació .

En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand, nom i cognoms del/s director/s de tesi i del tutor, si n'hi ha. Les tesis han d'incloure una introducció general, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia. Les Comissions Específiques de Defensa de les tesis poden establir altres requisits de format i contingut en funció de l'àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s'estableix en aquesta Normativa.

  • Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format PDF.
  • La fitxa emplenada de dades sobre la tesi i l'autorització de publicació al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona i el repositori de tesis doctorals TDX, i també la fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO segons el model normalitzat. La fitxa TESEO ha d'incloure, com a mínim, les dades personals del doctorand, el resum de la tesi i els codis UNESCO.
  • Els documents complementaris que s'estableixin corresponents a tesis presentades com a compendi de publicacions, tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa, menció de doctor internacional i cotutela.
  • Una declaració signada pel doctorand de que la tesi és original, s’han  complert els codis ètics i de bones pràctiques i que la tesi no conté plagi,  manifestant que coneix i consent que la seva tesi serà sotmesa a  procediment per comprovar la seva originalitat.
  • Una  declaració  signada  per  la  directora  o  pel  director  de  la  tesi  doctoral  de  que  s’han  complert els  codis ètics  i  de  bones  pràctiques  i  de  que  no  té  coneixement  de  que  s’hagi  produït cap plagi.

 

Sol·licitud de dipòsit

Automatrícula

Del 9 de setembre al 31 d'octubre de 2019 amb els enllaços següents: 

 

Matrícula candidats de nou accés

Lloc: Oficina de Postgrau del SED de Belles Arts
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 12 hores

Període de matrícula: del 9 de setembre al 31 d'octubre

 

Documentació que s'ha de presentar:

Recordeu que amb anterioritat s'ha hagut d'haver sol·licitat l'accés i l'admissió.
Els documents que havien d'acompanyar aquesta sol·licitud són:

Imprès de matrícula per candidates de nou accés
Una fotografia
Credencial de becària, si escau 
Document de compromís signat per totes les parts
Fotocòpia de DNI/ NIE/ Passaport

 

Obligacions acadèmiques durant el primer curs

Cal demanar l'acceptació del Pla de Recerca dintre del termini que fixi la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat

 

Matrícula de segon curs

Calendari de matrícula: del 9 de setembre  al 31 d'octubre (automatrícula)

Cal haver obtingut l'acceptació del pla de recerca

 

Obligacions acadèmiques del segon curs (i successius):

Cal presentar un informe de seguiment del pla de recerca, dintre del termini que fixi la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

Comparteix-ho: