Tràmits administratius del doctorat

Accés i admissió

REQUISITS D'ACCÉS I ADMISSIÓ PER ALS NOUS DOCTORANDS

Per accedir a un programa de doctorat cal iniciar  i obtenir la resolució favorable de dos tràmits: l’admissió i l’accés. Els has de demanar mitjançant l’aplicatiu d’admissió i accés.

1. Requisits per a l'admissió a un programa de doctorat

Podeu consultar els requisits d'admissió a la fitxa de cada programa de doctorat.

2. Requisits per a l'accés a un programa de doctorat

Podeu consultar els requisits al web de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (EDUB)

Cliqueu si voleu accedir a més informació

DOCUMENTACIÓ:

Els i les estudiants que dipositin la seva tesi doctoral junt amb el document de sol.licitud, poden lliurar i registrar en la seu electrònica de la UB  o en la SED de Belles Arts prèvia petició de cita prèvia la següent documentació .

En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand, nom i cognoms del/s director/s de tesi i del tutor, si n'hi ha. Les tesis han d'incloure una introducció general, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia. Les Comissions Específiques de Defensa de les tesis poden establir altres requisits de format i contingut en funció de l'àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s'estableix en aquesta Normativa.

 

PROPOSTA DE TRIBUNAL:

La direcció de la tesis doctoral haurà de proposar un tribunal.
 

Automatrícula

Primer període de matrícula finalitzat.

 

Matrícula candidats de nou accés

 

Documentació que s'ha de presentar:

Recordeu que per poder-vos matricular cal haver obtingut una resolució d'admissió i una resolució posterior d'accés al programa de doctorat.

Imprès de matrícula per candidates de nou accés
Una fotografia
Credencial de becària, si escau 
Document de compromís signat per totes les parts
Fotocòpia de DNI/ NIE/ Passaport

 

Obligacions acadèmiques durant el primer curs

Cal demanar l'acceptació del Pla de Recerca dins del termini establert per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat

 

Matrícula de segon curs

Es formalitza per automatrícula

Cal haver obtingut l'acceptació del pla de recerca

 

Obligacions acadèmiques del segon curs (i successius):

Cal presentar un informe de seguiment del pla de recerca, dins del termini establert per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

Comparteix-ho: