Universitat de Barcelona

Grau en Ciències del Mar

Objectius i competències

Objectius

El grau de Ciències del Mar de la Universitat de Barcelona té com a objectiu formar professionals en l'àmbit de les ciències del mar i els seus camps d'aplicació. Per mitjà d'una visió multidisciplinària i l'ús d'eines avançades en l'àmbit de les ciències del mar, parant atenció als aspectes pràctics, es pretén formar titulats capaços de fer les activitats següents:

 • Estudiar, caracteritzar, modelitzar i gestionar el medi marí i litoral, en el seu estat natural o afectat per les activitats humanes.
 • Assessorar en matèries en què són competents, com ara recursos marins, temes mediambientals i impactes, entre d'altres, a petició d'administracions públiques o empreses.
 • Fer recerca en els diferents camps temàtics de les ciències marines.
 • Formar, al seu torn, altres científics i tècnics.

 

En aquest sentit, els titulats en Ciències del Mar han de ser capaços d'entendre, valorar i integrar aportacions d'especialistes de diferents camps temàtics, i de gestionar i coordinar equips de treball que puguin donar resposta a un extens ventall de qüestions en l'àmbit de les ciències del mar. En definitiva, han de tenir uns coneixements sòlids i amplis que els facilitin la incorporació a empreses, administracions, centres de recerca, centres d'ensenyament i altres institucions i organitzacions amb activitats relacionades amb les costes i el mar, així com amb els recursos i usos que poden tenir, i unes eines que els permetin adaptar-se a un entorn laboral altament canviant.

Competències

Competències bàsiques i generals

 • Capacitat per comprendre i aplicar els coneixements en l'àmbit professional.
 • Capacitat de reunir i interpretar dades per emetre judicis reflexius.
 • Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic divers.
 • Capacitat per aprendre.
 • Responsabilitat, creativitat, iniciativa i adaptació.
 • Capacitat crítica i autocrítica.
 • Treball en equip.
 • Habilitat per comunicar-se oralment i per escrit.
 • Capacitat per usar les tecnologies de la informació.
 • Compromís ètic professional, social i ambiental.


Competències específiques de la titulació

 • Capacitat per aplicar bones pràctiques en el treball al mar, al camp i al laboratori, usant les tècniques instrumentals i els mètodes d'observació específics del mar.
 • Capacitat per plantejar treballs aplicats, i avaluar, processar, visualitzar i interpretar dades de l'àmbit de les ciències del mar.
 • Capacitat per reconèixer la diversitat i evolució dels ambients geològics, cartografiar i classificar el fons i el subsol marins, i identificar els riscos d'origen marí.
 • Capacitat per reconèixer, inventariar i avaluar la biodiversitat, identificar i descriure hàbitats i ecosistemes, detectar-ne les amenaces i proposar mesures de gestió i conservació.
 • Capacitat per identificar masses d'aigua, definir-ne les propietats i caracteritzar-ne la dinàmica, la variabilitat a diferents escales de temps i la seva relació amb el canvi global.
 • Capacitat per diagnosticar els impactes humans i problemes associats a l'ús i a l'explotació sostenible dels recursos marins vius i no vius, i proposar mesures de mitigació i correcció.
 • Capacitat per desenvolupar, validar i aplicar indicadors de l'estat ambiental del medi marí a programes de seguiment i vigilància.
 • Capacitat per aplicar principis bàsics d'economia i dret a la gestió del medi marí i dels seus recursos


Llistat complet de competències

Comparteix-ho: