Material de laboratori

Per a la compra i el subministrament de material, instruments i equipament de laboratori, per a totes les unitats de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera, la UB disposa d'un acord marc (expedient 2022/11).

Aquest acord marc està dividit en cinc lots.

 

 • LOT 1 - Material fungible i semi-fungible de laboratori.

CPV - 38000000-5 -  Equip de laboratori, òptic i de precisió (excepte ulleres)

CPV - 38437000-7 -  Pipetes de laboratori i accessoris

 • LOT 2 - Material de vidre de laboratori.

CPV - 33793000-5 -  Articles de vidre per a laboratori

 • LOT 3 - Equip de laboratori.

CPV - 38000000-5 -  Equip de laboratori, òptic i de precisió (excepte ulleres)

CPV - 42122500-5 - Bombes de laboratori i accessoris

CPV - 42931100-2 - Centrifugadores de laboratori i accessoris

 • LOT 4 - Instruments, components i subministraments electrònics, elèctrics i industrials.

CPV - 31680000-6 - Materials i accessoris elèctrics

CPV - 31710000-6 - Equip electrònic

CPV - 31711100-4 - Components electrònics

CPV - 44316400-2 - Articles de ferreteria

 • LOT 5 - Material de seguretat, protecció i neteja del laboratori.

CPV - 33700000-7 - Productes per a la higiene personal

CPV - 18110000-3 - Indumentària de treball

CPV - 35110000-8 - Equip d’extinció d’incendis, salvament i seguretat

CPV - 39831000-6 - Productes de neteja

En aquest AM s'han seleccionat en cada lot, 5 proveïdors de referència per realitzar comandes directes inferiors a 3.000€.

Trobareu les dades de la resta de proveïdors homologats en cada Lot en els desplegables de sota i en aquest enllaç.

 • LOT 1
EMPRESA NIF SAP LOTS QUE PARTICIPA
DDBIOLAB, SLU B66238197 107424 1, 2, 3, 5
CULTEK SL B28442135 102395 1, 3
MERCK LIFE SCIENCE SLU B79184115 105866 1, 2, 3, 4
FISHER SCIENTIFIC SL B84498955 100769 1, 2, 3, 5
VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL B08362089 102025 1, 2, 3, 5
 • LOT 2
EMPRESA NIF SAP LOTS QUE PARTICIPA
VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL B08362089 102025 1, 2, 3, 5
ACEFE SAU A58135831 102614 1, 2, 3, 5
DDBIOLAB, SLU B66238197 107424 1, 2, 3, 5
SUMINISTROS GENERALES LABORATORIOS B63479752 100910 1, 2, 3, 5
PIDISCAT SL B61700381 101768 1, 2, 3, 5
 • LOT 3
EMPRESA NIF SAP LOTS QUE PARTICIPA
NIRCO SL B58786096 101529 1, 3
IZASA SCIENTIFIC, S.L.U. B66350281 108000 3
FISHER SCIENTIFIC SL B84498955 100769 1, 2, 3, 5
DDBIOLAB, SLU B66238197 107424 1, 2, 3, 5
MERCK LIFE SCIENCE SLU B79184115 105866 1, 2, 3, 4
 • LOT 4
EMPRESA NIF SAP LOTS QUE PARTICIPA
AMIDATA SAU A78913993 102488 4
MERCK LIFE SCIENCE SLU B79184115 105866 1, 2, 3, 4
SUDELAB SL B63276778 101312 1, 2, 3, 4, 5
GENOCHEM WORLD SL B98858616 112877 1, 2, 3, 4, 5
APARATOS NORMALIZADOS SA A08407611 102698 1, 2, 3, 4, 5
 • LOT 5
EMPRESA NIF SAP LOTS QUE PARTICIPA
SUMINISTROS GENERALES LABORATORIOS B63479752 100910 1, 2, 3, 5
PIDISCAT SL B61700381 101768 1, 2, 3, 5
GENOCHEM WORLD SL B98858616 112877 1, 2, 3, 4, 5
FISHER SCIENTIFIC SL B84498955 100769 1, 2, 3, 5
ACEFE SAU A58135831 102614 1, 2, 3, 5

 

La contractació dependrà de tres variants, el valor del producte o comanda, el material i el creditor seleccionat.

Segons clàusula tercera del plec de prescripcions tècniques, s'entendrà a tots els efectes que totes les despeses que es puguin produir fins el lliurament dels productes estan incloses en aquells preus unitaris, en particular les despeses de transport, embalatge i altres d'equivalents.

 
QUADRE RESUM - PROCEDIMENT DELS CONTRACTES BASATS
1. Comandes de productes i serveis d’import fins a 2.999 € (IVA exclòs)
Si el producte a adquirir està a la relació final de la llista de productes recurrents i/o d’ús més Freqüent/produces equivalents. Compra directa (a un dels 3 millors preus)
Si el proveïdor és un dels cinc de referència del lot corresponent. Compra directa (a un d’aquest proveïdors de referència).
S’ha realitzat prèviament una consulta a 6 proveïdors inclosos els 5 de referència

Compra directa (a qualsevol proveïdor dels 6 consultats)

Tant la consulta prèvia com la justificació ha de servir per tota
la durada de l’Acord Marc, inclosa la pròrroga.

Si és una compra puntual de productes no recurrents. Demanar un mínim de 6 pressupostos inclosos els proveïdors de referència. Si l'elecció no és la més econòmica, cal justificació (millor relació qualitat-preu)
2. Comandes d’import entre 3.000 i 14.999 € (IVA exclòs)
Cal demanar un mínim de 6 pressupostos (inclosos els proveïdors de referència del lot)
Els pressupostos s’han de demanar en format electrònic i el termini de resposta no pot ser inferior a 48 hores
Si l’elecció no és la més econòmica o no és un proveïdor de referència, cal justificació (millor relació qualitat-preu).
3. Comandes a partir 15.000 € (IVA exclòs)
Cal demanar pressupostos a tots els proveïdors homologats del LOT
 Es realitzarà una segona licitació amb tots els proveïdors del lot corresponent que es tramitarà des de l’Oficina de Contractació Administrativa.

 

Els productes la qualitat o característiques dels quals siguin necessàries per obtenir els criteris de continuïtat o repetibilitat exigits per un sistema de qualitat, podran adquirir-se directament dels seus fabricants o distribuïdors principals, acreditant a l’expedient alguna
de les següents circumstàncies:

- La necessitat de reproduir un experiment publicat en una revista científica.
- La necessitat d’utilitzar un material que ha estat validat amb un mètode determinat.
- La continuïtat d’una sèrie experimental iniciada amb un producte o material determinat
- Altres circumstàncies anàlogues, que s’han de fer constar a l’expedient

Per tal d’evitar que les diferents unitats destinatàries facin només contractes basats d’acord amb el primer procediment dels descrits limitant així la concurrència, es recomana que cada unitat faci una previsió de totes les necessitats dels següents 12 mesos, procedint a efectuar un únic contracte basat a l’any.


En cas que la previsió hagi estat insuficient i calgui fer més contractes basats, amb independència de la seva quantia, seria recomanable fer-ho d’acord amb el tercer procediments dels descrits

 

 • Eina de cerca dels tres millors preus (ÀGORA)

 • Excel tres millors preus (Enllaç)

 

 

LOT1
49 LICITADORS HOMOLOGATS NIF SAP CATÀLEG
ACEFE SAU A58135831 102614 ENLLAÇ
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S L B86907128 107695 ENLLAÇ
ALCO SUBMINISTRES PER A LABORATORI A08799090 103093 ENLLAÇ
ALFAQUIMIA SL B81397390 100810 ENLLAÇ
ANALISIS VINICOS S.L B13271739 #N/A ENLLAÇ
ANAME SL B79255659 100728 ENLLAÇ
APARATOS NORMALIZADOS SA A08407611 102698 ENLLAÇ
ATTENDBIO RESEARCH SL B65228629 101001 ENLLAÇ
AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SLU B63797559 101057 ENLLAÇ
BIO RAD LABORATORIES SA A79389920 102481 ENLLAÇ
BIOGEN CIENTIFICA SL B79539441 100906 ENLLAÇ
CRYOGAS SL B61635835 113140 ENLLAÇ
CULTEK SL B28442135 102395 ENLLAÇ
DDBIOLAB, SLU B66238197 107424 ENLLAÇ
ECOGEN SL B59432609 102135 ENLLAÇ
EPPENDORF IBERICA B82850645 100611 ENLLAÇ
FISHER SCIENTIFIC SL B84498955 100769 ENLLAÇ
GENOCHEM WORLD SL B98858616 112877 ENLLAÇ
INGENIERIA ANALITICA SL B25331547 102203 ENLLAÇ
ISOGEN LIFE SCIENCE BV NL803532180B01 201838 ENLLAÇ
JASCO ANALITICA SPAIN SL B82043795 100521 ENLLAÇ
LABCLINICS SA A58118928 102412 ENLLAÇ
LABNET BIOTECNICA SL B82509852 100465 ENLLAÇ
LI-COR BIOSCIENCES GMBH DE213054107 #N/A ENLLAÇ
LIFE TECHNOLOGIES SA A28139434 102708 ENLLAÇ
LINEALAB SL B63935951 100617 ENLLAÇ
MEDICAL MIX, S.L.U. B62447727 #N/A ENLLAÇ
MERCK LIFE SCIENCE SLU B79184115 105866 ENLLAÇ
METTLER TOLEDO, SA ESPAñOLA A08244568 103189 ENLLAÇ
MILTENYI BIOTEC SL B82191917 100492 ENLLAÇ
NIRCO SL B58786096 101529 ENLLAÇ
PERKINELMER ESPAÑA SL B82338757 100475 ENLLAÇ
PHENOMENEX ESPAÑA SLU B87155065 108231 ENLLAÇ
PIDISCAT SL B61700381 101768 ENLLAÇ
PROQUILAB SA A30609044 102476 ENLLAÇ
PROQUINORTE, S.A. A48202451 102851 ENLLAÇ
REACTIVA SA A58659715 102530 ENLLAÇ
SARSTEDT SA A59046979 102731 ENLLAÇ
SARTORIUS SPAIN SA A84956499 102422 ENLLAÇ
SCHARLAB SL B63048540 101414 ENLLAÇ
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS SL B59076828 101979 ENLLAÇ
SUDELAB SL B63276778 101312 ENLLAÇ
SUMINISTROS GENERALES LABORATORIOS B63479752 100910 ENLLAÇ
SUMINISTROS NESSLAB, S.L. B66567215 109922 ENLLAÇ
TEKNOKROMA ANALITICA, SA A08541468 105954 ENLLAÇ
THERMO FISHER SCIENTIFIC SLU B28954170 102370 ENLLAÇ
UVAT NERIUM SCIENTIFIC SL B40524670 111978 ENLLAÇ
VIDRA FOC SA A08677841 102665 ENLLAÇ
VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL B08362089 102025 ENLLAÇ

LOT2
24 LICITADORS HOMOLOGATS NIF SAP CATÀLEG
ACEFE SAU A58135831 102614 ENLLAÇ
ALCO SUBMINISTRES PER A LABORATORI A08799090 103093 ENLLAÇ
ANALISIS VINICOS S.L B13271739 #N/A ENLLAÇ
ANAME SL B79255659 100728 ENLLAÇ
APARATOS NORMALIZADOS SA A08407611 102698 ENLLAÇ
DDBIOLAB, SLU B66238197 107424 ENLLAÇ
FISHER SCIENTIFIC SL B84498955 100769 ENLLAÇ
GENOCHEM WORLD SL B98858616 112877 ENLLAÇ
INGENIERIA ANALITICA SL B25331547 102203 ENLLAÇ
LEICA MICROSISTEMAS SLU LOTE 2 B58521147 101534 ENLLAÇ
LINEALAB SL B63935951 100617 ENLLAÇ
MERCK LIFE SCIENCE SLU B79184115 105866 ENLLAÇ
PHENOMENEX ESPAÑA SLU B87155065 108231 ENLLAÇ
PIDISCAT SL B61700381 101768 ENLLAÇ
PROQUILAB SA A30609044 102476 ENLLAÇ
PROQUINORTE, S.A. A48202451 102851 ENLLAÇ
SCHARLAB SL B63048540 101414 ENLLAÇ
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS SL B59076828 101979 ENLLAÇ
SUDELAB SL B63276778 101312 ENLLAÇ
SUMINISTROS GENERALES LABORATORIOS B63479752 100910 ENLLAÇ
SUMINISTROS NESSLAB, S.L. B66567215 109922 ENLLAÇ
UVAT NERIUM SCIENTIFIC SL B40524670 111978 ENLLAÇ
VIDRA FOC SA A08677841 102665 ENLLAÇ
VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL B08362089 102025 ENLLAÇ

LOT3
53 LICITADORS HOMOLOGATS NIF SAP CATÀLEG
ACEFE SAU A58135831 102614 ENLLAÇ
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S L B86907128 107695 ENLLAÇ
ALCO SUBMINISTRES PER A LABORATORI A08799090 103093 ENLLAÇ
ANALISIS VINICOS S.L B13271739 #N/A ENLLAÇ
ANAME SL B79255659 100728 ENLLAÇ
APARATOS NORMALIZADOS SA A08407611 102698 ENLLAÇ
AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SLU B63797559 101057 ENLLAÇ
BIO RAD LABORATORIES SA A79389920 102481 ENLLAÇ
BIOGEN CIENTIFICA SL B79539441 100906 ENLLAÇ
BIOMETA TECNOLOGIA Y SISTEMAS SAL A33553645 102502 ENLLAÇ
BIONOVA CIENTIFICA SL B78541182 100796 ENLLAÇ
CONTROLTECNICA BIO SL B83510537 100660 ENLLAÇ
CULTEK SL B28442135 102395 ENLLAÇ
DDBIOLAB, SLU B66238197 107424 ENLLAÇ
ECOGEN SL B59432609 102135 ENLLAÇ
EPPENDORF IBERICA B82850645 100611 ENLLAÇ
FISHER SCIENTIFIC SL B84498955 100769 ENLLAÇ
GENOCHEM WORLD SL B98858616 112877 ENLLAÇ
INGENIERIA ANALITICA SL B25331547 102203 ENLLAÇ
INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES S.A. 25147747F #N/A ENLLAÇ
ISOGEN LIFE SCIENCE BV NL803532180B01 201838 ENLLAÇ
IZASA SCIENTIFIC, S.L.U. B66350281 108000 ENLLAÇ
JASCO ANALITICA SPAIN SL B82043795 100521 ENLLAÇ
LABCLINICS SA A58118928 102412 ENLLAÇ
LABNET BIOTECNICA SL B82509852 100465 ENLLAÇ
LEICA MICROSISTEMAS SLU LOTE 3 B58521147 101534 ENLLAÇ
LEYBOLD HISPANICA SA A28143527 102706 ENLLAÇ
LI-COR BIOSCIENCES GMBH DE213054107 #N/A ENLLAÇ
LIFE TECHNOLOGIES SA A28139434 102708 ENLLAÇ
LINEALAB SL B63935951 100617 ENLLAÇ
MEDICAL MIX, S.L.U. B62447727 #N/A ENLLAÇ
MERCK LIFE SCIENCE SLU B79184115 105866 ENLLAÇ
METROHM HISPANIA SL B88334131 112421 ENLLAÇ
METTLER TOLEDO, SA ESPAñOLA A08244568 103189 ENLLAÇ
MILTENYI BIOTEC SL B82191917 100492 ENLLAÇ
NIRCO SL B58786096 101529 ENLLAÇ
PALEX MEDICAL SA A58710740 102736 ENLLAÇ
PERKINELMER ESPAÑA SL B82338757 100475 ENLLAÇ
PIDISCAT SL B61700381 101768 ENLLAÇ
PROMEGA BIOTECH IBERICA SL B63699631 101440 ENLLAÇ
PROQUILAB SA A30609044 102476 ENLLAÇ
PROQUINORTE, S.A. A48202451 102851 ENLLAÇ
QUIMIGEN SL B80479918 100880 ENLLAÇ
SARSTEDT SA A59046979 102731 ENLLAÇ
SARTORIUS SPAIN SA A84956499 102422 ENLLAÇ
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS SL B59076828 101979 ENLLAÇ
STERILTECH SL B83968644 108821 ENLLAÇ
SUDELAB SL B63276778 101312 ENLLAÇ
SUMINISTROS GENERALES LABORATORIOS B63479752 100910 ENLLAÇ
SUMINISTROS NESSLAB, S.L. B66567215 109922 ENLLAÇ
TEKNOKROMA ANALITICA, SA A08541468 105954 ENLLAÇ
UVAT NERIUM SCIENTIFIC SL B40524670 111978 ENLLAÇ
VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL B08362089 102025 ENLLAÇ

LOT4
6 LICITADORS HOMOLOGATS NIF SAP CATÀLEG
AMIDATA SAU A78913993 102488 ENLLAÇ
APARATOS NORMALIZADOS SA A08407611 102698 ENLLAÇ
BIOMETA TECNOLOGIA Y SISTEMAS SAL A33553645 102502 ENLLAÇ
GENOCHEM WORLD SL B98858616 112877 ENLLAÇ
MERCK LIFE SCIENCE SLU B79184115 105866 ENLLAÇ
SUDELAB SL B63276778 101312 ENLLAÇ

LOT5
21 LICITADORS HOMOLOGATS NIF SAP CATÀLEG
ACEFE SAU A58135831 102614 ENLLAÇ
ALCO SUBMINISTRES PER A LABORATORI A08799090 103093 ENLLAÇ
ANAME SL B79255659 100728 ENLLAÇ
APARATOS NORMALIZADOS SA A08407611 102698 ENLLAÇ
CELULOSAS Y DERIVAD.DE LA TORRE,SL B60679321 101203 ENLLAÇ
DDBIOLAB, SLU B66238197 107424 ENLLAÇ
FISHER SCIENTIFIC SL B84498955 100769 ENLLAÇ
GENOCHEM WORLD SL B98858616 112877 ENLLAÇ
JOSE COLLADO SA A08611444 102979 ENLLAÇ
LINEALAB SL B63935951 100617 ENLLAÇ
MEDICAL MIX, S.L.U. B62447727 #N/A ENLLAÇ
PIDISCAT SL B61700381 101768 ENLLAÇ
SCHARLAB SL B63048540 101414 ENLLAÇ
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS SL B59076828 101979 ENLLAÇ
SUDELAB SL B63276778 101312 ENLLAÇ
SUMINISTROS GENERALES LABORATORIOS B63479752 100910 ENLLAÇ
SUMINISTROS INDUSTRIALES MIOR SL B58529991 #N/A ENLLAÇ
SUMINISTROS NESSLAB, S.L. B66567215 109922 ENLLAÇ
UVAT NERIUM SCIENTIFIC SL B40524670 111978 ENLLAÇ
VIDRA FOC SA A08677841 102665 ENLLAÇ
VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL B08362089 102025 ENLLAÇ

 • Les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen:

  ART. 28 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS D’ÚS GENERAL HOMOLOGATS

  1. Correspon a la Unitat de Compres establir negociacions, homologacions, acords i acords marcs propis amb els proveïdors de béns i serveis d’ús general com ara material d’oficina, consumibles d’informàtica, paper, viatges i altres d’utilització comuna, que puguin ser objecte d’homologació mitjançant els procediments establerts a la normativa legal de contractació pública, i impulsar l’adhesió i participació en altres acords amb organitzacions, consorcis o sistemes de compres. Aquests acords, quan tractin sobre serveis especialitzats d’ús general, seran impulsats i desenvolupats per les corresponents unitats especialitzades. 20

  2. Els continguts d’aquests acords són vinculants per a totes les unitats de la UB, les quals han d’adreçar les seves comandes als proveïdors seleccionats en els termes establerts als acords o contractes basats, a excepció de raons tècniques i d’exclusivitat degudament justificada pel responsable de l’expedient o que s’acrediti una millor relació qualitat-preu. Es faculta el/la Gerent/a per a aplicar reduccions, aplicables al pressupost actual o següent de la unitat i/o programa corresponent, de fins a un quíntuple de l’excés de despesa incorregut per incompliment d’aquesta norma.

  A aquests efectes i per a compres puntuals, es consideren de forma excepcional equivalents a proveïdors homologats les diferents botigues de la UB. Aquesta excepció només serà aplicable per a compres d’urgència justificada, i també en el cas que, un cop rebuda l’oferta del proveïdor homologat, s’obtingui d’una botiga de la UB una oferta més econòmica pel mateix producte, deixant constància documental a l’expedient informàtic d’ambdues ofertes. La Unitat de Compres podrà requerir directament de les diferents unitats de la UB una còpia de factures i altres documents per poder verificar el compliment dels acords i compromisos dels proveïdors, i també per poder fer anàlisis, una planificació i el seguiment dels diferents subministraments.

  3. La Unitat de Compres i les altres unitats a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article posaran en coneixement de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa els incompliments greus o reiteratius d’aquells acords per part d’unitats o membres de la UB.

  ART. 52 ACORDS MARC DE PRODUCTES I SERVEIS HOMOLOGATS

  Les adquisicions de béns i serveis recurrents que es gestionen de forma descentralitzada, s’han de cobrir preferentment mitjançant la formalització d’acords marc i sistemes dinàmics de contractació pública, que permetin la realització de comandes individualitzades de petit import o l’agregació per obtenir un millor preu.
  Per a l’exercici 2022, la Universitat ha de formalitzar, en funció dels recursos que s’assignin, el màxim nombre d’acords marc de proveïdors homologats, atenent prioritàriament aquells que donin cobertura a despeses que s’hagin de justificar amb fons afectats a entitats finançadores externes.

Qualsevol incidència i/o consulta relacionada amb possibles incompliments d'aquest acord marc, tant pel que fa als preus com a les condicions generals del servei, ha de ser comunicada a la unitat de Compres clicant el formulari d'incidències i consultes.