Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària

Avaluació

Com a norma general, l'avaluació ha de ser continuada (art.4.3 de la Normativa reguladora de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges). En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d'una avaluació continuada, tindrà dret a una avaluació única. En el pla docent de cada assignatura (Mestre d'Eduació Infantil - Mestre d'Educació Primària) trobareu la informació sobre cada una d'aquestes dues modalitats.

L'estudiant que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar aquest formulari i lliurar-lo signat i per duplicat al seu professor o professora, que li retornarà una còpia.

T

Terminis per presentar la sol·licitud per al curs 2022-2023

    Assignatures de 1r semestre i anuals - fins el dia 21 d'octubre de 2022
    Assignatures de 2n semestre - fins el dia 10 de març de 2023

Podeu consultar el dia, l'hora i l'aula de l'avaluació i reavaluació clicant sobre cadascuna de les assignatures que trobareu a l'apartat d'horaris del vostre curs.

Comparteix-ho: