Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària

Treball final de grau

El Treball Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria amb una càrrega de 6 crèdits ECTS, que l’estudiant ha de superar per culminar el seu procés d’aprenentatge. La normativa acadèmica impedeix convalidar o reconèixer el TFG i per aquest motiu, l’alumnat del doble itinerari haurà de cursar els TFG del grau d’Educació Primària i del d’Educació Infantil. Es tracta d’unes assignatures que han de cursar-se en el darrer tram de la formació. En línies generals es considera que aquest estat s’assoleix quan l’estudiant està matriculat a una menció i ha superat els dos primers períodes de pràctiques del doble itinerari. A l’itinerari curricular recomanat s’han ubicat els TFG durant el 5è curs.

Què es pretén?

Tal i com s’especifica a la normativa aprovada per la Comissió Acadèmica, se suposa que l’estudiant ha de ser capaç d’integrar la formació rebuda al llarg de les titulacions. Aquest exercici comporta, per part dels estudiants, aplicar coneixements, habilitats, actituds i competències adquirits als dos graus, i per tant, la forma en què s’integrin aquests coneixements, habilitats, actituds i competències ha d’estar d’acord amb els objectius concrets de formació i exercici professional propis de les titulacions.

A la guia del TFG s’especifica que la seva estructura i contingut estaran condicionats pel perfil del títol i pel seu caràcter interdisciplinari i multidisciplinari. En tots els casos, el contingut ha de ser adient al nombre de crèdits ECTS que aquesta matèria tingui assignada en el pla d’estudis i al temps d’elaboració fixat en el calendari d’activitats.

En què consisteix?

El TFG consisteix en la realització per part de l’estudiant d’un treball individual que cal lliurar en funció de les condicions i terminis establerts per la persona responsable de la seva tutoria. En el cas de la doble titulació, tot i que administrativament l’alumnat s’ha de matricular a dos TFG independents (els del graus de MEI i MEP), des de la perspectiva acadèmica es realitza un únic treball, tutoritzat per una única persona i amb una temàtica i enfocament que el faci pertinent per als dos graus.

Aquest treball s’ha d’adequar a una d’aquestes tres modalitats:

Modalitat A (Recerca). Anàlisi d’una temàtica educativa concreta.

Modalitat B (Caràcter aplicat, de creació o producció). Creació o producció de materials educatius.

Modalitat C (Innovació i transferència de coneixement). Disseny d’un projecte d’intervenció en un context educatiu particular.

Al final del 4t curs, es convocarà una reunió informativa amb la finalitat de presentar les condicions per l’organització i l’elaboració del TFG.

El seguiment i l’avaluació del TFG es durà a terme, al llarg de tot el 5è curs i mitjançant diferents tipologies de sessions: conjuntes per a tot el grup-classe, conjuntes amb tot l’alumnat assignats a un mateix tutor o tutora, i tutories individuals o en petits grups. Així mateix, l’avaluació i qualificació final del TFG es realitzarà una sessió especifica destinada a l’exposició del TFG davant un tribunal d’avaluació.

Comparteix-ho: