Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària

Mencions i optativitat

Opció A - Tria d’una de les mencions compartides

Tancament simultani dels dos expedients. Si es segueix amb normalitat l’itinerari curricular recomanat, es finalitza en 5 cursos acadèmics.

Mencions que es poden triar:

Biblioteques Escolars
Llengües Estrangeres

Atenció a la Diversitat
Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge, la Comunicació i l’Expressió

Es reservarà un total de 10 places en cadascuna d'aquestes mencions per a l’alumnat de la doble titulació.

 

Si es segueix amb normalitat l’itinerari curricular recomanat, es finalitza en 6 cursos acadèmics. Al 5è curs es tanca l’expedient d’EP i al 6è curs el d’EI.

Mencions que es poden triar a 5è (EP)

· Aquelles mencions d’EP no compartides i que s’ofereixin en torn de tarda. 
Per al curs 2023-2024: Menció en Educació Física

Mencions que es poden triar a 6è (EI)

· Qualsevol de les no compartides, amb independència del torn en què s’ofereixin. No es reservarà cap contingent de places per a l’alumnat de la doble titulació. Se seguirà el procediment habitual per a l’alumnat d’EI.
 

Si es segueix amb normalitat l’itinerari curricular recomanat, es finalitza en 6 cursos acadèmics. Al 5è curs es tanca l’expedient d’EI i al 6è curs el d’EP

Mencions que es poden triar a 5è (EI)

· Aquelles mencions d’EI no compartides i que s’ofereixin en torn de tarda.
Per al curs 2023-2024:
Menció en Motricitat Infantil
Menció en Expressions Artístiques
 

Mencions que es poden triar a 6è (EP)

· Qualsevol de les no compartides, amb independència del torn en què s’ofereixin
· No es reservarà cap contingent de places per a l’alumnat de la doble titulació. Se seguirà el procediment habitual per a l’alumnat d’EP.
 

Per poder formar part del procés de tria de menció l'alumnat ha d'estar en la situació de poder finalitzar els estudis el curs següent i ha de tenir superats com a mínim
- 174 crèdits  al grau de Mestre d'Educació Infantil (comptabilitzant totes les assignatures superades fins al primer semestre del curs)

Informació i calendari del procés de tria de menció

Per prova d'accés, en el cas de la Menció en Llengües Estrangeres (anglès) i la Menció en Educació Musical.

L'estudiant que supera la prova de nivell obté plaça a la menció a la qual ha optat, no ha de fer la preinscripció.

En cas de presentar-se a les dues proves i superar-les ha de comunicar per correu electrònic a graus.educacio@ub.edu la menció que vol cursar. 

Si, malgrat haver passat la prova de nivell, decideix preinscriure's a una menció sense prova i obté plaça, aquesta última es converteix en la tria vinculant. 

Per preinscripció, per a la resta de mencions. 

Només es triarà una menció i aquesta és vinculant per a la matrícula.

L’ordre de tria s’estableix en funció de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic. Aquesta es calcularà tenint en compte les assignatures superades fins el primer semestre del curs de la tria. En cas d'empat s'utilitzarà el cognoms i nom començant per la lletra que cada any sorteja la Generalitat de Catalunya per als seus processos. Per al 2022 es començarà per la lletra "M"

Podeu consultar les assignatures i el torn de cada menció a la pàgina web de cada grau

Mestre d'Educació Infantil

Mestre d'Educació Primària

Comparteix-ho: