Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

Més informació i procediment

Reconeixement de crèdits per a titulats de cicles formatius de grau superior (CFGS)

CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

Formació Bàsica de primer curs:
361125 Infància, salut i educació de 6 crèdits

Obligatòria de segon curs:
361144 Pràcticum I de 18 crèdits

Optatives:
399003 Reconeixement acadèmic de 6 crèdits


CFGS TÈCNIC SUPERIOR D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Optatives:
363210 Esport Individuals -només en el cas de cursar la menció en educació física-  de 3 crèdits    
363211 Esports Col·lectius -només en el cas de cursar la menció en educació física- de 3 crèdits
399003 Reconeixement acadèmic -qualsevol menció- de 6 crèdits

A partir del curs 2017-2018, aquestes assignatures, una vegada matriculades com a reconegudes, NO tindran qualificació numèrica ni ponderaran a l'expedient de l'alumne.

Taula de reconeixement de l'itinerari doble

Taula de reconeixement de l'itinerari doble aprovada pel Consell de Govern el 23 de juliol de 2013

Cursades a Mestre d'Educació Infantil

Crèdits

Reconegudes a Mestre d'Educació Primària

Crèdits

361128 Llengua catalana per a l’ensenyament

6

361046 Llengua catalana per a l’ensenyament

6

361127 Llengua estrangera per a l’ensenyament

6

361094 Llengua anglesa per a l’ensenyament

6

361129 Llengua castellana per a l’ensenyament

6

361047 Llengua castellana per l’ensenyament

6

361142 Didàctica de la llengua II

6

361049 Iniciació a la didàctica de la llengua i la literatura

6

361134 Didàctica de les matemàtiques

9

361712 Didàctica de la matemàtica I

361714 Didàctica de la matemàtica II

6

6

361135 Didàctica de l’educació física

9

361091 Educació física a Primària

6

361136 Didàctica de l’educació visual i plàstica

9

361087 Educació visual i plàstica a Primària

6

361137 Didàctica de la música

9

361104 Expressió musical a Primària

6

361144 Pràcticum I

18

361099 Pràctiques I

6

361145 Pràcticum II

27

364936 Pract. III Menc. Ed. Fisica
364937 Pract. III Menc. Ed. Music
364938 Pract. III Menc. Vis.Plast.
364939 Pract. III Menc. Lleng.Estr.
364640 Pract. III Menc. Aprof.Curr
364941 Pract. III Menc. Biblio.Esc.
364942 Pract. III Menc. Tec.Digit.
364943 Pract. III Menc. Aten.Div.

9

 

Cursades a Mestre d'Educació Primària

Crèdits

Reconegudes a Mestre d'Educació Infantil

Crèdits

361020 Psicologia de l’educació a Primària

12

361123 Psicologia de l’educació a l’etapa d’infantil

12

361044 Sociologia de l’educació

6

361758 Sociologia de l’educació: Canvis socials, educatius i multicul.

6

361036 Sistema educatiu i organització escolar

6

361117 Sistema educatiu, contextos educatius a l’etapa d’infantil

6

361041 Acció tutorial: relacions entre família, escola i societat

6

361121 Acció tutorial: relacions entre família, escola i societat

6

361055 Didàctica de la literatura infantil i juvenil

9

361140 Didàctica de la literatura infantil

6

6

361029 Teoria i pràctica de l’escola inclusiva

6

361126 Teoria i pràctica de l’escola inclusiva

6

361051 Didàctica de les habilitats comunicatives

6

361130 Habilitats comunicatives orals

6

361098 Recerca i innovació en la pràctica educativa

6

361119 Observació i innovació a l’aula

6

361704 Didàctica de la geografia

6

361139 Didàctica de les ciències socials

6

Comparteix-ho: