Comissió de Dinamització Lingüística

Presentació

Segons l'article 37 del Reglament de la Facultat de Ciències de l'Alimentació:

 1. La Comissió de Dinamització Lingüística està formada pels membres següents:
 • el degà o degana, o persona en qui delegui, que la presideix,
 • dos membres del professorat,
 • un membre de l’alumnat,
 • l’administrador o administradora del centre, o un membre del personal d’administració i serveis vinculat a la gestió administrativa en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretaria de la Comissió.
   
 1. Són funcions de la Comissió de Dinamització Lingüística:
 • fomentar l’ús de la llengua catalana en els camps investigador, docent, administratiu i de serveis,
 • vetllar per l’aplicació de la normativa d’usos lingüístics de la Universitat de Barcelona,
 • impulsar iniciatives que promoguin la disponibilitat de material bibliogràfic en català,
 • arbitrar un sistema que no perjudiqui l’ús de la llengua catalana, en cas d’haver- hi estudiants d’altres àrees lingüístiques,
 • mantenir contactes periòdics amb el Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística o amb el seu equivalent, directament o per mediació de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la Universitat de Barcelona,
 • coordinar-se amb altres universitats catalanes en l’elaboració de propostes de política lingüística, i g) totes les altres competències que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

Composició actual:

 • Dr. Joan Vallès (president per delegació del degà)
 • Dra. Elena Escubedo (Secció de Farmacologia)
 • Sra. Glòria Badorrey (secretària, Oficina de Recerca)
 • Un membre representant de l'alumnat