Consells d'estudi

D'acord amb l'article 20 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, per a cada ensenyament o, si és el cas, conjunt d'ensenyaments s'ha de constituir un consell d'estudis format per:

  1. un professor o una professora, com a mínim, de cada departament que tingui docència en l'ensenyament o conjunt d'ensenyaments i, amb veu i sense vot, un membre del personal d'administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica de l'ensenyament, i
  2. una representació de l'alumnat matriculat en cada ensenyament o conjunt d'ensenyaments en nombre igual a la representació dels professors i les professores membres del consell.

20.2  Cada consell d'estudis elegeix entre els seus membres, com a cap d'estudis, un professor o una professora funcionaris o contractats permanents. El o la cap d'estudis designa un secretari o una secretària entre els membres del consell d'estudis, designació que ha de fer pública el candidat a cap d'estudis abans de l'acte d'elecció.

A la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació s'han constituit els consells d'estudis dels ensenyaments de:

  • Farmàcia
  • Ciència i Tecnologia dels Aliments
  • Nutrició Humana i Dietètica
Comparteix-ho: