Comissions delegades

Comissió Acadèmica

Criteri de composició

 • el degà o la degana o el vicedegà o la vicedegana en qui delegui, que la presideix,
 • els o les caps d'estudis dels ensenyaments adscrits a la facultat,
 • el delegat o la delegada del degà o la degana per a temes de mobilitat d'estudiants,
 • el o la responsable de les Unitats de Coordinació Docent de les Estades,
 • tres estudiants de grau, dos de l'ensenyament de Farmàcia i un altre de l'ensenyament de Ciència i Tecnologia dels Aliments, i
 • l'administrador o l'administradora de la Facultat o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió.

 

Membres

 • Dra. Àngels Franch(vicedegana Acadèmica de l'Àmbit Farmàcia)
 • Dra. M. Carmen Vidal (vicedegana Acadèmica de l'Àmbit Alimentació)
 • Dra. Carme Caelles (directora del departament de Bioquímica i Fisiologia)
 • Dr. Robert Cruañas (director del departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient)
 • Dra. Maria Izquierdo (directora del departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia)
 • Dra. Elvira Lopez (cap d'estudis, ensenyament de Ciència i Tecnologia dels Aliments)
 • Dra. Núria Llor (directora del departament de Farmacologia, Toxicologia i  Química Terapèutica)
 • Dra. M. Antònia March (responsable de les Unitats de Coordinació Docent Estades)
 • Dr. Pedro Marrero (delegat del Degà per a la internalització i mobilitat d'estudiants)
 • Dra. Montserrat Miñarro (cap d'estudis, ensenyament Farmàcia)
 • Dr. Joan Simon (representant per a la formació del professorat i coordinador del Pla d'Acció Tutorial de Farmàcia)
 • Dr. Josep Ramon Ticó (director del departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)
 • Dra. Mireia Urpi (cap d'estudis, ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica)
 • Un representant dels estudiants
 • Sra. Yolanda Portabella Urmeneta (cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència)

Criteri de composició

 • el degà o la degana o el vicedegà o la vicedegana en qui delegui, que la presideix
 • un professor o una professora, com a mínim, en representació de cada departament adscrit. En el cas que en un departament hi hagi professorat de diferents àrees de coneixement, el departament designarà un o una representant per a cada àrea,
 • l'administrador o l'administradora de la Facultat o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió.

 

Membres:

 • Dr. Jordi Camarasa (president, degà)
 • Dra. Mercedes Amat (Química Orgànica)
 • Dr. Jaume Bastida (Fisiologia Vegetal)
 • Dr. César Blanché (Botànica)
 • Dra. Maria Izquierdo (Nutrició i Bromatologia)
 • Dr. David Pubill (Farmacologia)
 • Dra. Carme Caelles (Bioquímica i Biologia Molecular)
 • Dr. Robert Cruañas (Sanitat Ambiental i Edafologia)
 • Dra. Rut Ferrer (Fisiologia)
 • Dra. Montserrat Gállego (Parasitologia)
 • Dr. Diego Haro (Ciències Bàsiques Aplicades a l'Alimentació)
 • Dra. Elena Mercadé (Microbiologia)
 • Dra. Tere Montero (Fisicoquímica)
 • Dr. Josep Ramon Ticó (Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica)
 • Sra. Olga Palomar (secretària, Oficina d'Afers Generals)

Criteri de composició

 • el degà o la degana o el vicedegà o la vicedegana en qui delegui, que la presideix,
 • un professor o una professora proposat o proposada pel degà o la degana amb l'aprovació de la Junta de Facultat, per cada màster oficial adscrit a la Facultat, d'acord amb la programació oficial aprovada,i
 • l'administrador o administradora de la facultat o un membre del personal d'administració i serveis vinculat a la gestió administrativa en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió.

 

Membres

 • Vicedegana (presidenta per delegació)
 • Dra. Cristina Andres
 • Dra. M. Luisa García
 • Dra. Marian March
 • Dr. Eduardo Mariño
 • Dra. Carmen Vidal
 • Sra. Yolanda Portabella (secretària)

Criteri de composició

 • el degà o la degana o el vicedegà o la vicedegana en qui delegui, que la presideix,
 • un professor o una professora en representació de cadascun dels programes de doctorat vinculats a la facultat,
 • un estudiant de doctorat, i
 • l'administrador o administradora de la facultat o un membre del personal d'administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió.

 

Membres

 • Dra. Yolanda Cajal Visa (presidenta per delegació, vicedegana)
 • Dr. Josep Bonjoch Sese (Programa de Doctorat:Química Orgànica a la Industria Químico Farmacèutica)
 • Dr. Robert Cruañas Terradas(Programa de Doctorat:Ciències i Tecnologies del medi ambient)
 • Dr. José Antonio Fernández López (Programa de Doctorat: Nutrició i Metabolisme)
 • Dra. María Luisa García López(Programa de Doctorat: Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments)
 • Dra. Ma. José García Celma (Programa de Doctorat: Nanociència)
 • Dra. Lyda Halbaut Bellowa(Programa de Doctorat: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutiques)
 • Dra. Maria Izquierdo Pulido (Programa de Doctorat: Alimentació i Nutrició)
 • Dr. Pedro F. Marrero González (Programa de Doctorat: Biomedicina)
 • Sra. Àngels Barcelo Vidal (Secretaria d'Estudiants i Docència)

Criteri de composició

 • el degà o la degana o vicedegà o vicedegana en qui delegui, que la presideix,
 • un professor o una professora, com a mínim, en representació de cada departament adscrit. En el cas que en un departament hi hagi professorat de diferents àrees de coneixement, el departament designarà un o una representant per a cada àrea,
 • un estudiant,
 • l'administrador o l'administradora de la Facultat o un membre del personal d'administració i serveis vinculat a la gestió administrativa en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió

 

Membres:

 • Dra. Yolanda Cajal Visa (presidenta per delegació, vicedegana)
 • Dra. Cristina Andrés (Secció de Nutrició i Bromatologia)
 • Dr. Antoni Camins (Secció de Farmacologia)
 • Dr. Carles Ciudad (Secció de Bioquímica i Biologia Molecular)
 • Dra. Amparo Cortés (Secció de Sanitat Ambiental i Edafologia)
 • Dra. Àngela Domínguez (Secció de Salut Pública)
 • Dr. Francisco Javier Luque (Secció de Ciències Bàsiques Aplicades a l'Alimentació)
 • Dra. Ana M. Marqués (Secció de Microbiologia)
 • Dr. Eduardo L. Mariño (Secció de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica)
 • Dra. Teresa Montero (Secció de Fisicoquímica)
 • Dr. Javier Palazón (Secció de Fisiologia Vegetal)
 • Dra. Carme Pelegrí (Secció de Fisiologia)
 • Dr. Jordi Torres (Secció de Parasitologia)
 • Dr. Joan Vallès (Secció de Botànica)
 • Dr. Santiago Vázquez (Secció Química Terapèutica)
 • Sra. Glòria Badorrey (secretària, Oficina de Recerca)

Criteri de composició

 • el degà o la degana o vicedegà o vicedegana en qui delegui, que la presideix,
 • un professor o una professora, com a mínim, en representació de cada departament adscrit. En el cas que en un departament hi hagi professorat de diferents àrees de coneixement, el departament designarà un o una representant per a cada àrea,
 • un estudiant,
 • l'administrador o l'administradora de la Facultat o un membre del personal d'administració i serveis vinculat a la gestió administrativa en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió

 

Membres:

 • Dra. Immaculada Dinarès (presidenta per delegació del Degà)
 • Dra. Dolores Barrón (Secció de Ciències Bàsiques Aplicades a l'Alimentació)
 • Dr. Carles Benedí (Secció de Botànica)
 • Dra. Marta Espina (Secció de Fisicoquímica)
 • Dra. Margarida Castell (Secció de Fisiologia)
 • Dra. Immaculada Dinarès (Secció de Química Terapèutica)
 • Dra. Carmen López (Secció de Nutrició i Bromatologia)
 • Dra. Esther Martí (Secció de Sanitat Ambiental i Edafologia)
 • Dr. David Miñana (Secció de Microbiologia)
 • Dr. Verónica Noé (Secció de Bioquímica i Biologia Molecular)
 • Dra. Cristina Riera (Secció de Parasitologia)
 • Dra. Àngels Salvadó (Secció de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica)
 • Dra. Roser Vila (Secció de Farmacologia)
 • Dr. Francesc Viladomat (Secció de Fisiologia Vegetal)
 • Sra. Anna M. Rodriguez (secretària, Administradora)

Criteri de composició

 • el degà o la degana o el vicedegà o la vicedegana en qui delegui, que la presideix.
 • la vicedegana o vicedegà de doctorat i/o postgraus.
 • els caps d'estudi dels ensenyaments de grau.
 • el professor o professora representant del centre a l'agència de qualitat de la UB.
 • dos representants del PAS (l'administradora de Centre i la cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència).
 • un alumne i un antic alumne

 

Membres:

 • Dra. Roser Fisa Saladrigas (vicedegana de Qualitat i Innovació), president.
 • Dra. Àngels Franch Masferrer (vicedegana Acadèmica de l'Àmbit Farmàcia)
 • Dra. M. Carmen Vidal Carou (vicedegana Acadèmica de l'Àmbit Alimentació)
 • Dra. Montserrat Miñarro Carmona (cap d'Estudis de l'ensenyament de Farmàcia)
 • Dra. Elvira López Tamames (cap d'Estudis de l'ensenyament de Ciència i Tecnologia dels Aliments)
 • Dra. Mireia Urpi Sarda (cap d'Estudis de l'ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica)
 • Sra. Anna M. Rodriguez Noria (Administradora de Centre)
 • Sra. Yolanda Portabella Urmeneta (cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència)
 • Sra. Sandra Galtes Mateu (Secretaria d'Estudiants i Docència)
 • Un representant dels estudiants
 • Un representant dels antics alumnes

Comparteix-ho: