Comissions delegades

Comissió Acadèmica

Criteri de composició

 • el degà o la degana o el vicedegà o la vicedegana en qui delegui, que la presideix,
 • el vicedegà o vicedegana director del Consell acadèmic de Ciències de l'Alimentació,
 • el vicedegà o vicedegana responsable de Qualitat,
 • els caps d'estudis dels ensenyaments adscrits a la Facultat,
 • els coordinadors dels màsters universitaris adscrits a la Facultat,
 • el coordinador o coordinadora de les dobles titulacions de grau,
 • el director o directora - o persona en qui delegui - dels departaments adscrits a la Facultat,
 • el responsable de la internacionalització i mobilitat dels estudiants,
 • el responsable de la Unitat de Coordinació Docent d'Estades en Pràctiques Tutelades,
 • el delegat o delegada del rector o rectora per a la Formació de Professorat de la Facultat
 • un nombre d'estudiants
 • el cap o la cap de Secretaria d'Estudiants i Docència del centre o membre del personal d'administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretaria de la Comissió,
 • el responsable de Secretaria d'Estudiants i Docència del centre al Campus de l'Alimentació de Torribera, amb veu i sense vot.

 

Membres

 • Dra. Àngels Franch (vicedegana Acadèmica)
 • Dr. Pedro Marrero (vicedegà director del Consell acadèmic de Ciències de l'Alimentació)
 • Dra. Roser Fisa (vicedegana responsable de Qualitat)
 • Dra. Montserrat Miñarro (cap d'estudis, ensenyament Farmàcia)
 • Dra. Mireia Urpi (cap d'estudis, ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica)
 • Dra. Elvira Lopez (cap d'estudis, ensenyament de Ciència i Tecnologia dels Aliments)
 • Dr. Oscar Domenech (coordinador doble titulació)
 • Dra. Josefa Badia (coordinadora Màster Biotecnologia Molecular)
 • Dra. Cristina Andres (coordinadora Màster Desenvolupament i Innovació d'Aliments)
 • Dr. Eduardo L. Mariño (coordinador del Màster Medicaments, Salut i Sistema Sanitari)
 • Dra. Marisa Garcia (coordinadora del Màster Recerca, Desenvolupament i Control del Medicament)
 • Dra. Carmen Vidal (coordinadora del Màster Seguretat Alimentària)
 • Dr. Jose Antonio Fernandez (coordinador del Màster Nutrició i Metabolisme)
 • Dr. Jordi Sierra (coordinador del Màster Gestió de Sòls i Aigües)
 • Dr. Robert Cruañas (director del departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient)
 • Dra. Carme Caelles (directora del departament de Bioquímica i Fisiologia)
 • Dr. Josep Ramon Ticó (director del departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)
 • Dra. Núria Llor (directora del departament de Farmacologia, Toxicologia i  Química Terapèutica)
 • Dra. Maria Izquierdo (directora del departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia)
 • Dr. Pedro Marrero (delegat del degà per a la internalització i mobilitat d'estudiants)
 • Dra. M. Antònia March (responsable de les Unitats de Coordinació Docent Estades)
 • Dr. Joan Simon (delegat del rector per a la formació del professorat de la Facultat)
 • Representants dels estudiants
 • Sra. Yolanda Portabella (cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència)
 • Sra. Montse Sanchez (responsable Secretaria d'Estudiants i Docència - Campus de l'Alimentació de Torribera)

Criteri de composició

 • el degà o la degana o el vicedegà o la vicedegana en qui delegui, que la presideix
 • un professor o professora, en representació de cada secció dels departaments adscrits a la Facultat,
 • un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió.

 

Membres:

 • Dr. Jordi Camarasa (president, degà)
 • Dra. Carme Caelles (Bioquímica i Biologia Molecular)
 • Dr. César Blanché (Botànica)
 • Dr. Diego Haro (Ciències Bàsiques Aplicades a l'Alimentació)
 • Dr. Josep Ramon Ticó (Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica)
 • Dr. David Pubill (Farmacologia)
 • Dra. Tere Montero (Fisicoquímica)
 • Dra. Rut Ferrer (Fisiologia)
 • Dr. Jaume Bastida (Fisiologia Vegetal)
 • Dra. Elena Mercadé (Microbiologia)
 • Dra. Maria Izquierdo (Nutrició i Bromatologia)
 • Dra. Montserrat Gállego (Parasitologia)
 • Dra. Mercedes Amat (Química Orgànica)
 • Dr. Robert Cruañas (Sanitat Ambiental i Edafologia)
 • Sra. Laura Andaluz (secretàri/a, Oficina d'Afers Generals)

Criteri de composició

 • el degà o la degana o el vicedegà o la vicedegana en qui delegui, que la presideix,
 • el coordinador o coordinadora, o un professor o professora en qui delegui en representació de cadascun dels programes de doctorat vinculats a la facultat,
 • un estudiant de doctorat, i
 • un membre del personal d'administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió.

 

Membres

 • Dra. Yolanda Cajal Visa (presidenta per delegació, vicedegana)
 • Dra. Maria Izquierdo Pulido (Programa de Doctorat: Alimentació i Nutrició)
 • Dr. Pedro F. Marrero González (Programa de Doctorat: Biomedicina)
 • Dra. Ma. José García Celma (Programa de Doctorat: Nanociència)
 • Dr. Josep Bonjoch Sese (Programa de Doctorat: Química Orgànica a la Industria Químico Farmacèutica)
 • Dra. María Luisa García López (Programa de Doctorat: Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments)
 • Un estudiant doctorat
 • Sra. Àngels Barcelo Vidal (Secretaria d'Estudiants i Docència)

Criteri de composició

 • el degà o la degana o vicedegà o vicedegana en qui delegui, que la presideix,
 • un professor o professora, de cadascuna de les seccions dels departaments adscrits a la Facultat,
 • un representant dels investigadors en formació predoctoral,
 • un membre del personal d'administració i serveis vinculat a la gestió de la recerca, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió

 

Membres:

 • Dra. Yolanda Cajal Visa (presidenta per delegació, vicedegana)
 • Dr. Carles Ciudad (Secció de Bioquímica i Biologia Molecular)
 • Dr. Joan Vallès (Secció de Botànica)
 • Dr. Francisco Javier Luque (Secció de Ciències Bàsiques Aplicades a l'Alimentació)
 • Dr. Eduardo L. Mariño (Secció de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica)
 • Dr. Antoni Camins (Secció de Farmacologia)
 • Dra. Montserrat Pujol (Secció de Físicoquimica)
 • Dra. Carme Pelegrí (Secció de Fisiologia)
 • Dr. Javier Palazón (Secció de Fisiologia Vegetal)
 • Dra. Ana M. Marqués (Secció de Microbiologia)
 • Dra. Cristina Andrés (Secció de Nutrició i Bromatologia)
 • Dr. Jordi Torres (Secció de Parasitologia)
 • Dr. Santiago Vázquez (Secció Química Orgànica)
 • Dra. Amparo Cortés (Secció de Sanitat Ambiental i Edafologia)
 • Un representant dels investigadors predoctoral
 • Sra. Glòria Badorrey (secretària, Oficina de Recerca)

Criteri de composició

 • el degà o la degana o persona en qui delegui, que la presideix,
 • un professor o professora de cada una de les seccions dels departaments adscrits a la Facultat,
 • un membre de la Unitat de Laboratoris docents,
 • un membre del personal d'administració i serveis vinculat a la gestió administrativa, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió

 

Membres:

 • Dra. Immaculada Dinarès (presidenta per delegació del degà)
 • Dr. Verónica Noé (Secció de Bioquímica i Biologia Molecular)
 • Dr. Carles Benedí (Secció de Botànica)
 • Dra. Dolores Barrón (Secció de Ciències Bàsiques Aplicades a l'Alimentació)
 • Dra. Àngels Salvadó (Secció de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica)
 • Dra. Roser Vila (Secció de Farmacologia)
 • Dra. Marta Espina (Secció de Fisicoquímica)
 • Dra. Margarida Castell (Secció de Fisiologia)
 • Dr. Francesc Viladomat (Secció de Fisiologia Vegetal)
 • Dr. David Miñana (Secció de Microbiologia)
 • Dra. Carmen López (Secció de Nutrició i Bromatologia)
 • Dra. Cristina Riera (Secció de Parasitologia)
 • Dra. Immaculada Dinarès (Secció de Química Terapèutica)
 • Dra. Esther Martí (Secció de Sanitat Ambiental i Edafologia)
 • Dra. Rut Ferrer (ULD)
 • Sra. Anna M. Rodriguez (secretària, Administradora)

Criteri de composició

 • el degà o la degana o el vicedegà o la vicedegana en qui delegui, que la presideix.
 • el vicedegà acadèmic o vicedegana acadèmica,
 • el vicedegà o vicedegana director del Consell Acadèmic de Ciències de l'Alimentació
 • els caps d'estudis dels ensenyaments de grau adscrits a la Facultat,
 • els coordinadors dels màsters universitaris, adscrits a la Facultat,
 • el responsable de qualitat de la Unitat de Laboratoris Docents,
 • el responsable de qualitat del Servei de Desenvolupament del Medicament,
 • l'administrador o administradora del centre
 • el cap o la cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència del centre,
 • un estudiant
 • el tècnic o tècnica de qualitat del centre, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretaria de la Comissió.

 

Membres:

 • Dra. Roser Fisa (vicedegana de Qualitat i Innovació), president.
 • Dra. Àngels Franch (vicedegana Acadèmica)
 • Dr. Pedro Marrero (vicedegà director del Consell Acadèmic de Ciències de l'Alimentació)
 • Dra. Montserrat Miñarro Carmona (cap d'Estudis de l'ensenyament de Farmàcia)
 • Dra. Mireia Urpi Sarda (cap d'Estudis de l'ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica)
 • Dra. Elvira López Tamames (cap d'Estudis de l'ensenyament de Ciència i Tecnologia dels Aliments)
 • Dr. Oscar Domenech (doble titulació)
 • Dra. Josefa Badia (coordinadora Màster Biotecnologia Molecular)
 • Dra. Cristina Andres (coordinadora Màster Desenvolupament i Innovació d'Aliments)
 • Dr. Eduardo L. Mariño (coordinador del Màster Medicaments, Salut i Sistema Sanitari)
 • Dra. Marisa Garcia (coordinadora del Màster Recerca, Desenvolupament i Control del Medicament)
 • Dra. Carmen Vidal (coordinadora del Màster Seguretat Alimentària)
 • Dr. Jose Antonio Fernandez (coordinador del Màster Nutrició i Metabolisme)
 • Dr. Jordi Sierra (coordinador del Màster Gestió de Sòls i Aigües)
 • Dra. Josefina Prat Aixela (Responsable de qualitat ULD)
 • Dra. Encarna Garcia Montoya (Responsable de qualitat SDM)
 • Sra. Anna M. Rodriguez Noria (Administradora de Centre)
 • Sra. Yolanda Portabella Urmeneta (cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència)
 • Un representant dels estudiants
 • a determinar (tècnic/tècnica de qualitat)

Criteri de composició

 • el degà o la degana o el vicedegà o la vicedegana en qui delegui, que la presideix.
 • dos membres del professorat,
 • un membre de l'alumnat
 • l'administrador o administradora del centre, o un membre del personal d'administració i serveis vinculat a la gestió administrativa en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretaria de la Comissió.

 

Composició actual:
 
 • Dr. Carlos J. Ciudad (president per delegació del degà)
 • Dra. Yolanda Cajal (Secció de Fisicoquímica)
 • Dr. Francesc Guardiola (Secció de Nutrició i Bromatologia)
 • Un representant dels estudiants
 • Sra. Rosa López (Oficina d'Afers Generals)

Criteri de composició

 • el degà o la degana o el vicedegà o la vicedegana en qui delegui, que la presideix,
 • dos membres del professorat,
 • un membre de l'alumnat
 • l'administrador o administradora del centre, o un membre del personal d'administració i serveis vinculat a la gestió administrativa en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretaria de la Comissió.

 

Composició actual:

 • Dr. Joan Vallès (president per delegació del degà)
 • Dra. Elena Escubedo (Secció de Farmacologia)
 • Dr. Joan Estelrich (Secció de Fisicoquímica)
 • Sra. Glòria Badorrey (secretària, Oficina de Recerca)

Comparteix-ho: