Serveis de suport a la recerca

Servei de Criogènia

Servei de Criogènia

Comissió d'Usuaris del Servei de Criogènia

Objectius: supervisar i formular propostes de millora del Servei.
Criteri: Un President/a i un representant de cadascuna de les Unitats usuàries.

Composició actual:

 • Dra. Montserrat Gallego Cullere (Presidenta, Secció de Parasitologia)
 • Dra. Marta  Alegret Jorda (Secció de Farmacologia)
 • Dra. Margarida Castell Escuer (Secció de Fisiologia)
 • Sra. Silvia Tebar Martínez (Secció de Parasitologia)

Servei d'Hivernacle i Viver

Comissió d'Usuaris del Servei d'Hivernacle i Vivers

Objectius: supervisar i formular propostes de millora del Servei.
Criteri: President (nomenat per la Junta), un representant de cadascuna de les Unitats usuàries.

Composició actual:

 • Dra. Mercè Bonfill Baldrich (Presidenta, per delegació del Degà)
 • Dra. Esther Martí i Vergé (Secció de Sanitat Ambiental i Edafologia)
 • Un representant de la Secció de Botànica

Servei de Radioisòtops

Comissió d'Usuaris del Servei de Protecció Radiològica

Objectius: supervisar i formular propostes de millora del Servei.
Criteri: el degà o la degana de la Facultat o persona en qui delegui, que la presideix, un tècnic responsable del SPRFF, que actuarà com a secretari/ària, un representant de cadascuna de les Unitats usuàries i un representant dels estudiants de tercer cicle

Composició actual:

 • Dra. Verònica Noé Mata (President, Secció de Bioquímica)
 • Dra. Mercè Bonfill Baldrich (Secció de Fisiologia Vegetal)
 • Dr. David Pubill Sanchez (Secció de Farmacologia)
 • Dra. Rut Ferrer i Roig (Secció de Fisiologia)
 • Dr. Andrés Jiménez Guerrero (PAS, secretari de la comissió)
 • Un representant dels estudiants de 3r cicle

Servei de Reaccions Especials

Comissió d'Usuaris del Servei de Reaccions Especials

Objectius: supervisar i formular propostes de millora del servei.
Criteri: Director del servei, que la presidirà i que serà de l'àrea de Química Orgànica (nomenat per la Junta de Facultat), el Cap de la Unitat de Química Orgànica, o qui delegui, el Cap de la Unitat de Química Farmacèutica, o qui delegui, el Cap de la Unitat de Toxicologia, o qui delegui i un membre de cadascuna de les noves unitats usuàries que ho sol·licitin.

Composició actual:

 • Dra. Mercedes Amat Tusón (Presidenta, Unitat de Química Orgànica).
 • Sr. Sergi Ordeix (Unitat de Química Orgànica).
 • Dr. Jesús Gómez Catalan (Unitat de Toxicologia).
 • Dr. Diego Muñoz-Torrero (Unitat de Química Farmacèutica).

Comparteix-ho: