Altres comissions

Comissió Mixta de Seguiment de les Estades

Objectius: Vetllar pel compliment de tot allò que queda establert en el conveni, i en especial, per fomentar la col·laboració, coordinar les accions i supervisar l'execució i el compliment de les instruccions que emani d'aquesta Comissió.

Criteri: Formen part d'aquesta comissió representants de les tres institucions signants del conveni.

Composició actual

 • Dr. Jordi Camarasa Garcia
 • Dra. Montserrat Folch Sanchez
 • Dra. Marian March Pujol
 • Dra. Dolors Soy Muner
 • Dr. Manel Rabanal (Departament de Salut)
 • Sra. M. José Ferri (Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya)
 • Sr. Llorenç Lladonosa (Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya)
 • Sra. Montserrat Gironés (Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya)

Objectius: desenvolupament d'activitats relatives a la docència i a la recerca dins de l'àmbit de les Ciències Farmacèutiques.

Composició actual:

 • Dra. Montserrat Folch (per la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)
 • Dra. Josefina Tapias (per la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)
 • Sra. Francisca Aranzana (per la Federació Farmacèutica)
 • Sra. Elisenda Casals (per la Federació Farmacèutica)

Objectius

Participar en la gestió de la biblioteca. Coordinar el servei amb el Centre i fer propostes d'adquisicions i organitzatives.

Composició actual

 • Sra. Eva Alba Fernandez (Biblioteca del Centre)
 • Dra. Ana Cristina Calpena Campmany (representant del Deganat)
 • Dr. Isidoro Meton Teijeiro (Secció de Bioquímica i Biología Molecular)
 • Dr. Joan Simón Pallisé (Secció de Botànica)
 • Dra. Maria Perez Bosch (Secció Ciències Bàsiques aplicades a la Nutrició)
 • Dra. Encarnación García Montoya (Secció de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica)
 • Dra. Roser Vila Casanovas (Secció de Farmacologia)
 • Dr. Òscar Domenech Cabrera (Secció de Fisicoquímica)
 • Dra. Emilia Juan Olivé (Secció de Fisiologia)
 • Dr. Pere Picart Faiget (Secció de Microbiologia)
 • Dra. Teresa Veciana Nogues (Secció de Nutrició i Bromatologia)
 • Dr. Jaume Bastida Armengol (Secció de Fisiologia Vegetal)
 • Dra. Magdalena Alcover Amengual (Secció de Parasitologia)
 • Dr. Santiago Vázquez Cruz (Secció de Química Terapèutica)
 • Dr. Jordi Sierra Llopart (Secció de Sanitat Ambiental i Edafologia)

Comparteix-ho: