Comissió de Doctorat

Presentació

Segons l'article 32 del Reglament de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació:

 1. La Comissió de Doctorat està formada pels membres següents:
 • el degà o degana, o el vicedegà o vicedegana en qui delegui, que la presideix,
 • el coordinador o coordinadora, o un professor o professora en qui delegui en representació de cadascun dels programes de doctorat vinculats a la Facultat,
 • un estudiant de doctorat, i
 • un membre del personal d’administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretaria de la Comissió.

 

 1. Són funcions de la Comissió de Doctorat:
 • controlar el compliment del calendari de gestió dels estudis de doctorat,
 • autoritzar l’accés a programes de doctorat amb llicenciatures o graus d’accés no inclosos al programa,
 • decidir i autoritzar l’accés al doctorat dels alumnes amb estudis estrangers,
 • atorgar la menció cum laude un cop fet l’escrutini dels vots secrets emesos pels membres del tribunal i informar l’estudiant de doctorat del resultat,
 • admetre a tràmit la tesi doctoral i nomenar el tribunal que l’ha d’avaluar,
 • aprovar el tribunal de premi extraordinari de doctorat,
 • atorgar la menció internacional al títol de doctor,
 • elaborar els informes i les propostes que escaiguin, i
 • totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

Composició actual:

 • Dra. Yolanda Cajal Visa (presidenta per delegació, vicedegana)
 • Dra. Josefa Badia Palacin (Programa de Doctorat: Biotecnologia)
 • Dr. Andreu Farran-Codina (Programa de Doctorat: Alimentació i Nutrició)
 • Dr. Antoni Camins Espuny (Programa de Doctorat: Biomedicina)
 • Dra. Ma. José García Celma (Programa de Doctorat: Nanociència)
 • Dr. Rodolfo Lavilla Grifols (Programa de Doctorat: Química Orgànica a la Industria Químico Farmacèutica)
 • Dra. María Luisa García López (Programa de Doctorat: Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments)
 • Un estudiant doctorat
 • Sra. Yolanda Ramona Portabella Urmeneta (Secretaria d'Estudiants i Docència)

.