Comissió de Qualitat

Presentació

Segons l'article 35 del Reglament de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació:

 1. La Comissió de Qualitat està formada pels membres següents:
 • el degà o degana, o el vicedegà o vicedegana en qui delegui, que la presideix,
 • el vicedegà acadèmic o vicedegana acadèmica,
 • el vicedegà o vicedegana director del Consell Acadèmic de Ciències de l’Alimentació,
 • els caps d’estudis dels ensenyaments de grau adscrits a la Facultat,
 • el coordinador/ra del doble grau,
 • els coordinadors dels màsters universitaris adscrits a la Facultat,
 • el responsable de qualitat de la Unitat de Laboratoris Docents,
 • el responsable de qualitat del Servei de Desenvolupament del Medicament,
 • l’administrador o administradora del centre,
 • el cap o la cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència del centre,
 • un estudiant,
 • el tècnic o tècnica de qualitat del centre, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretaria de la Comissió.

 

 1. Són funcions de la Comissió de Qualitat:
 • identificar i diagnosticar les necessitats del centre en l’àmbit de la qualitat,
 • elaborar, aprovar i revisar el sistema de garantia interna de qualitat del centre,
 • donar suport i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) de tots els ensenyaments de grau i de màster universitari del centre,
 • elaborar i revisar els procediments específics de qualitat del centre,
 • garantir la recollida i anàlisi de les dades per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes.
   

Composició actual:

 • Dra. Roser Fisa (vicedegana de Qualitat i Innovació), president.
 • Dra. Àngels Franch (vicedegana Acadèmica)
 • Dr. Pedro Marrero (vicedegà director del Consell Acadèmic de Ciències de l'Alimentació)
 • Dra. Montserrat Folch (cap d'Estudis de l'ensenyament de Farmàcia)
 • Dra. Mireia Urpi Sarda (cap d'Estudis de l'ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica)
 • Dra. Elvira López Tamames (cap d'Estudis de l'ensenyament de Ciència i Tecnologia dels Aliments)
 • Dr. Òscar Domènech (coordinador de la doble titulació de grau Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica)
 • Dra. Josefa Badia (coordinadora Màster Biotecnologia Molecular)
 • Dra. Cristina Andres (coordinadora Màster Desenvolupament i Innovació d'Aliments)
 • Dr. Eduardo L. Mariño (coordinador del Màster Medicaments, Salut i Sistema Sanitari)
 • Dra. Marisa Garcia (coordinadora del Màster Recerca, Desenvolupament i Control del Medicament)
 • Dra. M. Carmen Vidal (coordinadora del Màster Seguretat Alimentària)
 • Dr. José Antonio Fernández (coordinador del Màster Nutrició i Metabolisme)
 • Dr. Jordi Sierra (coordinador del Màster Gestió de Sòls i Aigües)
 • Dra. Josefina Prat Aixela (responsable de qualitat ULD)
 • Dra. Encarna Garcia Montoya (responsable de qualitat SDM)
 • Sra. Anna M. Rodriguez Noria (Administradora de Centre)
 • Sra. Yolanda Portabella Urmeneta (cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència)
 • Un representant dels estudiants
 • Sra. Rosa Maria Aparicio (tècnica de qualitat de la facultat)