Comissió de Qualitat

Presentació

La Comissió de Qualitat del centre va ser creada en Junta de Facultat de 16 de juliol de 2009, com a delegada de la Junta. La comissió és garant del seguiment i compliment dels punts descrits en el document de Política i Objectius de Qualitat de la Facultat i de la millora continuada de la qualitat.

Funcions:

 • elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat del centre
 • elaborar i revisar el sistema de garantia interna de la qualitat (SAIQU) del centre
 • donar suport i garantir la qualitat en tots els processos relacionats amb la qualitat dels programes formatius implantats
 • informar sobre els processos a tots els col·lectius d’interès.

 • Dra. Roser Fisa Saladrigas (vicedegana de Qualitat i Innovació), president.
 • Dr. Jordi Camarasa Garcia (degà)
 • Dra. Àngels Franch Masferrer (vicedegana Acadèmica)
 • Dr. Pedro Marrero González (vicedegà director del Consell Acadèmic de Ciències de l'Alimentació)
 • Dra. Yolanda Cajal Visa (vicedegana de recerca, política científica i transferència)
 • Dra. Josefina C. Tapias Pantebre (secretària Acadèmica)
 • Sra. Anna M. Rodriguez Noria (Administradora de Centre)
 • Sra. Yolanda Portabella Urmeneta (cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència)
 • Sra. Rosa Maria Aparicio (tècnica de qualitat de la facultat) secretària de la Comissió
 • Sra. Laura Tortosa Figueras (representant dels estudiants)

 

Contacte: qualitat.facfarmacia@ub.edu

Any 2024

20/12/2024