Preus i taxes

Preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2020-2021
(Segons Decret de preus aprovat i publicat per la Generalitat de Catalunya)

DOCTORAT
Gestió de matriculació i d'expedient acadèmic
Matrícula anual
69,80€
Matrícula, direcció, tutela i avaluació continuada doctorat (programes adaptats a l’EEES) 401,12€

Lectura i defensa de tesi doctoral (programes adaptats a l’EEES)

156,87€
Títol de doctor + suplement europeu al títol, o duplicat 218,15€
Suplement europeu al títol 32,75€
Emissió de còpies autèntiques de títols oficials o títols electrònics 30,00€
Estudi d’equivalència al nivell acadèmic de doctor 218,15€
Expedició de la credencial acreditativa de l’homologació de títol estranger d’educació superior 218,15€

 

Altres taxes: 

Certificació acadèmica personal 27,27€
Estudi de documentació i d’expedient acadèmic per a la selecció i assignació, si correspon, en ensenyaments de màster universitari 30,21€
Preparació de documentació per a la legalització dels programes d’assignatures i plans d’estudis universitaris que han de tenir efectes a l’estranger 30,00€
Taxa UB per la tramesa de títols oficials a les administracions corresponents per al seu lliurament a l’interessat (dintre/fora del territori de l’estat Espanyol 20€/40€
Estudis d’expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d’estudi 54,54€
Estudi d’equivalència de títol d’estudis estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat o sol·licitud d’estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris conforme a sistemes educatius estrangers per a l’accés a estudis de màster o doctorat sense títol homologat de les universitats públiques 218,15€