Transferència de crèdits

La transferència de crèdits consisteix a incloure en tots els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per l’estudiant, els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat espanyola, sempre que no hagin conduït a obtenir un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement. 

Únicament seran transferits crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials cursats prèviament per l’estudiant, en el cas que l’estudiant hagi sol∙licitat un reconeixement o si sol∙licita la transferència de crèdits expressament. 
 

 • Documentació 
  En el cas que se sol·liciti únicament la transferència de crèdits, la sol∙licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
   
 1. Transferència a partir d’estudis oficials cursats amb anterioritat en centres d’ensenyament superior espanyols que no pertanyin a la UB: 
  1. Certificat acadèmic personal original en el qual s’especifiqui la formació assolida. S’hi ha d’indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i la qualificació de les assignatures superades. 
  2. Justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient. 
    
 2. Transferència a partir d’estudis oficials cursats amb anterioritat en centres de la UB: 
  1. Expedient acadèmic. 

 

El centre de procedència que emeti aquest expedient acadèmic ha de tancar l’expedient de l’estudiant. 

 

Comparteix-ho: