Reconeixement d’activitats institucionals

Es poden reconèixer 6 crèdits, computables com a crèdits optatius del pla d'estudis del títol de grau per la participació en activitats institucionals universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Un crèdit de reconeixement acadèmic equival a 25 hores de dedicació de l'estudiant.

Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB, o per altres centres de la UB.

  

Àrea de formació complementària                                           

EsportsUB  

Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)

Serveis Lingüístics                       

Vicerectorat de Relacions Internacionals

Vicerectorat de Recerca

Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social

Fundació Solidaritat UB               

IL3 – Institut de Formació Contínua

Institut d'Emprenenduria (BIE) de la Universitat de Barcelona

BKC

Gaudir UB

Coral de la Facultat de Geografia i Història

Activitats institucionals universitàries organitzades per altres universitats.

Activitats de representació estudiantil.

En els casos de membres electes i actius dels consells d’estudis, de la Junta de Facultat, de les comissions delegades de Junta, del Claustre, del Consell de Govern, de les comissions delegades del Consell del Govern i dels consells directius dels col·legis majors. Es reconeixen a raó d’1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80% de les sessions.

 

Activitats institucionals organitzades per la Facultat.

Curs 2021-2022

Curs 2020-2021

Reconeixement a partir de la participació en activitats institucionals universitàries:

Certificat en el qual consti, com a mínim, la informació següent:

  • Nom i cognoms de l’estudiant

  • Nom de l’activitat

  • Període de realització

  • Hores de dedicació de l’estudiant o els crèdits ECTS aprovats (oferta de centres UB)

  • Qualificació d’apte” o de “no apte”. 

 

Reconeixement a partir de la representació estudiantil:

Certificat emès pel secretari de l’òrgan col·legiat del qual és membre electe l’estudiant.

 

Per a les activitats de representació estudiantil realitzades amb anterioritat al curs 2013-14, l’estudiant ha de presentar a la SED una sol·licitud amb la relació d’activitats realitzades i grau de participació a les sessions. Es comprovarà que la informació és correcte i es procedirà, si s’escau, a l’autorització del reconeixement.

Un cop finalitzada l'activitat, cal fer la sol·licitud del tràmit accedint a l’aplicació amb l’identificador i contrasenya de MónUB i presentar la documentació requerida a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat.

Per al reconeixement acadèmic de la participació en activitats institucionals no caldrà abonar cap taxa; només caldrà abonar els crèdits reconeguts en el moment de matricular-los. Tingueu en compte que, obligatòriament, heu de matricular els crèdits reconeguts per tal de fer-los efectius i que s'incorporin a l'expedient. La inscripció es podrà fer pel sistema d'automatrícula, des de l'espai personal de Món UB, en el pròxim període de matriculació.

L'alumnat rebrà la resolució de reconeixement directament a la seva adreça de correu electrònic.

Per a més informació, consulteu la normativa:

Comparteix-ho: