Reconeixement d’activitats institucionals

Es poden reconèixer 6 crèdits, computables com a crèdits optatius del pla d'estudis del títol de grau per la participació en activitats institucionals universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Un crèdit de reconeixement acadèmic equival a 25 hores de dedicació de l'estudiant.

Els estudiants que iniciïn els estudis del grau de Filosofia a partir del curs 2023-2024, en cas que vulguin reconèixer activitats institucionals al seu expedient, hauran d'assolir un mínim de 6 crèdits per poder matricular-los i que tinguin efectes en el seu expedient. 

Els estudiants que han iniciat estudis del grau de Filosofia en cursos anteriors al 2023-2024 podran matricular menys de 6 crèdits ECTS com a activitats institucionals.

RELACIÓ DE SERVEIS CENTRALS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) I ENTITATS DEL GRUP UB DELS QUALS LA SEVA OFERTA FORMATIVA SERÀ SUSCEPTIBLE DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC EN ELS TÍTOLS DE GRAU (CURS 2024-2025)

Comissió Acadèmica del Consell de Govern

 

VICERECTORAT DE CULTURA, MEMÒRIA I PATRIMONI

Cor UB

Orquestra Universitat de Barcelona

Schola Cantorum

Aula de Teatre

 

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I VIDA UNIVERSITÀRIA

SERVEI D’ATENCIÓ A L’ESTUDIANT

Activitats formatives al SAE

Activitats que es fan dins del Passaport a la Professió

OBSERVATORI DE L’ESTUDIANT

Activitats organitzades des de l’Observatori de l’Estudiant

SERVEI D’ESPORTS

Activitats esportives dirigides Campus Diagonal

Activitats esportives dirigies Campus Bellvitge

Competició intrauniversitària

Competició interuniversitària

Escoles esportives i Natura UB

ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL DE LA UB ART 11.2

ACTIVITATS ORGANITZADES CONJUNTAMENT AMB ALTRES VICERECTORATS

Jornades sobre Crisi Ecosocial i Nous Horitzons

 

VICERECTORAT D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA

START UB

Foment de l’emprenedoria a la Universitat de Barcelona (ub.edu)

 

VICERECTORAT DE FORMACIÓ PERMANENT I PROFESSIONAL

IL3-INSTITUT DE FORMACIÓ CONTINUADA

Gaudir UB

Els Juliols UB

 

VICERECTORAT D’IGUALTAT, INCLUSIÓ I GÈNERE

UNITAT D’IGUALTAT

Formació pels Punt Lila

Recursos per l’autodefensa feminista

FUNDACIÓ SOLIDARITAT

Voluntariat

 

VICERECTORAT DE SOSTENIBILITAT

OSSMA

Formació en línia OSSMA disponible al Campus Virtual UB 

Formació presencial impartida per l’OSSMA

 

VICERECTORAT DE POLÍTICA ACADÈMICA

ÀREA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Escola d’Idiomes Moderns (EIM)  

Estudis Hispànics  

 

VICERECTORAT DE POLÍTICA DE DIGITALITZACIÓ

CRAI

 

VICERECTORAT DE RECERCA

FORMACIÓ EN DIVERSITAT VEGETAL  

FORMACIÓ EN ANTROPOLOGIA HUMANA  

SAPIENS3D

 

SERVEIS LINGÜÍSTICS

Cursos llengua catalana  

Cursos d’aranès

(*)En el cas de les llengües, l'equivalència en ECTS en hores presencials ha de ser la mateixa entre si per Serveis lingüístics, Escola d’Idiomes Modernes i Estudis Hispànics (igual a l’1/3 que s'utilitza en la docència reglada)

 

ACTIVITATS INSTITUCIONALS ORGANITZADES PER ALTRES UNIVERSITATS

CORAL DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

ACTIVITATS ORGANITZADES PER LA FACULTAT DE FILOSOFIA

Activitats primer semestre curs 2024-2025

 

Reconeixement a partir de la participació en activitats institucionals universitàries:

Certificat en el qual consti, com a mínim, la informació següent:

  • Nom i cognoms de l’estudiant

  • Nom de l’activitat

  • Període de realització

  • Hores de dedicació de l’estudiant o els crèdits ECTS aprovats (oferta de centres UB)

  • Qualificació d’apte” o de “no apte”. 

 

Reconeixement a partir de la representació estudiantil:

Certificat emès pel secretari de l’òrgan col·legiat del qual és membre electe l’estudiant.

 

Per a les activitats de representació estudiantil realitzades amb anterioritat al curs 2013-14, l’estudiant ha de presentar a la SED una sol·licitud amb la relació d’activitats realitzades i grau de participació a les sessions. Es comprovarà que la informació és correcte i es procedirà, si s’escau, a l’autorització del reconeixement.

Un cop finalitzada l'activitat, cal fer la sol·licitud del tràmit accedint a l’aplicació amb l’identificador i contrasenya de SocUB/Espai Personal i presentar la documentació requerida a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat.

Per al reconeixement acadèmic de la participació en activitats institucionals no caldrà abonar cap taxa; només caldrà abonar els crèdits reconeguts en el moment de matricular-los. Tingueu en compte que, obligatòriament, heu de matricular els crèdits reconeguts per tal de fer-los efectius i que s'incorporin a l'expedient. La inscripció es podrà fer pel sistema d'automatrícula, des de l'espai personal de Món UB, en el pròxim període de matriculació.

L'alumnat rebrà la resolució de reconeixement directament a la seva adreça de correu electrònic.

Per a més informació, consulteu la normativa:

Comparteix-ho: