Reconeixement d’estudis

Reconeixement d’assignatures prèviament cursades en algun dels següents ensenyaments  

 1. Ensenyaments cursats a la Universitat de Barcelona 
 2. Ensenyaments cursats en altres universitats i/o centres adscrits a la UB 
 3. Altres ensenyaments superiors oficials 

 

 •  Per sol·licitar el reconeixement de crèdits heu de fer la sol·licitud telemàtica: 

Telemàticament des de MónUB: Cal que us identifiqueu amb l'identificador i contrasenya de la UB, i empleneu la sol·licitud.  Un cop emplenada, heu d’imprimir-ne el resguard que s'obté al final del procés i presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència la documentació original indicada a l'apartat següent. Tot i que podeu penjar aquesta documentació en format PDF a l’aplicació, de moment això no exclou de presentar els originals a la Secretaria d’Estudiants i Docència.  

 

 • Documentació 
 1. En el cas d’estudis cursats a la UB: 
  1. Expedient acadèmic amb nota mitjana ponderada. 
  2. Programa de les assignatures (del curs acadèmic en què s'ha superat l'assignatura) en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent o CSV (codi segur de verificació).
  3. Pla d'estudis de l'ensenyament prèviament cursat amb el segell corresponent o CSV (codi segur de verificació).
    
 2. En el cas d’estudis iniciats en altres universitats:
  1. Certificat acadèmic personal original, en la qual s’especifiqui la formació assolida. S’hi ha d’indicar, com a mínim, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i la qualificació de les assignatures superades. 
  2. Pla docent de l'assignatura (del curs acadèmic en què s'ha superat l'assignatura) en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent o CSV (codi segur de verificació).
  3. Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament previ expedit pel centre d’origen, amb el segell corresponent o CSV (codi segur de verificació).

Cal presentar la documentació original a la Secretaria d'estudiants i docència de la Facultat un cop finalitzada la sol·licitud telemàtica. 
 

 • Preu i matrícula

La taxa d’estudi de documentació té un import de 54,54 euros. Si el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya modifica l’import dels drets d’expedició, s’aplicarà des que entri en vigor. 

Un cop resolta favorablement la sol·licitud de reconeixement de crèdits, és imprescindible matricular-se dels crèdits reconeguts perquè s'incorporin a l'expedient acadèmic. Podeu fer-ho en la matrícula del mes de setembre o en l'ampliació de la matrícula del mes de febrer.

El preu de matrícula s'estableix, per cada curs acadèmic, en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya. Per al curs acadèmic 2021-2022, el preu del crèdit reconegut és el 20% de l'import del crèdit ordinari.

Comparteix-ho: