Comissió d'Igualtat

Comissió de centre

La Comissió d’Igualtat de centre s'ha constituït conjuntament amb la comissió de la Facultat de Filosofia.

 • impulsar i vetllar perquè es compleixi el Pla d’igualtat de la Universitat,
   
 • analitzar la situació del Centre i proposar protocols i informes de millora,
   
 • fomentar activitats que faciliti’n la sensibilització sobre els temes d’igualtat,
   
 • totes aquelles delegades per la Junta de Facultat o altres òrgans de govern.

 • el degà o la degana, o la persona en qui delegui, que la presideix,
 • un professor o professora en representació de cadascun dels departaments
 • dos membres del personal d’administració i serveis nomenats per la Junta de Facultat a proposta dels representants del personal d’administració i serveis a la Junta,
 • dos representants de l’alumnat nomenats per la Junta de Facultat, a proposta dels representants dels estudiants a la Junta.

Presidència:

 • Sílvia Bofill Poch (Geografia i Història)
 • Encarnación Díaz León (Filosofia)

 

Membres:

 • Montserrat Crespín Perales. Professora lectora. Filosofia.
 • Irene Sabaté Muriel. Professora agregada. Antropologia
 • Gemma Torres Delgado. Professora lectora. Història
 • Núria Benach Rovira. Professora titular. Geografia.
 • Maite Garbayo Maeztu. Professora lectora Serra Hunter. Història de l’Art.
 • Ana Garcia Lorenzo. Personal d'administració.
 • Cristina Pairet Pérez. Estudiant Filosofia.

Actes del CURS 2020-21

16 d'octubre de 2020

 

Actes del CURS 2019-20

18 de febrer de 2020

9 d'octubre 2019

 

Actes del CURS 2018-19

3 de juliol 2019

1 d'abril 2019

31 de gener 2019

El Consell de Govern del dia 16 de maig de 2019 va aprovar el nou Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes, que actualitza el protocol aprovat el 13 de febrer de 2014. També s'ha elaborat una guia per la seva aplicació.

Els Serveis Lingüístics presenten els nous criteris per redactar textos igualitaris (tant en català com en castellà). Aquests criteris són fruit de l’acord entre diverses universitats catalanes i tenen per objectiu permetre una visibilització equitativa entre homes i dones en els textos institucionals. Els criteris, a més, segueixen els principis bàsics de l’«Acord sobre l’ús no sexista de la llengua», document marc que assegura un consens sobre aquesta qüestió en l’Administració pública. Hi trobareu estratègies diverses i alguns dels límits que cal tenir en compte a l’hora d’aplicar-les. També s’hi expliciten quins són els millors recursos segons el tipus de document.

 

Comparteix-ho: