Matrícula específica de màsters

Calendari de matrícula per ensenyaments

Podeu consultar el calendari de matrícula per ensenyament:
Crèdits a matricular

De 20 a 60 crèdits (excepcionalment, i quan estigui justificat, el coordinador del màster universitari, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula inferior a 20 crèdits fins a un mínim de 18 per curs acadèmic). Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en relació amb el nombre de crèdits dels quals cal matricular-se.

S'entén que un estudiant segueix l'itinerari a temps parcial quan es matricula d'entre 20-48 crèdits i que segueix un itinerari a temps complet si es matricula de 49 crèdits o més. Recordeu que d'acord amb la Normativa de Permanència el segon any consecutiu en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no podrà romandre en el màster llevat de situacions excepcionals acreditades.

Estudiants nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa, Andorra i Xina; o residents en Espanya: 27,67 euros per crèdit. El preu total del Màster és de 1.660,20 euros + taxes (preus per al curs 2022-2023).

Les taxes inclouen els següents conceptes.

  • Taxa de la matrícula anual: 69,80 euros 
  • Serv. espec. suport aprenentatge: 70,00 euros 
  • Assegurança obligatòria (-28 anys): 1,12 euros 
  • Assegurança voluntària (+28 anys): 5,50 euros

 

Estudiants estrangers no residents a Espanya, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa, Xina i Andorra: 82,00 euros per crèdit. El preu total del Màster és de 4.920,00 euros + taxes (preus del curs 2022-2023).
Les taxes inclouen els següents conceptes.

  • Taxa de la matrícula anual: 69,80 euros 
  • Serv. espec. suport aprenentatge: 70,00 euros 
  • Assegurança obligatòria (-28 anys): 1,12 euros 
  • Assegurança voluntària (+28 anys): 5,50 euros

 

Quan un/a estudiant es matricula per segon cop d'un mateix crèdit, l'import d'aquest crèdit serà el resultant d'aplicar un coeficient d'1,625 al preu del crèdit que fixa el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic corresponent. La tercera vegada que es matricula del mateix crèdit l'import d'aquest serà el resultant d'aplicar un coeficient d'1,750. A partir de la quarta vegada, inclosa aquesta, que es matricula del mateix crèdit, l'import d'aquest serà el resultant d'aplicar un coeficient d'1,875.

Comparteix-ho: