Matrícula específica de graus

Calendari de matrícula per ensenyaments

Podeu consultar el calendari de matrícula per ensenyament:
Crèdits a matricular

Graus. En l’itinerari recomanat, a primer curs, heu de matricular 60 crèdits en la modalitat de temps complet, i 30 crèdits en la modalitat de temps parcial. Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits mínims a matricular. 

En el cas específic de la doble titulació Infocom, es recomana matricular el curs sencer en els tres primers anys, sent generalment el nombre de crèdits a matricular de 72 crèdits per curs. 

En el termini de 7 dies des de la data de la formalització de la matrícula, podreu sol·licitar canvi de grup per motius laborals documentats, o la supressió o l’addició d’assignatures (ha de garantir en tot cas l’acompliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació).

Documentació. Consulteu què heu de portar segons la vostra via d’accés.

En cas de matrícula exempta o bonificada la documentació que cal presentar, mirar apartat C.

Preus. Consulteu el preu de la matrícula.

L’actual sistema de preus públics per a crèdits matriculats per primera vegada estableix l’import que ha de pagar l’estudiant en funció del nivell de renda familiar computable i del nombre de membres de la unitat familiar, sempre que no es superin determinats nivells de patrimoni familiar. S’estableixen set llindars diferents de renda familiar en funció dels quals es paga entre el 0% i el 25% del cost total dels estudis, a través de les Beques Equitat. En el moment de la matrícula s'expedeix el rebut per l'import total possible i, en el termini corresponent, s'ha de demanar la Beca Equitat per obtenir el descompte corresponent d'acord amb el llindar. Més informació.

En cas que gaudiu d'algun descompte de matrícula (família nombrosa, matrícula d'honor de batxillerat, discapacitat...) heu d'aportar la documentació justificativa. L'alumne està obligat a fer el pagament de tots i cadascun dels pagaments fraccionats, si és el cas.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumne. Aquesta suspensió s'aixecarà quan s'aboni, en efectiu i en un sol pagament, la totalitat de l'import pendent més un recàrrec en concepte de despesa de gestió.

Comparteix-ho: