Programa de doctorat de Medicina i Recerca Translacional

Sistema de garantia de qualitat

El sistema de qualitat de la facultat pren com a referència els estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'espai europeu d'educació superior elaborats per l'Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l'Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d'Educació europeus a Bergen (2005) (www.aqu.cat/doc/doc_44505772_1.pdf), segueix les directrius establertes per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l'Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (ACSUG) en el programa AUDIT (www.aqu.cat / universitats / audit / index.html) i compleix amb els requisits de la normativa que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d'Educació i Ciència.

El sistema de qualitat de la facultat integra totes les activitats relacionades amb la garantia de la qualitat dels seus graus i màsters universitaris i desplega el Sistema per a l'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) com l'instrument que ha d'utilitzar tant en la fase de disseny dels seus ensenyaments com en la del seu seguiment continu per assegurar l'assoliment dels objectius associats a la formació. . A més, i a través del marc del SAIQU, també desplega un sistema per assegurar la qualitat dels seus doctorats.

El SAIQU, certificat per l'AQU Catalunya en el marc del programa AUDIT, respon de manera global per a tots els centres de la UB i es basa en tres eixos: planificació i documentació del sistema, organització de la gestió basada en processos i introducció de la rendició de comptes mitjançant l'elaboració de la memòria anual de la qualitat del centre. Estos ejes reflejan el resultado del análisis sistemático para mejorar sus enseñanzas. Aquests eixos reflecteixen el resultat de l'anàlisi sistemàtica per millorar les seves ensenyances.

El desenvolupament del sistema de garantia de la qualitat dels estudis de doctorat de la UB part d'un marc de referència comú, que és el SAIQU del centre i que pren en consideració els criteris següents:

 • Política i objectius de qualitat

El centre consolida una cultura de la qualitat basada en una política i uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i també en els responsables de l'SAIQU del pla d'estudis.

 • Disseny de l'oferta formativa

El centre disposa de mecanismes que li permeten mantenir i renovar la seva oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l'aprovació, el control, l'avaluació i la millora periòdica de la qualitat dels seus ensenyaments. Aquests mecanismes preveuen addicionalment l'eventual suspensió del títol i l'atenció als suggeriments i reclamacions.

 • Desenvolupament de l'ensenyament i altres actuacions orientades als estudiants

El centre es dota de procediments que li permeten comprovar que les accions que emprèn, incloent la mobilitat, tenen com a finalitat essencial afavorir l'aprenentatge de l'estudiant.

 • Personal docent i investigador i personal d'administració i serveis

El centre disposa de mecanismes que asseguren que l'accés, la gestió i la formació del seu personal docent i investigador i del seu personal d'administració i serveis es realitzen amb les garanties adequades perquè compleixin les funcions que els són pròpies.

 • Serveis i recursos materials

El centre es dota de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els seus serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l'aprenentatge dels estudiants.

 • Resultats de la formació

El centre es dota de procediments que li permeten garantir que per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments es mesuren, s'analitzen i es fan servir els resultats de l'aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d'interès.

 • Informació pública

El centre es dota de mecanismes que li permeten garantir la publicació periòdica d'informació actualitzada relativa a les titulacions i els programes.

La UB, de conformitat amb l'article 46 del seu Estatut, té constituïda l'Agència de Polítiques i de Qualitat, aprovada pel Consell de Govern d'octubre de 2009.

L'Agència, com a òrgan consultiu i de supervisió, té entre les seves funcions la coordinació de la gestió de la qualitat de tota la seva oferta formativa (estudis de grau, màster, doctorat i formació contínua), del seguiment de la totalitat dels estudis de doctorat i de la seva avaluació.

Fins que no s'adaptin els estudis de doctorat al Reial Decret 99/2011 de Doctorat, per a cada estudi de doctorat s'estableix una comissió, la Comissió dels Estudis de Doctorat, formada per un mínim de tres membres, un dels quals és el coordinador dels estudis de doctorat i exerceix les funcions de president. Aquesta comissió és la responsable de fer el seguiment, garantir la qualitat-d 'acord amb els protocols que estableix l'Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB-, realitzar l'anàlisi dels resultats, elaborar les propostes de millora que es derivin d'aquests i informar anualment a la Comissió d'Estudis de Doctorat del centre.

La Comissió dels Estudis de Doctorat, delegada del Consell de Govern de la Universitat, s'ocupa de que s'estableixi una coordinació adequada entre les comissions dels estudis de doctorat i els diferents òrgans de decisió als quals s'han delegat responsabilitats, tant en el centre o departament com en la Universitat; analitza l'informe realitzat per l'Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB, i fa el seguiment dels estudis de doctorat de la universitat per a realitzar les millores necessàries.

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió, conjuntament amb els agents que s'hagin definit en el sistema de qualitat, treballa de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat amb l'elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica amb els objectius següents :

 • Garantir que es mesuren, s'analitzen i s'utilitzen els resultats de l'aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d'interès per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments ofertes per la facultat.
 • Supervisar l'execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat.
 • Garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d'acreditació per part de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.

Des de l'Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB s'elaboren les enquestes de satisfacció que es realitzen als doctorands al llarg del procés formatiu i de recerca:

 • L'enquesta als estudiants que estan en disposició d'obtenir el diploma dels estudis avançats (DEA).
 • L'enquesta als graduats dels màsters universitaris.
 • L'enquesta als estudiants que estan cursant el període de recerca dels estudis de doctorat.

Tot el procediment de gestió de queixes, reclamacions i suggeriments s'estableix en un protocol d'actuació elaborat per l'Administració de Centre i aprovat per la Junta.

Elements bàsics del protocol d'actuació:

 • Totes les queixes, reclamacions i suggeriments són gestionades per la Secretaria d'Estudiants i Docència, que canalitza les peticions cap a les persones o els òrgans que han de donar resposta.
 • La resposta elaborada en el pas anterior s'envia a la Secretaria d'Estudiants i Docència, que s'encarrega de la tramitació de la resposta a la persona sol.licitant amb còpia al responsable de l'òrgan afectat.

Si el centre no té assignades competències per respondre les queixes o reclamacions rebudes, la Secretaria d'Estudiants i Docència les envia per al seu coneixement i tràmit als òrgans competents, i s'avisa al sol.licitant de s'ha derivat la seva petició a l'òrgan corresponent.

Anualment el Deganat i l'Administració de Centre reben una relació dels formularis de queixes, reclamacions o suggeriments presentats, incloent les respostes, i un informe de cadascuna de les unitats implicades respecte de les actuacions portades a la pràctica per corregir les deficiències que es hagin pogut detectar.

D'altra banda, arran de l'acord entre l'AQU Catalunya i els consells socials de les set universitats públiques catalanes, es porta a terme l'estudi d'inserció laboral dels doctors del sistema universitari català (www.aqu.cat/insercio/estudi_2008_doctors_es. html).

Els resultats d'aquestes enquestes es consideren part de l'avaluació institucional dels estudis de doctorat i es remeten a la Comissió d'Estudis de Doctorat per tal que aquesta pugui analitzar-los per millorar el programa.

Per avaluar la producció científica dels alumnes doctorats s'han establert diferents mecanismes, com l'accés a una base de dades institucional en el moment d'inscriure la tesi perquè puguin mantenir actualitzat el seu currículum i la creació dels premis del Consell Social de la Universitat als millors treballs científics derivats d'una tesi doctoral llegida a la UB, per tal de reconèixer la dedicació a l'estudi ia la investigació dels alumnes titulats i estimular la seva producció científica i la transferència de coneixements a la societat.

Els mecanismes del SAIQU garanteixen que els resultats de les diverses enquestes, així com els dels diversos processos, siguin analitzats pels òrgans de govern de la facultat per millorar, si escau, els aspectes assenyalats. La Comissió dels Estudis de Doctorat, així com la Comissió de Qualitat de la Facultat, són els responsables de programar les diferents accions per millorar els diversos processos derivats dels estudis de doctorat.

Comparteix-ho: