Inscripció i seguiment

Pla de recerca

El pla de recerca en què es basarà la tesi doctoral s’haurà de presentar a la Comissió Acadèmica del programa durant el primer curs de matriculació.

Es lliurarà una memòria de recerca, que caldrà remetre al programa de doctorat. Tanmateix, en els terminis que s’estableixin en cada curs acadèmic, caldrà fer una presentació/defensa oral del projecte davant d’una comissió formada per tres membres doctors acreditats pel programa.

En el document annex es poden consultar els detalls de contingut de la memòria escrita i del document per a la presentació oral.

 

 

Calendari

La primera convocatòria de presentació de plans de recerca ha estat:

Del 8 al 26 de febrer de 2021

Data prevista de presentació dels plans de recerca:

12 de març de 2021

19 de març de 2021

26 de març de 2021

 

La segona convocatòria de presentació de plans de recerca serà:

Del 1 al 18 de juny de 2021

Data prevista de presentació dels plans de recerca:

2 de juliol de 2021

9 de juliol de 2021

16 de juliol de 2021

 

Documentació

L'alumne formalitzarà la sol·licitud d'admissió del pla de recerca a través de l'enllaç: ACCÉS TANCAT

  • Documents acreditatius específics a adjuntar:

- Memòria del pla de recerca d'acord amb les característiques prèviament definides per la Comissió del Programa de Doctorat "Medicina i Recerca Translacional".
- Document d'activitats (model)

  • Altres documents:

- Sol·licitud d'acceptació del pla de recerca (model)

- Informe del/s director/s (model)

D'altra banda , i per correu ordinari o correu intern, farà arribar a la Secretaria d'Estudiants i Docència (Casanova, 143 - 08036 BARCELONA)


- Document de compromís amb les signatures originals corresponents o bé amb totes les signatures amb certificat electrònic i tramès per correu electrònic a doctoratmedicina@ub.edu.
 

Un cop presentat i aprovat el pla de recerca, cada curs acadèmic posterior i fins a la presentació de la tesi , l' alumne haurà de presentar els resultats obtinguts mitjançant un seguiment . El seguiment del projecte serà avaluat per la Comissió Permanent del programa de doctorat "Medicina i Recerca Translacional" i el resultat serà comunicat al doctorand.

 

Procediment

El seguiment es farà de forma telemàtica, i l'alumne introduirà les dades en l'aplicatiu informàtic dissenyat a aquest efecte, evitant així desplaçament i temps d'espera.

 

Aplicatiu

TUTORIAL APLICATIU INFORMÀTIC PER AL SEGUIMENT DEL PROJECTE DE TESI

Un cop realitzat el corresponent seguiment l' aplicació estarà oberta perquè l' alumne pugui introduir totes aquelles publicacions o estades a l' estranger que realitzi

Comparteix-ho: