Programa de doctorat de Medicina i Recerca Translacional

Estructura del programa

El Programa de Doctorat “Medicina” està estructurat en un període de formació i un període de recerca. Aquest programa farà un seguiment per garantir la seva qualitat.

El procés d'ensenyament-aprenentatge es basa en una tutela real i efectiva per part del professor, amb un equilibri entre l'autonomia de l'alumne per a desenvolupar el seu treball i l'orientació i facilitació de recursos per part del professor.

El període inicial de formació té com a objectiu adquirir competències en metodologia de recerca:

 • Comprensió de la vàlua i de les limitacions del mètode científic.
 • Actuar d'acord amb la metodologia científica pel que fa a la definició dels problemes, la formulació d'hipòtesis, la selecció de l'estratègia i de la metodologia experimental, l'obtenció, avaluació i interpretació dels resultats, i l'elaboració de conclusions.
 • Cercar, obtenir, organitzar i interpretar informació biomèdica en les bases de dades i en fonts diverses.
 • Comunicar els resultats, utilitzant els diversos mitjans al seu abast i amb coneixement de les seves limitacions.
 • Treballar en grup i interaccionar amb el seu entorn científic.
 • Mantenir una actitud social i científicament ètica.

 

Aquestes competències es poden adquirir d’alguna de les següents maneres:

 • Havent realitzat qualsevol Màster Universitari (Oficial) amb itinerari de recerca. En el cas que siguin del interès de l’alumne, el Programa de Doctorat “Medicina” ofereix els següents Màsters Universitaris:
 1. Atenció integral al malalt crític i emergències
 2. Medicina respiratòria
 3. Investigació en ciències clíniques
 4. Recerca en malalties hepàtiques
 5. Salut Internacional
 6. Donació i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl.lules
 7. Malalties autoimmunes i sistèmiques
 8. Cures pal·liatives
 9. Medicina translacional
 10. Competències mèdiques avançades
 
 • Els Graduats en Medicina que no hagin demostrat prèviament competències en recerca (veure requisits d’admissió) hauran de superar un mínim de 10 crèdits ECTS en assignatures de metodologia de recerca incloses en qualsevol dels Màsters Universitaris vinculats al Programa de Doctorat “Medicina”, abans de poder presentar el Projecte de Tesis.
 • Els doctorands que hagin obtingut la Suficiència Investigadora (DEA) en programes de doctorat a l’empara del RD 778/1998 i del RD 185/1985, no tenen l’obligatorietat de realitzar activitats formatives.
 • D'altra banda, el programa de Doctorat "Medicina" promocionarà i difondrà cursos, seminaris, sessions científiques i altres activitats optatives, que es realitzin a la Facultat de Medicina i als instituts d'investigació participants (IDIBAPS, IDIBELL, CRESIB).

El període d'investigació se centrà en la realització de la tesi doctoral, consistent en un treball científic amb resultats d'investigació originals. Per això, i com s'ha mencionat anteriorment, el programa compta amb nombroses línies d'investigació dels seus departaments, i d'altres vinculades a l'IDIBAPS a l'IDIBELL i al CRESIB amb l'objectiu primer d'aprofitar el seu potencial docent i investigador. La participació de les tres institucions permetrà oferir als doctorands una formació moderna que prepara adequadament i de forma integrada tan per a la investigació clínica com per a la traslacional. El sistema de control de qualitat del programa de doctorat “Medicina” garantirà un adequat seguiment del període d'investigació. Durant aquest període, també s'informarà d'activitats, seminaris i sessions científiques que es realitzen de forma periòdica, i que seran optatives per als doctorands.

Seguidament, es descriuen les àrees/línies temàtiques, on s'emmarquen els grups de recerca;

Està formada per equips que investiguen els mecanismes de resposta a les agressions biològiques tòxiques, reaccions immunològiques i inflamatòries de l'organisme. A més a més se centra en l'estudi de malalties retrovirals i l'expressió gènica.

Grups integrats en aquesta línia investiguen els factors de risc cardiovascular, les malalties coronàries i l'electrofisiologia cardíaca. Altres equips se centren en les malalties nefrològiques i respiratòries (bases moleculars de les infeccions respiratòries, trastorns respiratoris de la son i la insuficiència respiratòria)..

Grups que treballen amb mesures de detecció precoç i de prevenció del càncer, com a estratègies de prevenció del tabaquisme o l'aplicació de noves vacunes del papiloma humà per a la prevenció del càncer d'úter.

L'objectiu dels diferents grups que conformen aquesta àrea és aplicar metodologies innovadores a la cirrosi i les complicacions hepàtiques, les malalties del tacte digestiu i els trastorns metabòlics, a més de la patologia metabòlica òssia. Tanmateix, es treballa en la investigació de les malalties de la tiroides, i també a l'anàlisi de complex papel que juguen determinades hormones en un gran nombre de processos i malalties, d'entre aquestes l'obesitat.

La seva investigació aborda de manera multidisciplinar l'estudi dels aspectes fisiopatològics de les malalties mèdiques i quirúrgiques de gran rellevància assistencial i de salut pública. Els equips se centren en la investigació de la farmacologia, malalties dermatològiques, fisiopatologia de les malalties pediàtriques, fisiopatologia del fracàs multiorgànic en el malalt crític, i patologia de l'envelliment. Les línies quirúrgiques inclouen aspectes relacionats amb el diagnòstic i tractament de patologia musculoesquelètica, òrgans abdominals, patologia vascular i oftàlmica.

En aquesta línia s'organitzen els grups que investiguen diferents aspectes de les malalties respiratòries i cardiovasculars. S'inclou també l'estudi sobre algunes de les malalties reumatològiques més importants, com l'artritis reumatoide, el lupus i l'osteoporosi

Especialitzada en la investigació de les malalties neurològiques, neurodegeneratives i psiquiàtriques. Comprén des de l'estudi de la relació estructura/funció dels sistema nerviós i els seus mecanismes moleculars bàsics de neurotransmissió i mort cel·lular, fins al desenvolupament i l'avaluació de noves teràpies experimentals.

Els diferents equips se centren en els mecanismes moleculars implicats en la proliferació i la mort cel·lular programada, en desenvolupar models neoplàsics i en millorar el diagnòstic de malalts de càncer amb nous marcadors tumorals. Tanmateix s'estudien les diferents eritropatologies i els trastorns de la hemostàsia i la coagulació de la sang.

Línia d'investigació centrada en el control i cures de les malalties infeccioses. Destaca la investigació en els camps de la Sida i la sensibilitat als antibiòtics així com en la millora del trasplantament renal, hepàtic i cardíac.

L’admissió del projecte de tesi constituirà el compromís de la relació entre el doctorand i el seu director. Durant el segon semestre del primer any del període de recerca, el doctorand haurà de presentar el seu projecte de Tesis Doctoral davant una Comissió Avaluadora. La dedicació del doctorand serà preferentment a temps complet, essent obligatòria per a aquells estudiants que gaudeixin d’una beca per cursar els estudis de tercer cicle.

Comparteix-ho: