Presentació de la tesi

Com realitzar la presentació de la tesi doctoral. Vegeu document adjunt.

Format de presentació clàssic

Les tesis que s'inscriguin en aquest programa podran presentar-se en format clàssic, tot i que hauran d'haver generat una publicació (o acceptació per a publicació) original com a primera o segona persona autora en una revista indexada situada, com a mínim, en els dos primers quartils de la seva àrea de coneixement (d’acord als classificadors Journal Citation Report, JCR, o Scimago Journal Rank). Tanmateix, la tesi haurà d’incloure altres resultats complementaris o addicionals als publicats a l’article.

L’article, en versió pdf de la publicació, s’ha d’adjuntar com un annex després de la bibliografia. La persona/es que dirigeix/en la tesi ha/n de formar part dels autors/es de l’article.

Des del curs 2019-20, la publicació ha de ser fruit del pla de recerca i publicada en data posterior a l’admissió al programa (primera matrícula de tutoria de tesi). No obstant, pels doctorands amb titulacions d’Especialitats Sanitàries, s’aplicarà pels admesos al programa a partir del curs 2021-22.

Les tesis han d’incloure les seccions i especificacions desenvolupades en el document de normes de presentació de les tesis del programa de doctorat Medicina i Recerca Translacional.

Les persones directament relacionades amb les tasques de la tesi, ni cap dels coautors de l’article presentat com a part del text de la tesi, podran ser membres del tribunal que ha de jutjar la tesi.

Un cop la Comissió del Programa de Doctorat "Medicina i Recerca Translacional" hagi comprovat que es compleixen aquests criteris farà un informe favorable que s'haurà de sotmetre a la consideració de la Comissió de Doctorat de la Facultat, que serà qui finalment autoritzi la presentació de la tesi doctoral com a compendi de publicacions.

 

Format de presentació com a compendi d'articles

 

S'han de complir els següents requisits:

Les publicacions presentades han de correspondre a una mateixa unitat temàtica. S’ha d’aportar un mínim de dos treballs originals (publicats o acceptats per a publicació) dels quals la persona doctorand ha de ser autora. En un d'aquest treballs ha de ser primera autora. Les revistes on estiguin publicats els treballs han d'estar indexades i, com a mínim una d'elles ha d'estar dins dels dos primers quartils de l'àrea de coneixement i l'altra com a màxim dins del tercer quartil (d’acord als classificadors Journal Citation Report, JCR, o Scimago Journal Rank).

A més, també es podran incloure objectius i resultats no publicats o publicats sense complir els criteris d’autor/a o quartil de la revista.

Els articles, en versió pdf de les publicacions, s’han d’incloure en la secció corresponent a material i mètodes i resultats. La/s persona/es que dirigeix/en ha/n de formar part dels autors/es en al menys 1 dels articles que compleixen els requisits de presentació en format de compendi d’articles.

Des del 2019-20 les publicacions han de ser fruit del pla de recerca i publicades en data posterior a l’admissió al programa (primera matrícula de tutoria de tesi). No obstant, pels doctorands amb titulacions d’Especialitats Sanitàries, s’aplicarà pels admesos al programa a partir del curs 2021-22.

 

Les tesis han d’incloure les seccions i especificacions desenvolupades en el document de normes de presentació de les tesis del programa de doctorat Medicina i Recerca Translacional.

Les persones directament relacionades amb les tasques de la tesi, ni cap dels coautors dels articles presentats com a part del text de la tesi, podran ser membres del tribunal que ha de jutjar la tesi.

Un cop la Comissió del Programa de Doctorat "Medicina i Recerca Translacional" hagi comprovat que es compleixen aquests criteris farà un informe favorable que s'haurà de sotmetre a la consideració de la Comissió de Doctorat de la Facultat, que serà qui finalment autoritzi la presentació de la tesi doctoral com a compendi de publicacions.

 

Presentació en llengües estrangeres

Pel que fa a la llengua utilitzable, a més de les dues llengües d'ús a la UB, s’acceptaran les tesis escrites en llengua anglesa.

Si en la redacció de la tesi no s'ha utilitzat cap de les dues llengües d'ús a la UB, haurà d'adjuntar un resum en una d'aquestes llengües. Les característiques d’aquest resum s’especifiquen en el següent enllaç.

 

 

 

GUIÓ PER AL DIPÒSIT DE TESI. FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

 

Podeu consultar la normativa completa al web de l’Escola de Doctorat.

 

Cal tenir acceptat el pla de recerca durant el primer curs de matrícula, dins dels terminis que estableixi la comissió acadèmica del programa. Així com tenir com a mínim un seguiment favorable.

Estar al corrent de pagament de totes les matrícules de doctorat.

Presentar en qualsevol registre de la UB (consulteu les ubicacions) la següent documentació, adreçada a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

 • Formulari de sol·licitud de dipòsit de tesi.
 • Informe del/s director/es i del tutor/a MODEL
 • Document d'activitats MODEL
 • Un exemplar de la tesi enquadernat de forma provisional.
 • Un exemplar de la tesi en format digital.
 • Currículum vitae en format digital
 • Proposta de membres tribunal (3 titulars i 2 suplents) MODEL
 • Currículum abreujat dels membres del tribunal Català / Castellà
 • Fitxa Teseo (document)
 • Una declaració signada pel doctorand de que la tesi és original, s’han complert els codis ètics i de bones pràctiques i que la tesi no conté plagi, manifestant que coneix i consent que la seva tesi serà sotmesa a procediment per comprovar la seva originalitat
 • Una declaració signada per la directora o pel director de la tesi doctoral de que s’han complert els codis ètics i de bones pràctiques i de que no té coneixement de que s’hagi produït cap plagi.

 

La documentació presentada per al dipòsit de tesi serà remesa a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat on haurà de ser aprovada.

L’exemplar autoritzat de la tesi queda dipositat per a  un  període  de  set  dies,  a  comptar de l’endemà de la comunicació del dipòsit al web. Durant el període de dipòsit, qualsevol doctor pot examinar la tesi i formular, per escrit, les consideracions que consideri adients sobre el contingut de la tesi a la Comissió de Doctorat de la Facultat.

Un vegada exhaurit el termini de dipòsit, la tesi passarà a ser avaluada per la Comissió de Doctorat de la Facultat.

La Comissió de Doctorat de la Facultat es reuneix habitualment dues vegades al mes, un dimecres cada quinze dies, per aprovar la defensa de tesis i nomenar els tribunals. Dates

El doctorand, en el termini màxim de deu dies a comptar de l’endemà de la data de recepció de l’acord que autoritza la defensa de la tesi, ha d’abonar els drets de lectura de la tesi.

El president de la Comissió de Doctorat de la Facultat comunicarà per qualsevol mitjà legalment vàlid la designació a tots els membres del tribunal, titulars i suplents, i ha d’adjuntar en format digital als membres titulars un exemplar de la tesi doctoral que s’ha d’avaluar i un currículum del doctorand.

Per poder defensar la tesi, els membres del tribunal hauran de comunicar l’acceptació de formar-hi part o renunciar-hi al president de la Comissió de Doctorat de la Facultat. Model

Quan el secretari del tribunal comuniqui al doctorand la data de lectura de tesi, el doctorand haurà de fer la reserva d’aula al Punt d’Informació corresponent (Clínic, Bellvitge, Sant Joan de Déu). La defensa de tesi fora de les dependències de la Facultat requerirà de l’autorització del deganat, a petició del president del tribunal.

El secretari del tribunal haurà de comunicar a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat, amb una antelació mínima de set dies naturals, el dia, hora i lloc de lectura. Aquesta es farà pública al web de la Facultat. https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/tesis-facultat

El secretari del tribunal recollirà la documentació per a la defensa a la Secretaria d’Estudiants i Docència. En el cas de lectura de tesi a Bellvitge o Sant Joan de Déu, la Secretaria farà arribar la documentació, amb la suficient antelació, al campus corresponent.

A partir de deu dies posteriors a la defensa, el doctorand pot passar per la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat per a tramitar el títol de doctor i la publicació de la tesi en TDX i en Dipòsit digital de la UB.

En cas de voler sol·licitar la Menció Internacional al títol de doctor, es pot consultar la normativa reguladora de doctorat UB, article 49, i s’haurà d’emplenar la sol·licitud.

Requisits

Per obtenir la menció de Doctor Internacional de la Universitat de Barcelona serà necessari que, a més de realitzar la tramitació ordinària vigent respecte a la presentació, sol licitud de dipòsit i defensa de la tesi doctoral, reunir els següents requisits:

Una vegada llegida la tesi el doctorand disposarà d’un termini de 3 mesos a comptar des de la data de lectura per a presentar la sol·licitud.
Els doctorands han de reunir les condiciones següents per tal d’optar a la menció esmentada:

1. Realitzar una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’educació superior o en un centre de recerca de prestigi, duent a terme activitats formatives o activitats de recerca vinculades al Pla de recerca que està elaborant El compliment d’aquesta condició haurà d’acreditar-se mitjançant un certificat expedit pel director del centre on s’hagi fet l’estada/es. L’estada i les activitats han de ser autoritzades prèviament per la Comissió Acadèmica del programa. Per sol.licitar l'estada haureu de complimentar a l'aplicatiu del programa http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/form_doct/formularidoctorands.php, a l'apartat D. Periode de Recerca (Publicacions i Altres Dades d'Interès) i dins d'aquest Altres dades d'interès. Un cop introduïdes les dades haureu d'enviar un e-mail a doctoratmedicina@ub.edu indicant que heu introduit la sol.licitud

2. La tesi ha de comptar, prèviament a la seva lectura, amb els informes favorables de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyol.

3. Almenys un dels membres del tribunal ha de pertànyer a una institució d’educació superior o centre de recerca no espanyola, amb títol de doctor, d'un estat diferent d’aquell en el que es defensi la tesi i diferent del responsable de l'estada.
No podrà formar part del tribunal la persona que hagi signat el certificat de l'estada de recerca

4. Part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions s'han de redactar i presentar en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, distinta de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes dels experts procedeixin d'un paÍs de parla hispana o catalana. Aquesta condició haurà de ser certificada pel President del tribunal de la lectura de tesi.

 

Procediment: sol·licitud i concessió

 En el termini màxim de tres mesos a comptar de la data de la lectura i aprovació de la tesi, el doctorand podrà presentar la sol·licitud, a través de Registre general, per a la concessió de la menció de Doctor Internacional, adjuntant la documentació acreditativa de complir els requisits que estableix l'apartat 1 d'aquesta normativa, a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat (Casanova, 143).

Les sol·licituds seran resoltes per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.
 

Comparteix-ho: