Presentació de la tesi

Introducció

Com realitzar la presentació de la tesi doctoral. Vegeu document adjunt.

Format de presentació clàssic

Les tesis que s'inscriguin en aquest programa podran presentar-se en format clàssic, tot i que hauran d'haver generat una publicació (o acceptació per a publicació) original com a primera o segona persona autora en una revista indexada situada, com a mínim, en els dos primers quartils de la seva àrea de coneixement (d’acord als classificadors Journal Citation Report, JCR, o Scimago Journal Rank). Tanmateix, la tesi haurà d’incloure altres resultats complementaris o addicionals als publicats a l’article.

L’article, en versió pdf de la publicació, s’ha d’adjuntar com un annex després de la bibliografia. La persona/es que dirigeix/en la tesi ha/n de formar part dels autors/es de l’article.

Des del curs 2019-20, la publicació ha de ser fruit del pla de recerca i publicada en data posterior a l’admissió al programa (primera matrícula de tutoria de tesi). No obstant, pels doctorands amb titulacions d’Especialitats Sanitàries, s’aplicarà pels admesos al programa a partir del curs 2021-22.

Les tesis han d’incloure les seccions i especificacions desenvolupades en el document de normes de presentació de les tesis del programa de doctorat Medicina i Recerca Translacional.

Les persones directament relacionades amb les tasques de la tesi, ni cap dels coautors de l’article presentat com a part del text de la tesi, podran ser membres del tribunal que ha de jutjar la tesi.

Un cop la Comissió del Programa de Doctorat "Medicina i Recerca Translacional" hagi comprovat que es compleixen aquests criteris farà un informe favorable que s'haurà de sotmetre a la consideració de la Comissió de Doctorat de la Facultat, que serà qui finalment autoritzi la presentació de la tesi doctoral com a compendi de publicacions.

 

Format de presentació com a compendi d'articles

 

S'han de complir els següents requisits:

Les publicacions presentades han de correspondre a una mateixa unitat temàtica. S’ha d’aportar un mínim de dos treballs originals (publicats o acceptats per a publicació) dels quals la persona doctorand ha de ser autora. En un d'aquest treballs ha de ser primera autora. Les revistes on estiguin publicats els treballs han d'estar indexades i, com a mínim una d'elles ha d'estar dins dels dos primers quartils de l'àrea de coneixement i l'altra com a màxim dins del tercer quartil (d’acord als classificadors Journal Citation Report, JCR, o Scimago Journal Rank).

A més, també es podran incloure objectius i resultats no publicats o publicats sense complir els criteris d’autor/a o quartil de la revista.

Els articles, en versió pdf de les publicacions, s’han d’incloure en la secció corresponent a material i mètodes i resultats. La/s persona/es que dirigeix/en ha/n de formar part dels autors/es en al menys 1 dels articles que compleixen els requisits de presentació en format de compendi d’articles.

Des del 2019-20 les publicacions han de ser fruit del pla de recerca i publicades en data posterior a l’admissió al programa (primera matrícula de tutoria de tesi). No obstant, pels doctorands amb titulacions d’Especialitats Sanitàries, s’aplicarà pels admesos al programa a partir del curs 2021-22.

 

Les tesis han d’incloure les seccions i especificacions desenvolupades en el document de normes de presentació de les tesis del programa de doctorat Medicina i Recerca Translacional.

Les persones directament relacionades amb les tasques de la tesi, ni cap dels coautors dels articles presentats com a part del text de la tesi, podran ser membres del tribunal que ha de jutjar la tesi.

Un cop la Comissió del Programa de Doctorat "Medicina i Recerca Translacional" hagi comprovat que es compleixen aquests criteris farà un informe favorable que s'haurà de sotmetre a la consideració de la Comissió de Doctorat de la Facultat, que serà qui finalment autoritzi la presentació de la tesi doctoral com a compendi de publicacions.

 

Presentació en llengües estrangeres

Pel que fa a la llengua utilitzable, a més de les dues llengües d'ús a la UB, s’acceptaran les tesis escrites en llengua anglesa.

Si en la redacció de la tesi no s'ha utilitzat cap de les dues llengües d'ús a la UB, haurà d'adjuntar un resum en una d'aquestes llengües. Aquest resum ha de donar una idea bastant precisa del contingut de la tesi, la qual cosa només es podrà aconseguir donant-li una certa extensió, que es recomana no sigui inferior a una desena part de l'obra original. El resum ha d'incloure necessàriament una introducció que defineixi els objectius, els resultats obtinguts, la discussió i les conclusions.

 

Com a requisit específic del programa, és necessari que en el moment de la presentació de la tesi s'hagin introduït en l'aplicació informàtica totes les publicacions relacionades amb aquesta, així com les estades formatives realitzades a l'estranger. En el cas de no recordar les claus d'accés es poden demanar a doctoratmedicina@ub.edu

Respecte a la resta de documentació a presentar, consulteu el guió per a la presentació de la tesi elaborat per la Comissió de Doctorat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. En el guió hi ha els enllaços als documents a presentar.

Requisits

Per obtenir la menció de Doctor Internacional de la Universitat de Barcelona serà necessari que, a més de realitzar la tramitació ordinària vigent respecte a la presentació, sol licitud de dipòsit i defensa de la tesi doctoral, reunir els següents requisits:

Una vegada llegida la tesi el doctorand disposarà d’un termini de 3 mesos a comptar des de la data de lectura per a presentar la sol·licitud.
Els doctorands han de reunir les condiciones següents per tal d’optar a la menció esmentada:

1. Realitzar una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’educació superior o en un centre de recerca de prestigi, duent a terme activitats formatives o activitats de recerca vinculades al Pla de recerca que està elaborant El compliment d’aquesta condició haurà d’acreditar-se mitjançant un certificat expedit pel director del centre on s’hagi fet l’estada/es. L’estada i les activitats han de ser autoritzades prèviament per la Comissió Acadèmica del programa. Per sol.licitar l'estada haureu de complimentar a l'aplicatiu del programa http://www.ub.edu/medicina/doctorat/programa-medicina/form_doct/formularidoctorands.php, a l'apartat D. Periode de Recerca (Publicacions i Altres Dades d'Interès) i dins d'aquest Altres dades d'interès. Un cop introduïdes les dades haureu d'enviar un e-mail a doctoratmedicina@ub.edu indicant que heu introduit la sol.licitud

2. La tesi ha de comptar, prèviament a la seva lectura, amb els informes favorables de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyol.

3. Almenys un dels membres del tribunal ha de pertànyer a una institució d’educació superior o centre de recerca no espanyola, amb títol de doctor, d'un estat diferent d’aquell en el que es defensi la tesi i diferent del responsable de l'estada.
No podrà formar part del tribunal la persona que hagi signat el certificat de l'estada de recerca

4. Part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusiosns s'han de redactar i presentar en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, distinta de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes dels experts procedeixin d'un pais de parla hispana o catalana. Aquesta condició haurà de ser certificada pel President del tribunal de la lectura de tesi.

 

Procediment: sol·licitud i concessió

 En el termini màxim de tres mesos a comptar de la data de la lectura i aprovació de la tesi, el doctorand podrà presentar la sol·licitud per a la concessió de la menció de Doctor Internacional, adjuntant la documentació acreditativa de complir els requisits que estableix l'apartat 1 d'aquesta normativa, a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat (Casanova, 143)

Les sol·licituds seran resoltes per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.
 

Comparteix-ho: