Pràctiques curriculars

Avui en dia la Psicologia és una disciplina científica consolidada i una professió clarament establerta en l’entramat social, amb molts diferents àmbits possibles d’actuació. Els plans d’estudis de Psicologia es conceben com un conjunt estructurat de matèries i coneixements dirigits a dotar als/a les futurs/es psicòlegs/logues de la formació necessària perquè puguin integrar-se en el món laboral, desenvolupant les tasques pròpies del rol del/de la psicòleg/loga a la societat.

Per tal de copsar aquesta capacitació, la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona ofereix al seu alumnat no tan sols una formació científica teòrica i alhora tècnica, sinó també un primer contacte professional amb algunes de les àrees pròpies de la tasca del/de la psicòleg/loga a la societat actual.

La preparació i qualificació per a l’exercici professional és una dimensió considerada fonamental en el pla d’estudis de Psicologia, amb la clara intencionalitat de formar professionals de la Psicologia que siguin capaços/ces de donar resposta a les demandes socials actuals al mateix nivell que els seus/les seves homòlegs/legues espanyols/es i europeus/es.

L'objectiu genèric de les Pràctiques en Centres és posar en contacte l'estudiant amb els diferents àmbits i activitats de la realitat professional, de manera que els conegui en grau suficient com perquè pugui completar la seva formació teòrica i orientar-se amb vista al seu futur professional.

Aquest objectiu s'ha de concretar mitjançant programes específics que s'han de plantejar i desenvolupar en relació amb les exigències del grau en Psicologia i, les possibilitats ofertes per cadascun dels centres en què els/les estudiants faran les seves pràctiques.
 
Podem definir les Pràctiques en centres del Grau en  Psicologia com: “el conjunt d’activitats orientades a l’adquisició d’informació, coneixements, habilitats i actituds requerits per a l’exercici d’un rol professional concret que té existència i demanda en el mercat de treball”. En conseqüència, aquestes activitats es realitzaran en contextos reals de desenvolupament del rol professional del/de la psicòleg/loga.
 
Aquesta adquisició es produeix aleshores mitjançant la col·laboració amb un/una professional que exerceix la seva activitat en un lloc de treball extern a la Facultat i sota la tutoria d’un/a professor/a d’aquesta. Es tracta, per tant, d’una experiència viscuda en contextos reals de treball, on coneixerà l’organització i ambient laborals, la normativa a la feina pel que fa als horaris i els drets i deures derivats del treball, on haurà d’aprendre a treballar tant individualment com en equip, i on serà necessari que els coneixements adquirits al llarg de la seva formació aflorin i, s’apliquin i utilitzin els principis ètics i deontològics per a l’exercici de la professió.

 

Què no són les Pràctiques en Centres:

Amb la clara intenció d’evitar malentesos creiem que val la pena especificar el que no són les Pràctiques en Centres:
 • no són una especialització; és una assignatura més perquè l’alumne/a tingui el primer contacte amb el món professional
 • no és una feina remunerada
 • no és una assignatura convalidable

 

A més, les Pràctiques en Centres són incompatibles amb:

 • treball remunerat al mateix centre o empresa
 • pràctiques extracurriculars al mateix centre o empresa i en el mateix període

En cap cas el centre podrà escollir 'a priori' l’alumne/a que ha d’acudir al seu centre, l’assignació de places és un procés totalment estructurat i formalitzat per tal de garantir l’objectivitat d’aquesta assignació.

PREINSCRIPCIÓ CURS 2023-24

 

PROCÉS I INFORMACIONS GENERALS

Per fer les Pràctiques en Centres de Psicologia el REQUISIT és clar: cal tenir un mínim de 162 crèdits ECTS Obligatoris (no compten els Optatius) del Grau en Psicologia, aprovats en el curs anterior (juny-juliol) al de matriculació. És a dir, un cop avaluats els crèdits que s'estan fent actualment en el curs 2022-23, s'han de tenir en conjunt 162 obligatoris aprovats.

Si no teniu els 162 obligatoris, no intenteu fer la preinscripció, el programa us rebutjarà a l'hora d'assignar les pràctiques per no complir el requisit.

LA CONVOCATÒRIA ESTARÀ EN MARXA DES DEL 3 DE JULIOL DE 2023 A LES 00.00 h. FINS AL 31 DE JULIOL DE 2023 A LES 23.00 h.

LA PRIMERA ASSIGNACIÓ ES FARÀ L'1 D'AGOST DE 2023. LES PERSONES QUE NO TINGUIN CAP PLAÇA ASSIGNADA PODRAN TORNAR A DEMANAR EN NOVA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA QUE S'OBRIRÀ EL 2 D'AGOST, AMB L'OFERTA DE LES PLACES QUE HAGIN QUEDAT VACANTS DE LA PRIMERA ASSIGNACIÓ

 

Durant aquest període (3 a 31 juliol) us heu de pre-inscriure mitjançant l'aplicatiu GIPE per sol·licitar les places que us interessin. Com a màxim podreu seleccionar 12 places, que caldrà prioritzar segons les vostres preferències. Convé posar un nombre suficient de places per assegurar obtenir-ne alguna.

Per poder accedir a l'oferta de places haureu d'entrar a la vostra INTRANET i des del vostre "menú personal" podeu accedir a la convocatòria corresponent de 2023-24:

 • . Pràctiques externes (GIPE)
 •  

Si us plau, ordeneu-les per preferència, després no podem fer canvis si en realitat una us interessava més que una altra. I cal mirar bé els requisits de la plaça, horaris, ubicació, etc.

IMPORTANT: ENVIAR LA PRESELECCIÓ I UN COP FETA HA DE QUEDAR COM A "PRESELECCIÓ ENVIADA".

Teniu un tutorial on s’explica, pas a pas, com fer la preinscripció: mireu aquí

 

Serà important que es faci una selecció i preinscripció del màxim nombre de places (màxim són 12), per tenir garantia i aconseguir alguna quan es faci l'assignació al setembre. Diferents grups i períodes:

M1 - Primer semestre

M2 - Segon semestre

M3 - Tot el curs

M4 - Estiu 2024

 

 

ASSIGNACIÓ 

LA PRIMERA ASSIGNACIÓ ES FARÀ L'1 D'AGOST DE 2023. LES PERSONES QUE NO TINGUIN CAP PLAÇA ASSIGNADA PODRAN TORNAR A DEMANAR EN NOVA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA QUE S'OBRIRÀ EL 2 D'AGOST, AMB L'OFERTA DE LES PLACES QUE HAGIN QUEDAT VACANTS DE LA PRIMERA ASSIGNACIÓ

 

El criteri d'assignació és:

1r - la nota mitjana

2n - en cas d'empat de nota mitjana, compte llavors el nombre més gran de crèdits superats

 

La matrícula es realitzarà la primera setmana de setembre, els dis 6, 7 i 8, d'acord amb dia i hora assignat a cada alumne/a (la llista general de dia i hora es publicarà a finals de juliol/principis d'agost de 2023 a la informació general de Matrícula de la pàgina principal de Psicologia). Serà important que tingueu en compte exactament el grup assignat que li correspon a cada plaça (M1, M2, M3 o M4) a l'hora de marcar-lo en la matrícula i que no es produeixin errors.

L’alumnat de Psicologia de la Universitat de Barcelona pot realitzar les seves Pràctiques en quatre grups diferents, que es corresponen amb els períodes que s’especifiquen a continuació:
 

Grups, períodes, dates i convocatòries d’avaluació del Pràcticum:

 • M1 - 1r semestre - d’octubre a gener - Principis febrer
 • M2 - 2n semestre - de febrer a juny - Finals juny
 • M3 1r semestre - d’octubre a juny - Finals juny
 • M4 1r semestre - juliol, agost i setembre - Finals de setembre


És important que es tingui en compte el període de realització d’aquesta assignatura atès que les convocatòries d’avaluació són diferents per a cadascun d’ells.

Cadascuna de les places oferides, entre d’altra informació rellevant especificada al GIPE, inclou el període en què s’ha de realitzar. Els canvis de grup/període de les Pràctiques només es poden realitzar en el marc administratiu i per part de la gestió del Pràcticum, mai de forma unilateral o pactada entre alumnes i tutors/es de centre o de Facultat.

Per tal de garantir un context real de treball, la Universitat de Barcelona signa convenis de Pràctiques amb centres col·laboradors que posen a disposició de la Universitat les seves instal·lacions i els seus professionals per tal de col·laborar en la formació de l’alumnat.
 
Concretament, els centres de pràctiques es vinculen a la Universitat per mitjà de convenis, on es comprometen a oferir un nombre determinat de llocs de pràctiques i a nomenar un/a psicòleg/loga, que actuarà com a tutor/a dels/de les estudiants mentre duri el seu període de formació en el centre.
 
Aquests centres són de diferents àmbits d’aplicació de la Psicologia i es dediquen, per tant, a sectors molt diferents de treball (empreses privades, institucions públiques, associacions, fundacions, ONGs, gabinets psicològics, centres d’educació, IES, etc.), on el/la psicòleg/loga desenvolupa la seva tasca professional. Les activitats de pràctiques a realitzar són específiques per a cada centre.
 
Els departaments de la Facultat poden, si així ho desitgen, oferir places de pràctiques d'investigació, sempre que aquestes responguin a un programa específic i s'ajustin en tots els nivells a les exigències generals (especificació de tutor/a, llocs, hores, programa i avaluació).
 
Actualment i atenent a aquesta diversitat, les Pràctiques en Centres de Psicologia de la Universitat de Barcelona s'articulen en cinc grans grups o àmbits diferents:
 • Psicologia Clínica i de la Salut
 • Anàlisi i Intervenció Psicosocial 
 • Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans
 • Intervenció Psicoeducativa
 • Recerca

La gestió de les Pràctiques en Centres és competència de la Unitat de Coordinació Docent de Pràcticum i dels serveis administratius de suport necessaris per al seu funcionament i per garantir un desenvolupament adequat d’aquest. Les tasques per gestionar són les següents:

 • Gestionar i preparar els Convenis de Col·laboració amb les institucions, empreses, serveis i altres organismes que sol·licitin ser centres col·laboradors de la Universitat de Barcelona per al desenvolupament de les Pràctiques de la Facultat de Psicologia.
 • Contactar amb els centres col·laboradors per tal d’actualitzar l'oferta de places que cadascun presenta per a cada curs acadèmic.
 • Elaborar la relació del total de places oferides cada curs per al conjunt de centres col·laboradors i publicar-les per al seu coneixement per part de l’alumnat interessat.
 • Comunicar als centres col·laboradors el nombre d’estudiants matriculats/ades que han optat a las places que cadascun ha ofert.
 • Preparar els certificats de col·laboració per als/per a les tutors/es professionals que acompleixen els requisits establerts.
 • Comunicar als/a les tutors/es de Facultat les dades dels/de les alumnes que els hi han estat assignats/ades per al corresponent curs acadèmic.
 • Facilitar als/a les tutors/es de Facultat la informació i documentació que precisin per al desenvolupament adequat de les Pràctiques.
 • Arxivar i custodiar la documentació generada en el desenvolupament de les Pràctiques.
 • Elaborar la memòria de les Pràctiques en Centres de cada curs acadèmic i entregar-la al/a la Degà/na i al/a la cap d’Estudis de la Facultat de Psicologia.
 • Omplir i signar l'acta de l'assignatura Pràctiques en Centres.
 • Coordinar els/les tutors/es per tal de fer un seguiment del funcionament i les incidències de les Pràctiques durant el curs.
 • Comunicar al Consell d'Estudis aquelles incidències o problemes que afectin el bon funcionament del conjunt, per tal de trobar-hi solucions.

Davant de qualsevol incidència en l’empresa/institució on es realitzen les pràctiques, l’alumne/a ha de comunicar-ho al seu tutor/a de Facultat, qui analitzarà la situació i procurarà donar una solució.

Si el tutor/a de Facultat considera que cal interrompre la pràctica de l'estudiant o aclarir la qüestió amb l'empresa, haurà de comunicar-ho al Vicedegà/ana responsable del Pràcticum, i omplir el “Full d’incidències” previst a aquests efectes, per tal que quedi constància dels fets. El /la Vicedegà/ana és qui, després de valorar la informació rebuda i realitzades les gestions pertinents, prendrà la decisió última quant a la relació amb aquesta empresa/institució, comunicant-ho als interessats i a la Comissió Acadèmica de la Facultat de Psicologia.

En cas que es consideri oportú rescindir la col·laboració amb una empresa/institució, quan l’alumne/a encara no ha finalitzat les seves pràctiques, aquest/a serà reubicat a un/a altre/a centre/institució -que podrà escollir d’entre aquells que queden disponibles- per tal que pugui finalitzar el seu període formatiu amb garanties de qualitat.

Comparteix-ho: