Cancel·lació d’inscripció

Les cancel·lacions s’han de dirigir per escrit a la Secretaria Tècnica de la Conferència (hola@creacongresos.com). La retenció per despeses de cancel·lació es determinarà en funció de la data de comunicació amb el criteri següent:

  • Per a cancel·lacions abans del 3 d’octubre es reemborsarà el 80% de l’import d’inscripció (20% de despeses de gestió de Crea Congresos).
  • A partir del 4 d’octubre no es realitzaran devolucions.

Les devolucions es realitzaran dins dels 15 dies laborals posteriors a la finalització de la Conferència, per transferència bancària a nom de qui la va realitzar.

Política de substitució: Si la persona inscrita no pot participar en la Conferència, previ avís d’almenys 5 dies naturals d’anticipació a la data de celebració, es podrà substituir per una altra persona.

 

La actes es publicaran en aquest web
durant la primera quinzena del mes de febrer.

 

La actas se publicarán en este web
durante la primera quincena del mes de febrero.

 

The proceedings will be published on this website
during the first half of February.