EIX 3 - EL MONESTIR INTERIOR

Aquest eix de treball se centra en la recreació de la topografia interior dels monestirs de dones baixmedievals. El seu objectiu és redibuixar un paisatge que queda delimitat per l'edifici monàstic, però que es perfila tant des de la seva arquitectura com des de la materialitat dels objectes situats en el seu context espacial, funcional i performatiu. L'objecte, que protagonitza aquesta línia d'investigació, és estudiat com a encarnació material de les activitats amb les que es relaciona i dels espais amb què interactua. Els projectes de l'Eix 3 se centren en corts diacrònics o panorames sincrònics de monestirs concrets, reconstruint les seves planimetries i "topografiant" en elles les pràctiques rituals, simbòliques i devocionals, així com els seus usos performatius per part de les comunitats que els van habitar. En la seva primera fase es desenvolupen cinc projectes pilot sobre els monestirs de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, Santa Maria de Pedralbes, Sant Pere de les Puel·les, Santa María de las Huelgas i Santa Chiara di Napoli que permeten enfocar la mirada successivament sobre llibres, altars, objectes, processions, ritus i arquitectura monàstica. Veure per preguntar i preguntar per saber.

SANT ANTONI I SANTA CLARA DE BARCELONASANT ANTONI I SANTA CLARA DE BARCELONAMONESTIR DE STA. MARÍA LA REAL DE LAS HUELGASMONESTIR DE STA. MARÍA LA REAL DE LAS HUELGAS

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LESMONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LESUNA RECONSTRUCCIÓ DEL COR ALT DE STA. CHIARA A NÀPOLSUNA RECONSTRUCCIÓ DEL COR ALT DE STA. CHIARA A NÀPOLS

RECONSTRUCCIÓ VIRTUAL DEL REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE PEDRALBESRECONSTRUCCIÓ VIRTUAL DEL REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE PEDRALBES

manuscrito_eje3.jpg