CONCURS DE CONTACONTES. Una proposta d’innovació docent per a la millora de les competències transversals de futurs mestres.

Els docents són els lectors, escriptors i oradors experts en els quals s’emmirallen els infants per aprendre a fer un bon ús de la llengua en diferents contextos, com per exemple, a l’hora d’explicar un conte. A l’hora de narrar un conte, els i les mestres han de mobilitzar habilitats, estratègies i coneixements de la competència comunicativa i literària i utilitzar tècniques teatrals i d’oralització per mantenir l’atenció i l’interès dels oients.

Tanmateix, en els darrers anys, i com a resultat de diferents investigacions (2020 ARMIF 00026, PID2019-104628RB-I00), hem detectat mancances en la competència literària de futurs docents (manca de referents literaris, poca competència interpretativa, perfil lector pobre, poca fluïdesa en l’entonació, etc.), així com necessitats importants en competències transversals de l’àmbit lingüístic i comunicatiu (la competència lectora, l’escriptora i, molt especialment, l’oral).

Per tal de contribuir a millorar aquestes competències, tan importants per a futurs mestres, hem dissenyat una proposta innovadora, lúdica i de caire professionalitzador, que permet treballar la competència comunicativa de manera transversal: lectura, escriptura, literatura i oralitat. La finalitat de la proposta és l’organització d’un seguit d’activitats al voltant d’una competició de narracions orals amb estudiants de diferents assignatures d’educació literària dels graus d’Educació Infantil i Primària, de doble grau d’Infantil i Primària i del màster d’Educació Interdisciplinària de les Arts, de la Facultat d’Educació, per tal de millorar la competència lingüística i comunicativa dels futurs docents. Aquesta mateixa proposta també es durà a terme en formació inicial de mestres a la Universitat de Xile (Xile) i la Universitat Federal de Lavras (Brasil).

Aquesta proposta consta de diferents fases (selecció de relats, lectura i interpretació de textos literaris, estratègies de lectura en veu alta, d’oralització i dramatització -segons l’assignatura-, assajos i concurs). En cadascuna s’utilitzarien unes estratègies docents determinades que ens permetran el bon desenvolupament de la proposta i l’assoliment d’objectius: durant la lectura i interpretació de textos tindríem en compte la perspectiva de gènere; per treballar la lectura en veu alta i les tècniques teatrals utilitzaríem l’aula inversa; durant els assajos aplicaríem dinàmiques d’avaluació entre iguals i autoavaluació; i a la fase del concurs també utilitzaríem la co-avaluació per dur-lo a terme i faríem ús de les xarxes socials per fer difusió del concurs i crear xarxa entre els diferents grups, estudis i universitats participants.

Es tracta, doncs, d’un projecte que permet treballar totes les dimensions de la competència comunicativa i lingüística de manera transversal, a través d’una experiència d’aprenentatge professionalitzadora. La literatura, que té una dimensió comunicativa important, implica lectura, escriptura i llengua oral. De manera que l’estudiantat haurà de mobilitzar habilitats, estratègies i coneixements d’aquest àmbit per assolir els objectius plantejats. Així mateix, oferirem una visió innovadora i significativa de l’educació literària, que posi de manifest la importància de la tradició oral i la necessitat de contagiar el gust per la literatura. Finalment, dinamitzarem la vida universitària del campus i buscarem la transversalitat entre diferents grups, assignatures, estudis i universitats, a través d’una activitat conjunta amb els grups que participin del projecte.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius generals: Millorar la competència comunicativa (lectora, escriptora i oral) de futurs mestres. Enriquir la formació literària de futurs mestres.

Objectius específics: Seleccionar i analitzar contes populars per treballar amb els alumnes. Analitzar la figura de la dona en la literatura popular, per promoure la reflexió a l’aula entorn a la igualtat de gèneres i els feminismes en un context de formació literària. Oferir estratègies per millorar la lectura interpretativa de textos literaris. Oferir estratègies per aprendre a explicar contes. Revitalitzar la literatura popular i els seus referents en l’educació literària de futurs mestres. Fer partícips els estudiants del seu propi procés d’aprenentatge a través de l’avaluació entre iguals. Buscar la transversalitat entre diferents assignatures i graus, gràcies a activitats conjuntes i a l’ús de xarxes socials.

Codi del projecte: 
2022PID-UB/029
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Elisabet Contreras Barcelo
Participants: 
Marc Alabart Barba
María del Pilar Ballesteros Panizo
Glòria Bordons de Porrata-Doria
Joan Calsina Forrellad
Alessia Corsi
Empar Devis Herraiz
Neus Frigolé Pujol
Julieta Torrents i Sunyol
Yoan Miguel Parra Marrero
Eva Tresserras Casals
Míriam Turró Amorós
Maria del Mar Suárez Vilagran
Lorena Berríos Barra
Ilsa do Carmo Vieira Goulart
Ensenyament/s: 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EDUCACIÓ INFANTIL
Assignatures implicades: 
Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil
Didàctica de la Literatura Infantil
Didàctica de la Comunicació Literària
Relat Oral i Fons Documental
Contes i relats per aprendre anglès
Didàctica de les Habilitats Comunicatives
Didàctica de la Llengua II
El personatge i la seva construcció en els àmbits iconogràfics i iconològics