DISSENY D’ACTIVITATS D’APRENENTATGE BASADES EN LA SIMULACIÓ A LA MATÈRIA DIETOTERÀPIA

El context d’aplicació del projecte que se sol·licita és la matèria de dietoteràpia del grau de Nutrició Humana i Dietètica (NHD), que es concreta en les assignatures de Patologia Nutricional i Dietoteràpia (3er curs, 1er semestre), Patologia General i Dietoteràpia (3er curs, 2on semestre) i Dietoteràpia Aplicada (assignatura optativa obligatòria pels estudiants de doble grau Farmàcia-Nutrició del 5è curs).

La dietoteràpia és una matèria obligatòria dins del mòdul 3 del grau de la memòria Verifica (2010). L’aprenentatge d’aquesta matèria dona lloc a competències molt específiques del dietista-nutricionista (DN) com ara: “Capacitat de presa de decisions i adaptació a noves situacions”, “Capacitat creativa i emprenedora i d’integrar nous coneixements i actituds”, “Capacitat per comprendre i expressar-se oralment i per escrit”. S’ha detectat durant els últims anys que la manca d’experiències pràctiques viscudes (“saber fer”) en el context docent fa que quan aquests estudiants arriben al pràcticum tinguin menys habilitats per enfrontar-se a situacions reals. A més a més, en reunions amb tutors dels centres de pràctiques manifesten que els alumnes venen amb molta angoixa i que cal reforçar des del grau experiències prèvies en adquirir habilitats pròpies del DN. El fet d’implementar activitats de simulació durant les assignatures de tercer reforçaria aquestes mancances detectades i els alumnes arribarien amb un nivell més elevat de competències assolides en aquest període i per tant, es podrien focalitzar en aquelles que són pròpies del context real.

Les activitats pràctiques derivades d’aquesta matèria es basen principalment en resoldre casos pràctics a l’aula i basats en els coneixements dels estudiants a la matèria. En aquest sentit, els objectius referits a habilitats i a actituds, valors i normes en aquestes assignatures i globalment en el grau estan poc treballats. Varis d’aquests objectius implicats en adquirir habilitats més pràctiques són: i) Aprendre a participar en el diàleg i les decisions de l’equip multidisciplinar; ii) Desenvolupar una visió positiva en el tractament de les patologies i un comportament encaminat a la prevenció. Ambdós són objectius essencials per la pràctica diària del DN en el tractament de persones o pacients.

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent és dissenyar activitats de simulació en la matèria de dietoteràpia per tal que els alumnes assoleixin les habilitats pròpies del dietista nutricionista a través de simular entorns i casos reals.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent és construir i dissenyar experiències d'aprenentatge basades en la simulació en la matèria de dietoteràpia per tal que els alumnes assoleixin les habilitats pròpies del dietista nutricionista a través de simular entorns i casos reals.

Aquest objectiu general es concreta en diferents objectius específics:

O1. Adquirir formació en aprenentatge basat en experiències de simulació per part del professorat per esdevenir instructors.
O2. Dissenyar experiències d’aprenentatge basades en simulacions identificant les diferents fases en el seu desenvolupament.
O3. Demostrar l’habilitat d’introduir la metodologia de simulació a les assignatures de dietoteràpia.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/006
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Urpi Sarda, Mireia
Participants: 
Maria Antonia Lizarraga
Maria Izquierdo Pulido
Montserrat Illan
Eva Martinez
Carme Sanchez
Amaya Peñalva
Concepció Amat Miralles
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Nutrició Humana i Dietètica
Assignatures implicades: 
Dietoteràpia Aplicada
Patologia General i Dietoteràpia
Patologia Nutricional i Dietoteràpia
Documents: