El portafoli multimodal: un plantejament innovador de documentació, recerca i comunicació d’evidències a través dels llenguatges artístics en el Pràcticum d’Educació Infantil

El portafoli és un procés personalitzat de recollida d’evidències que permet a l’alumnat demostrar els assoliments d'aprenentatge de forma autònoma, creativa i significativa. El canvi de paradigma educatiu vers la innovació requereix una avaluació sumativa on el portafoli passa a ser un espai físic o digital on el futur docent pugui rescatar les accions, experiències i recursos que desenvolupa al llarg del seu treball universitari.

Els múltiples llenguatges són un mitjà excel·lent per a registrar i posteriorment analitzar i comunicar aquest procés, mentre s’indaguen els aspectes més rellevants de la futura professió docent. És per això que es planteja un portafoli multimodal que iguala els diferents llenguatges, evita jerarquies prefixades i possibilita que cada estudiant desenvolupi un treball més personal.

El format multimodal permet trencar amb la seqüenciació lineal del codi escrit i possibilita experimentar amb noves narratives que aporten significat (mitjançant un e-diari grupal que es comparteix en un taulell Padlet, o bé a través de cartografies, recollida de podcasts sonors, fotografies, vídeos, etc.)

Un altre aspecte diferenciador d’aquest procés és el desenvolupament de la competència comunicativa en la transferència del portafoli ja que mitjançant aquest projecte d'innovació docent es potencia la capacitat per a expressar i llegir contingut dels estudiants del grau d'educació infantil, més enllà del codi escrit i oral, fent emergir el domini de la comunicació multimodal.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius plantejats són:

-Explotar les fortaleses creatives de l’alumnat a través dels diferents llenguatges artístics. Els alumnes seran capaços de proposar diferents formes de documentació i creació de portafolis o carpetes d’aprenentatge

-Promoure la interacció entre els companys del pràcticum a través de la compartició d’experiències i recursos. En cadascuna de les sessions i també a través de les xarxes i les aplicacions com el Padlet l’alumnat compartirà el seu procés d’aprenentatge.

-Desenvolupar la competència comunicativa i multimodal. Els alumnes seran capaços de fer diferents exposicions seguint la tècnica d’elevator-speech.

-Potenciar la recerca (innovació-acció). Mitjançant un procés de reflexió permanent entre la teoria i la pràctica docent els alumnes hauran de ser capaços d’indagar en aquells temes sobre els que es facilitaran eines de recerca

-Reflexionar sobre el perfil digital del docent. En acabar el practicum l’alumnat haurà reflexionat i revisat el seu perfil alhora que coneixerà i podrà estar en contacte amb les xarxes d’actualitat educativa a través de tuiter i els butlletins d’actualitat pedagògica.

-Construir un portafoli que esdevingui una eina d’autoavaluació i coavaluació. A inici de curs es construiran rúbriques compartides entre l’alumnat i el professor, amb tres indicadors d’assoliment.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/012
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Marin Cos, Estel
Participants: 
Rosalía Clemente Piélagos
Andrés Torres Carceller
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre en Educació Infantil
Assignatures implicades: 
Pràcticum II