El portafolis digital d'aprenentatge per al desenvolupament de les competències transversals i específiques al pràcticum del màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius.

Finalitzada la primera edició de l'assignatura del pràcticum al Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius (2022-2023) va arribar el moment de fer el balanç. Des de l'equip de coordinació de l'assignatura es va dur a terme una recollida d'informació on es van detectar fal·lències, obstacles i vulnerabilitats que necessiten una millora per a la formació i avaluació dels estudiants, així com oportunitats i potencialitats que val la pena mantenir.

Com a resultat de l'anàlisi de la informació ens plantegem una formació i una avaluació més centrada en la idiosincràsia del màster i dels seus estudiants, en aquest cas, centrada en un procés de reflexió contínua per evitar que es converteixi en un element sense sentit i perdi funció formativa.

Per intensificar el procés reflexiu i el caràcter singular i brindar a l'estudiant la capacitat de planificar el seu propi procés d'aprenentatge i identificar-ne les potencialitats, les fortaleses i les mancances al centre de pràctiques i establir accions de millora, quant al desenvolupament professional i personal, ens proposem millorar l'eina de formació i avaluació que es va utilitzar a l'assignatura del pràcticum. Això és: substituir la Guia de Treball que se'ls sol·licitava emplenar i que incloïa uns tòpics prefixats i descriptius, per una estratègia i eina de formació i avaluació més d'acord amb la proposta formativa del pla docent.

El portafolis digital d'aprenentatge serà l'eina que posarem en marxa al Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius que permetrà a l'estudiant, per primera vegada, construir el propi Entorn Personal d'Aprenentatge (Personal Learning Environment) organitzant el seu procés personal d'aprenentatge molt més adaptat a la singularitat del centre de pràctiques, de l’estudiant i de la relació establerta amb els mentors.

Ens proposem oferir als estudiants espais d'aprenentatge que els permetin desenvolupar i enfortir competències per a la direcció escolar; establir futurs espais de recerca que possibilitin la resolució dels diversos problemes a què s'enfronta l'educació actual; i enfortir processos d'avaluació i de reflexió des del rol de cadascun dels actors (estudiant, tutors UB i mentors del centre) per a la millora formativa dels futurs directors. 

El portafolis digital d'aprenentatge seran un element fonamental per assolir les competències transversals i específiques del pla docent de l'assignatura del pràcticum perquè tenen a veure amb el desenvolupament de la capacitat crítica i autocrítica; l'anàlisi de la pràctica; la integració de nous coneixements; l'avaluació del rol directiu al lloc de treball; i l’ús d’estratègies i instruments de gestió, entre altres.

La posada en marxa del portafolis digital vindrà acompanyada d'activitats que ja es van dur a terme el curs 2022-2023 i que van ser valorades positivament pels informants: els seminaris de pràctiques reflexives, tutories conjuntes i individuals, col·loquis, conferències i activitats que tenen com a objecte fomentar encara més el desenvolupament de les competències i facilitar-ne la integració al centre de pràctiques.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius General: Millorar l'adquisició de les competències transversals i específiques a l'assignatura del pràcticum al Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius utilitzant el portafolis digital d'aprenentatge.

Objectius específics: 

Identificar i analitzar bones pràctiques en l’ús del portafolis digital d’aprenentatge com a eina formativa, integradora i avaluativa dins de l’assignatura de pràcticum que puguin servir de marc referencial a la nostra oferta formativa de màsters

Dissenyar i implementar el portafolis digital d'aprenentatge com a eina formativa, integradora i avaluativa dins de l'assignatura de pràcticum al Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius (MDGCE)

Avaluar i valorar a implementació del portafolis digital d'aprenentatge com a eina  formativa, integradora i avaluativa per a l'assoliment de les competències específiques i transversals al MDGCE

Proposar els ajustaments necessaris i difondre els resultats obtinguts

Codi del projecte: 
2023PID-UB/018
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Trinidad Y. Mentado Labao
Participants: 
Dorys Soledad Sabando Rojas
Núria Serrat Antolí
Juan José González López
Maria Pilar Janer Arasa
Lluís Carol Andrés
Meritxell Ballcels Sanahuja
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Master Direcció i Gestió de Centres Educatius
Assignatures implicades: 
575183 Pràctiques Externes Obligatòries