DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Recomanem als estudiants estrangers que tinguin la documentació preparada amb antelació:

1. Títol de grau o equivalent.*
2. Expedient acadèmic oficial del grau, llicenciatura o diplomatura.* Cal que contingui el període d’estudi en cursos acadèmics, les assignatures, les hores i els crèdits de cada assignatura, les qualificacions obtingudes en cada assignatura i el mètode d’avaluació. Així mateix, és necessari que la universitat emissora del títol indiqui en aquest document o en un certificat adjunt quin és el sistema de qualificació emprat.
3. Còpia del passaport, NIE o DNI.

En cas que la documentació acadèmica s’hagi emès fora d’Espanya, l’estudiant ha de seguir els passos següents, per ordre:

PAS 1. Legalització.
PAS 2. Traducció.
PAS 3. Còpia certificada.

Només s’accepten documents escrits en català, castellà o anglès.

* Cal presentar una còpia certificada d’aquests documents. Les còpies certificades són còpies dels documents homologades que acrediten que són reproduccions fidels dels originals. L’Oficina de Màsters i Doctorat pot certificar aquesta documentació si es presenta el document original (legalitzat i traduït) i una copia simple (en blanc i negre).

ON?

La documentació cal fer-la arribar a l’Oficina de Màsters i Doctorat (OMD), per correu postal o en persona, a:

Oficina de Màsters i Doctorat (OMD)
Facultat d’Economia i Empresa
Universitat de Barcelona
Avinguda Diagonal, 696
08034 Barcelona

Per tal de presentar la documentació en persona, cal tenir en compte els horaris d’obertura de l’OMD: de 10:00h a 13:30h i de 16:00h a 19:00h.

TAXA DE CONVALIDACIÓ

En cas que els documents acadèmics s’hagin emès fora d’Espanya, cal pagar la taxa de convalidació (218,15 €), mitjançant la qual se certifica l’equivalència entre les qualificacions obtingudes durant els estudis cursats a l’estranger i les del sistema universitari espanyol a fi de poder accedir al màster. Aquest import l’actualitza cada any la Generalitat de Catalunya per mitjà d’un decret de preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques. Tan bon punt rebem tota la documentació necessària, us enviarem un comprovant de pagament i instruccions addicionals.