Persones i parts 

Les paraules persones i parts (personas i partes en castellà) són mots epicens que inclouen tots dos sexes i que permeten evitar les marques de gènere gramatical. Són un recurs adequat en alguns casos si es vol evitar l’ús del masculí plural com a genèric en les referències a persones indeterminades en plural.

Exemple correcte En situacions d’emergències massives, el centre pot gestionar l’obertura d’equipaments municipals de gran capacitat per acollir les persones damnificades.

Exemple inadequat En situacions d’emergències massives, el centre pot gestionar l’obertura d’equipaments municipals de gran capacitat per acollir els damnificats.


Exemple correcte Les persones interessades poden adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici en qualsevol moment del procediment.

Exemple inadequat Els interessats poden adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici en qualsevol moment del procediment.


Exemple correcte Es demana que les persones que fan la sol·licitud tinguin mèrits que mostrin la seva productivitat investigadora i el seu potencial per desenvolupar en cinc anys mèrits suficients per accedir a la categoria superior de professorat agregat.

Exemple inadequat Es demana que els sol·licitants tinguin mèrits que mostrin la seva productivitat investigadora i el seu potencial per desenvolupar en cinc anys mèrits suficients per accedir a la categoria superior de professorat agregat.


Exemple correcte Les parts demandants poden interposar un recurs contra el silenci administratiu.

Exemple inadequat Els demandants poden interposar un recurs contra el silenci administratiu.

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Persones i parts» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2610> [consulta: 3 febrer 2023].