Aquí hi ha els textos d'aquesta secció

Texts de l'Era de la Perla

Paraules de les alumnes

TERESA MADRID ÁLVAREZ-PIÑER

Ke fareyyu mamma, ke fareyyu. Una propuesta de lectura de las jarchas hispanoárabes

Treball de recerca del Màster en Estudis de la Diferència Sexual (2009-2010) que es troba al Dipòsit digital d ela Universitat de Barcelona. Professora-tutora: María-Milagros Rivera Garretas

http://http://http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/16304

Universitat de Barcelona
Pujar ^