BARCELONA

CAT

Arqueologia, conservació, patrimoni i comunitat local. Interaccions entre societat i arqueologia urbana a Barcelona.

ES

Arqueología, conservación, patrimonio y comunidad local. Interacciones entre la sociedad y la arqueología urbana en Barcelona.

EN

Archeology, conservation, heritage and local community. Interactions between society and urban archaeology in Barcelona.

Calle de Barcelona

CAT

El projecte Arqueologia, conservació patrimoni i comunitat local. Nous valors socials i econòmics per a l’arqueologia urbana a Barcelona té com a objectiu mirar al centre de la ciutat vella de Barcelona – anomenat Barri Gòtic – des d’una perspectiva crítica del patrimoni. L’objectiu del projecte és reflexionar sobre com els sistemes de gestió del patrimoni estan sent desenvolupats a Barcelona i proposar nous en els quals les necessitats de la societat siguin tingudes en compte en equilibro amb la preservació de restes arqueològiques. Per aconseguir això, diverses tècniques estan sent desenvolupades per revelar les interaccions que ocorren entre els agents implicats i el patrimoni. Cada vegada més està sent reconegut que són necessaris nous models que donin la veu als qui no tenen el temps per implicar-se en la participació .

ES

El proyecto Arqueología, conservación patrimonio y comunidad local. Nuevos valores sociales y económicos para la arqueología urbana en Barcelona tiene como objetivo mirar al centro de la vieja ciudad de Barcelona – llamado Barrio Gótico – desde una perspectiva crítica del patrimonio. El objetivo del proyecto es reflexionar sobre cómo los sistemas de gestión del patrimonio están siendo desarrollados en Barcelona y proponer nuevos en los cuales las necesidades de la sociedad sean tenidas en cuenta en equilibrio con la preservación de restos arqueológicos. Para alcanzar esto, varias técnicas están siendo desarrolladas para revelar las interacciones que ocurren entre los agentes implicados y el patrimonio. Cada vez más está siendo reconocido que son necesarios nuevos modelos que den la voz a quienes no tienen el tiempo para implicarse en la participación.

EN

The project Archaeology, conservation, heritage and local community. New social and economic values for urban archaeology in Barcelona, aims to look at the centre of the old city of Barcelona – the so-called Gothic quarter- from a critical heritage perspective. The aim of the project is to critically reflect on how heritage management systems are being developed in Barcelona and propose new ones in which the needs of society are taken into account while being balanced with the preservation of archaeological remains. To achieve this, several techniques are being developed in order to reveal the interactions that are taking place between stakeholders and heritage. It is being increasingly realised that novel ways to give voice to the ones who do not have time to engage in public participation are needed.

Pop up green Barcelona

CAT

El nostre treball està basat en la creença que els processos participatius i de direcció de baix a dalt que són àmpliament inclusius reforcen la democratització i l’apoderament de la ciutadania. Les tècniques desenvolupades que estan sent aplicades en la creació de projectes de conservació preventius, tenen l’objectiu de servir com a noves formes per permetre una conservació sostenible de restes arqueològiques. Aquesta recerca està sent realitzada per l’Ana Pastor Pérez, amb formació tant com arqueòloga com conservadora en arqueologia. Ella va treballar professionalment com conservadora durant diversos anys i després va ingressar a la universitat per fer a un Màster en gestió del Patrimoni Cultural gràcies als fons de Fundació La Caixa i ara és investigadora doctoral en aquest projecte.

ES

Nuestro trabajo está basado en la creencia de que los procesos participativos y de dirección abajo-arriba que son ampliamente inclusivos refuerzan la democratización y el empoderamiento de la ciudadanía. Las técnicas desarrolladas que están siendo aplicadas en la creación de proyectos de conservación preventivos, tienen el objetivo de servir como nuevas formas para permitir a una conservación sostenible de restos arqueológicos. Esta investigación está siendo realizada por Ana Pastor Pérez, con formación tanto como arqueóloga como conservadora en arqueología. Ella trabajó profesionalmente como un conservador durante varios años y después de que esto ingresó a la universidad para hacer a un Máster en gestión del Patrimonio Cultural gracias a los fondos de Fundación La Caixa y ahora es investigadora doctoral en este proyecto.

EN

Our work is based on the belief that participative and bottom-up processes that are widely inclusive reinforce democratisation and citizenship empowerment. The techniques being developed are applied to the creation of preventive conservation plans have the aim to serve as new avenues to allow a sustainable conservation of archaeological remains. This research is being led by Ana Pastor Pérez, who was trained both as an archaeologist and an archaeology conservator.  She worked professionally as a conservator for several years and after this moved back to university to do an MA on Cultural Heritage thanks to a Caixa Foundation grant and is now engaged in doctoral research on this project.

Publicacions 

Vestígios-Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica

Metodologías Para a conservação Preventiva Participativa Em Arqueologia: Barri Gòtic De Barcelona.

Pastor Pérez, A., y Ruiz Martínez, A. 2021

Vestígios – Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica. 14, (2): 121-49, doi:10.31239/vtg.v14i2.26085

Conservar patrimonio

Thoughts on the socialisation of preventive archaeological conservation in Spain.

Pastor Pérez, A. 2020

21 Assajos al voltant del Patrimoni Cultural

21 Assajos al Voltant del Patrimoni Cultural / 21 ensayos sobre el Patrimonio Cultural.

Pastor Pérez, A., Picas, M. y Ruiz, A. (eds.) 2020 

With this Article:

Pastor Pérez, A. y Ruiz Martínez, A. 2020. ¿Somos el Discurso Académico Autorizado Patrimonial? : 63–67.

Complutum

Towards a Social Archaeological Conservation in Barcelona. 

Pastor Pérez, A. 2016

Complutum, 27(2), 259-280.

Publicación Springer

Shaping community heritage synergies between Roman Barcelona spaces and the Gothic neighborhood.

Pastor Pérez, A. 2018

V. Apaydin (Ed.), Shared Knowledge, Shared Power (pp. 61-86). New York: Springer.

Cuadernos de prehistoria. Universidad de Granada

Analysing heritage and participation in the Gothic Quarter of Barcelona: some methodological insights.

Pastor Pérez, A., & Ruiz Martínez, A. 2018

Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada [Monográfico: Almansa, J. (ed.) Arqueología Pública], 28, 115-147.

Aquesta web utilitza galetes. Pots veure aquí la política galetes.    Més Informació
Privacidad