MÈXIC-GUATEMALA

CAT

Multivocalitat y reapropiacions arqueològics: els valors polítics i sagrats dels jaciments maies a Mèxic i Guatemala.

ES

Multivocalidad y reapropiaciones arqueológicas: los valores políticos y sagrados de los yacimientos mayas en México y Guatemala.

EN

Multivocality and remains (re)appropriations: the political and sacred values of Maya archaeological sites in Mexico and Guatemala.

CAT

Aquest projecte analitza els usos culturals i polítics entorn del patrimoni arqueològic prehispànic a la regió Maia. El treball es centra en les relacions entre patrimoni moble i patrimoni intangible a la península de Yucatán i a Guatemala. Als diferents països de la regió, l’administració del patrimoni arqueològic per part d’institucions nacionals ha convertit aquest en un element identitari nacionalista. Com a conseqüència d’això, els pobles indígenes limítrofs als jaciments prehispánics han vist restringides certes de les seves pràctiques culturals en aquests antics centres cerimonials. Aquest projecte té per objectiu estudiar la importància d’aquests llocs en la pràctica cultural i en la tradició oral de certs grups Maies al llarg del segle XX, així com les iniciatives més recents de revitalització cultural i de visibilització sociopolítica a través de cerimònies realitzades en llocs arqueològics. Aquesta recerca és desenvolupada pel Mathieu Picas com una part de la seva tesi doctoral.

ES

Este proyecto analiza los usos culturales y políticos en torno al patrimonio arqueológico prehispánico en la región Maya. Este trabajo se centra en las relaciones entre patrimonio mueble y patrimonio intangible en la península de Yucatán y en Guatemala. En los diferentes países de la región, la administración del patrimonio arqueológico por instituciones nacionales ha convertido éste en elemento identitario nacionalista. Consecuencia de ello, los pueblos indígenas aledaños a los yacimientos prehispánicos han visto ciertas de sus prácticas culturales restringidas en estos antiguos centros ceremoniales. Este proyecto tiene por objetivo de estudiar la importancia de dichos sitios en la práctica cultural y en la tradición oral de ciertos grupos mayas a lo largo del siglo XX, así como las iniciativas más recientes de revitalización cultural y de visibilización sociopolítica a través de ceremonias realizadas en sitios arqueológicos. Esta investigación es realizada por Mathieu Picas como parte de su tesis doctoral.

EN

This project analyses the cultural and political uses of pre-Hispanic archaeological heritage in the Mayan region. The study focuses on the relationship between movable and intangible heritage on the Yucatán Peninsula and in Guatemala. The administration of archaeological heritage by national institutions has turned it into an element of national self-definition in the different countries of the region. As a consequence, the indigenous peoples living near the pre-Hispanic sites have seen some of their cultural practices restricted at these ancient ceremonial centres. The aim of this project is to study the importance of those sites in the cultural practices and oral traditions of certain Mayan groups during the 20th century, as well as to look at the most recent cultural revitalisation initiatives and attempts to make them socio-politically visible through ceremonies carried out at archaeological sites. This research is being carried out by Mathieu Picas as part of his PhD thesis.

Aquesta web utilitza galetes. Pots veure aquí la política galetes.    Més Informació
Privacidad