NOVETATS

Aquest mes, el GAPP ha rebut la visita de Dafne Ahmid Gómez, de Chihuahua, Mèxic, arquitecta especialitzada en patrimoni.

En este mes el GAPP ha recibido la visita de Dafne Ahmid Gomez, de Chihuahua, México, arquitecta especializándose en patrimonio.
This month, the GAPP has received a visit from Dafne Ahmid Gomez, from Chihuahua, Mexico, an architect specializing in heritage.

CAT

Aquest mes, el GAPP ha rebut la visita de Dafne Ahmid Gómez, de Chihuahua, Mèxic, arquitecta especialitzada en patrimoni. Durant la seva estada a Barcelona, està vivint i experimentant com és habitar en una ciutat que valora el seu patrimoni, els seus múltiples canvis històrics i la seva riquesa cultural en un ampli espectre, així com la seva relació amb el tràfec turístic i totes les implicacions que això comporta. Tot això li serveix per pensar com implementar algunes propostes de recuperació del patrimoni arquitectònic a la seva pròpia ciutat, en relació als canvis d’ús, normatives i legislacions, així com el suport per a la seva realització pels propietaris, en una ciutat – Chihuahua, a Mèxic – que en sí mateixa és una ciutat d’ensenyament i experiències i com transmetre aquest coneixement als seus visitants i habitants.

ES

En este mes el GAPP ha recibido la visita de Dafne Ahmid Gomez, de Chihuahua, México, arquitecta especializándose en patrimonio. En su estancia en Barcelona está viviendo y experimentando lo que es habitar en una ciudad con aprecio a su patrimonio, sus múltiples cambios históricos y su riqueza cultura en amplio espectro y su relación con el ajetreo turístico y todas las implicaciones que ello representa. Todo esto le sirve para pensar en cómo implementar algunas propuestas de recuperación patrimonial arquitectónico en su propia ciudad, en relación a cambios de uso, normas y  legislaciones, así como los apoyo para la realización de esto para los propietarios, una ciudad – Chihuahua, en México – que en si es una ciudad de enseñanza y experiencias y como transmitir ese conocimiento a sus visitantes y habitantes. 

EN

This month, the GAPP has received a visit from Dafne Ahmid Gomez, from Chihuahua, Mexico, an architect specializing in heritage. During her stay in Barcelona, she is living and experiencing what it’s like to reside in a city that values its heritage, its multiple historical changes, its rich cultural spectrum, and its relationship with tourism and all the implications that entails. All of this serves her to think about how to implement some proposals for architectural heritage recovery in her own city, in relation to changes in use, regulations, and legislation, as well as the support for the realization of this for the property owners, in a city – Chihuahua, in Mexico – that is itself a city of learning and experiences and how to transmit this knowledge to its visitors and residents

Nit Europea dels Investigadors (NEI), la nit més esperada de l’any, quan la ciència surt al carrer.

Noche Europea de los Investigadores (NEI), la noche más esperada del año, cuando la ciencia sale a la calle.
European Researchers’ Night (NEI), the most anticipated night of the year, when science takes to the streets.

CAT

La Nit Europea dels Investigadors (NEI), la nit més esperada de l’any, quan la ciència surt al carrer.  El museu Coa se suma a aquesta gran iniciativa reunint tres investigadors per a una conversa informal sobre Patrimoni Cultural i Mitjans Digitals

  • Quines investigacions realitzen en aquests àmbits?
  • Quins són els projectes més innovadors en què participeu?
  • Quins són els vostres reptes més grans?

Aquestes i altres preguntes seran abordades per investigadors de MORE – Laboratório Collaborativo Montanhas de Investigação – Associação, contribuint de manera inequívoca al desenvolupament científic, inspirant els futurs científics i divulgant la ciència.

ES

La Noche Europea de los Investigadores (NEI), la noche más esperada del año, cuando la ciencia sale a la calle. El museo Coa se suma a esta gran iniciativa reuniendo a tres investigadores para una conversación informal sobre Patrimonio Cultural y Medios Digitales

  • ¿Qué investigaciones realizan en estos ámbitos?
  • ¿Cuáles son los proyectos más innovadores en los que participan?
  • ¿Cuáles son sus mayores retos?

Estas y otras preguntas serán abordadas por investigadores de MORE – Laboratório Collaborativo Montanhas de Investigação – Associação, contribuyendo de modo inequívoco al desarrollo científico, inspirando los futuros científicos y divulgando la ciencia.

EN

The European Researchers’ Night (ERN), the most anticipated night of the year, when science takes to the streets. The Coa Museum joins this great initiative by bringing together three researchers for an informal conversation about Cultural Heritage and Digital Media.

  • What research do they conduct in these areas?
  • What are the most innovative projects they are involved in?
  • What are their biggest challenges?

These and other questions will be addressed by researchers from MORE – Collaborative Laboratory Mountains of Research – Association, contributing unequivocally to scientific development, inspiring future scientists, and promoting science.

Ruta guiada pels «monuments incòmodes» de l’Esclat Social xilè, en el marc de la VI Conferència de l’Associació d’Estudis Crítics del Patrimoni.

Ruta guiada por los “monumentos incómodos” del Estallido Social chileno, en el marco de la VI Conferencia de la Asociación de Estudios Críticos del Patrimonio
Guided tour through the «uncomfortable monuments» of the Chilean Social Outbreak, in the framework of the VI Conference of the Association of Critical Heritage Studies.

 

CAT

Durant la VI Conferència de l’Associació d’Estudis Crítics del Patrimoni celebrada entre el 4 i el 7 de desembre de 2022 a Santiago de Xile, la investigadora de GAPP, Camila Opazo Sepúlveda va participar com a expositora en la Ruta pels “monuments incòmodes de l’Esclat Social”. Més de cinquanta persones es van interessar per realitzar el recorregut per la ciutat. Al costat del col·lectiu Monuments Incòmodes, la investigadora va narrar sobre les intervencions i resignificacions que van ocórrer en el centre cultural Gabriela Mistral, els memorials a difunts producte dels enfrontaments policials, el Jardí de la Resistència i la plaça de la Dignididad, ja transformada a causa del retir del monument al General Baquedano. El recorregut va acabar amb la visita al Museu de l’Esclat Social. Aquesta activitat va resultar de gran rellevància per a informar-se sobre les transformacions del patrimoni urbà en contextos de conflicte.

ES

Durante la VI Conferencia de la Asociación de Estudios Críticos del Patrimonio celebrada entre el 4 y el 7 de diciembre de 2022 en Santiago de Chile, la investigadora de GAPP, Camila Opazo Sepúlveda participó como expositora en la Ruta por los “monumentos incómodos del Estallido Social”. Más de cincuenta personas se interesaron por realizar el recorrido por la ciudad. Junto al colectivo Monumentos Incómodos, la investigadora narró sobre las intervenciones y resignificaciones que ocurrieron en el centro cultural Gabriela Mistral, los memoriales a difuntos producto de los enfrentamientos policiales, el Jardín de la Resistencia y la plaza de la Dignidad, ya transformada debido al retiro del monumento al General Baquedano. El recorrido acabó con la visita al Museo del Estallido Social. Esta actividad resultó de gran relevancia para informarse sobre las transformaciones del patrimonio urbano en contextos de conflicto.

EN

During the 6th Conference of the Association of Critical Heritage Studies held in Santiago de Chile between 4 and 7 December, 2022, GAPP researcher Camila Opazo Sepúlveda was one of the guides at the “Uncomfortable monuments of the Social Outbreak” tour. The tour was joined by more than fifty conference delegates. Together with the group Monumentos Incómodos, she explained about the events and resignifications that took place in the Gabriela Mistral cultural center, the memorials to the deceased built after clashes with the police, the Garden of Resistance and, finally, the Dignity Square where the monument to General Baquedano had been removed. The tour ended with a visit to the Museum of the Social Outbreak. This activity was a great way of learning about the transformations of urban heritage in contexts of conflict.

#DeepWalks’22. Passejada participativa Vila Olimpica de Barcelona

#DeepWalks’22. Paseo participativo Vila Olímpica de Barcelona
#DeepWalks’22. Participative walk in the Vila Olimpica, Barcelona

CAT

Dins del projecte Curbatheri-Deep Cities de la Universitat de Barcelona, i en col·laboració amb Kultura, Idees i Estratègies per al Patrimoni, volem convidar-vos a un passeig participatiu per la Vila Olímpica de Barcelona.

Aquesta activitat gratuïta ens proposa una ruta per a recuperar i rememorar l’arquitectura industrial que va ser enderrocada per a la construcció d’aquest projecte urbà emblemàtic de la Barcelona olímpica. La ruta serà guiada per Antoni Nicolau Martí, Director de desenvolupament de Kultura. Una activitat excepcional per reflexionar sobre la transformació dels criteris de conservació del patrimoni i la multitemporalitat de l’entorn urbà des d’una perspectiva arqueològica.

L’activitat durarà dues hores i mitja. El punt de trobada serà Ca Saladrigues (Carrer Joncar, 35) a les 16.30 hores del dilluns 15 d’octubre.

L’aforament és limitat. És necessari inscriure’s abans al correu: pr.gapp@ub.edu

Us esperem!

ES

Dentro del proyecto Curbatheri-Deep Cities de la Universitat de Barcelona, y en colaboración con Kultura, Ideas y Estrategias para el Patrimonio, queremos invitaros a un paseo participativo por la Vila Olímpica de Barcelona. 

Esta actividad gratuita nos propone una ruta para recuperar y rememorar la arquitectura industrial que fue derribada para la construcción de este proyecto urbano emblemático de la Barcelona olímpica.   La ruta será guiada por Antoni Nicolau Martí, Director de desarrollo de Kultura. Una actividad excepcional para reflexionar sobre la transformación de los criterios de conservación del patrimonio y la multitemporalidad del entorno urbano desde una perspectiva arqueológica.

La actividad durará dos horas y media. El punto de encuentro será Can Saladrigues (Carrer Joncar, 35) a las 16:30 horas del lunes 15 de octubre.

El aforo es limitado. Es necesario inscribirse antes al correo: pr.gapp@ub.edu

¡Os esperamos!

EN

In the framework of the Curbatheri-Deep Cities project of the University of Barcelona, and in collaboration with the Kultura, Idees i Estratègies per al Patrimoni, you are invited to a participatory walk through the Olympic Village of Barcelona. 

This free activity offers a tour to recover and remember the industrial architecture that was demolished for the construction of the emblematic urban project of the Olympic Barcelona.   The route will be led by Antoni Nicolau Martí, the Development Director of Kultura. In this exceptional activity the group will reflect on the transformation of heritage conservation criteria and the multi-temporality of the urban environment from an archaeological perspective.

This two-and-a-half activity will start from Can Saladrigues (Carrer Joncar, 35) at 4:30 pm on Monday 15th October.

Limited number of places available. Pre-registration is necessary by sending an email to pr.gapp@ub.edu

Looking forward to seeing you!

Lectura de la tesi doctoral de Mathieu Picas

Lectura de la tesis doctoral de Mathieu Picas
Mathieu Picas’ PhD defense/viva

CAT

Mathieu Picas llegeix la seva tesi doctoral amb el títol «(Re)significacions patrimonials en terres maies: valors sagrats de llocs arqueològics a Mèxic i Guatemala» el dia 7 d’octubre de 2022, 16h CET

Veure informació a l’image

ES

Mathieu Picas lee su tesis doctoral con el título «(Re)significaciones patrimoniales en tierras mayas: valores sagrados de sitios arqueológicos en México y Guatemala» el día 7 de octubre de 2022, 16h CET

Ver información en imagen

EN

The defense/viva of Mathieu Picas’s PhD on «Heritage (re)significations in Mayan Lands: Sacred Values of Archaeological Sites in Mexico and Guatemala» will take place on 7 October 2022, 16h CET

See image for furhter information

a

El Journal de la Société de Américanistes tria una foto d’un article de Mathieu Picas per a il·lustrar la portada de la revista

El Journal de la Société de Américanistes escoge una foto de un article de Mathieu Picas para ilustrar la portada de la revista
The Journal de la Société de Américanistes chooses a photograph of Mathieu Picas’ article to illustrate its cover 

CAT

En l’últim número de la revista Journal de la Société de Américanistes (2022, núm. 108-1) s’ha publicat l’article «Revendiquer le patrimoine archéologique parell le rituel: la cérémonie pa-maia du foc sagrat dans le Petén et le Quintana Roo». De la seva qualitat és prova que la revista hagi triat una de les fotos del treball per a il·lustrar la portada

Link:  https://journals.openedition.org/jsa/20655#text 

ES

En el último número de la revista Journal de la Société de Américanistes (2022, núm. 108-1) se ha publicado el artículo «Revendiquer le patrimoine archéologique par le rituel: la cérémonie pan-maya du fuego sagrado dans le Petén et le Quintana Roo«. De su calidad es prueba que la revista haya elegido una de las fotos del trabajo para ilustrar la portada.

Link:  https://journals.openedition.org/jsa/20655#text

EN

The article «Revendiquer le patrimoine archéologique par le rituel: la cérémonie pan-maya du fuego sagrado dans le Petén et le Quintana Roo» has been published in the latest issue of the Journal de la Société de Américanistes (2022, no. 108-1). The magazine has chosen one of the article figures to illustrate its cover!

 

Link: https://journals.openedition.org/jsa/20655#text

Casa Batlló, Mejor Exposición Internacional 2022

CAT

La Casa Batlló – Gaudí Barcelona i el nostre company Amilcar Vargas del Grup d’Arqueologia Pública i Patrimoni han guanyat els Museums and Heritage Awards a la categoria Millor Exposició internacional amb Casa Batlló Immersive Experience per la seva resposta creativa, que combina un ús intel·ligent de la tecnologia amb capes de narració. El premi és un reconeixement important a la tasca innovadora i trencadora d’aquesta important institució patrimonial de Barcelona.

Link: https://bit.ly/37Nq8v6

ES

La Casa Batlló – Gaudí Barcelona y nuestro compañero Amilcar Vargas del Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio han ganado los Museums and Heritage Awards en la categoría Mejor Exposición internacional con Casa Batlló Immersive Experience por su respuesta creativa, que combina un uso inteligente de la tecnología con capas de narración. El premio es un importante reconocimiento a la labor innovadora y rompedora de esta importante institución patrimonial de Barcelona.

Link: https://bit.ly/37Nq8v6

EN

Casa Batlló – Gaudí Barcelona and our colleague Amilcar Vargas from the Public Archaeology and Heritage Group have won the Museums and Heritage Awards in the Best International Exhibition category with Casa Batlló Immersive Experience for their creative response, which combines a clever use of technology with layers of storytelling. The award is an important recognition of the innovative and ground-breaking work of this important heritage institution in Barcelona.

Link: https://bit.ly/37Nq8v6

Margarita Díaz-Andreu recibe el Premio Nacional Ramón Menéndez Pidal

CAT

La nostra directora del Grup d’Arqueologia Pública i Patrimoni ha rebut de mans del Rei Felip VI el Premio de Nacional de Investigación 2021Ramón Menéndez Pidal per la seva trajectòria investigadora en l’àmbit de l’arqueologia, on destaquen les seves aportacions als estudis de gènere i els seus treballs pioners en l’àrea de arqueoacústica, així com al camp del patrimoni arqueològic. El premi és un reconeixement important que posa de relleu la necessitat d’una ciència més inclusiva, col·laborativa i orientada a la societat i al seu benestar. Vegeu la cerimònia de lliurament del premis i les entrevistes amb els galardonats a:

 

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Mayo/Los_Reyes_entregan_los_Premios_Nacionales_de_Investigacion_2021.html

ES

Nuestra directora del Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio ha recibido de manos del Rey Felipe VI el Premio Nacional de Investigación 2021 Ramón Menéndez Pidal en el Área de Humanidades por su trayectoria investigadora en el ámbito de la arqueología, destacando sus aportaciones a los estudios de género y trabajos pioneros en el área de arqueoacústica, además, claro está, de aquellos en el campo del patrimonio arqueológico. El premio es un importante reconocimiento que pone de relieve la necesidad de una ciencia más inclusiva, colaborativa y orientada a la sociedad y su bienestar. Vea la ceremonia de entrega de premios y las entrevistas con los galardonados en:

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Mayo/Los_Reyes_entregan_los_Premios_Nacionales_de_Investigacion_2021.html

EN

The Public Archaeology and Heritage Group’s head has received the Ramón Menéndez Pidal National Research Award 2021 from King Felipe VI, for her research career in the field of archaeology, highlighting her contributions to gender studies and pioneering work in the area of archaeoacoustics in addition, of course, of those in the area of archaeological heritage. The award is an important recognition of the need for science to be more inclusive, collaborative and focused on society and its well-being. See the award ceremony and interviews with the individual winners at:

 

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Mayo/Los_Reyes_entregan_los_Premios_Nacionales_de_Investigacion_2021.html

Can Fontanet: musealizando el patrimonio inmaterial de las Tres Tombs de Sant Andreu

CAT

“En aquesta xerrada parlarem del procés de transformació d’un espai emblemàtic del barri de Sant Andreu. Explicarem els canvis que ha patit al llarg dels anys: De com ha passat de magatzem de la Fabra i Coats, a ser-ne la cotxera on cuidar i mantenir carros i cavalls, a l’abandonament i posterior recuperació per a aconseguir ser un bé d’interès cultural i públic. Gràcies a la voluntat i esforç per part de la Societat per la festa de Sant Antoni Abat de Sant Andreu de Palomar i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, es va assolir el manteniment del patrimoni de la festa dels Tres Tombs i de l’arquitectura d’un espai important per al funcionament d’una icona del passat industrial de Sant Andreu». 

Amb: Iolanda Marrasé. Coordinadora de Can Fontanet, y Hermenegildo Serrano. Secretari de la Societat per la Festa de Sant Antoni Abat de Sant Andreu de Palomar. 

Seminari de Prehistoria i Arqueologia. Fac. Geografía i Història. Carrer Montalegre 6, 08001, Barcelona. Primer Pis. 

Podeu seguir l’esdeveniment pel Zoom en l’enllaç: 

https://ub-edu.zoom.us/j/97187626360?pwd=cXRudXpRMFBiaVhabDZOZ3ptRzdxZz09 

ES

“En esta charla hablaremos del proceso de transformación de un espacio emblemático del barrio de Sant Andreu. Explicaremos los cambios que ha sufrido a lo largo de los años: de cómo ha pasado de almacén de la Fabra y Coats, a ser la cochera donde cuidar y mantener carros y caballos, al abandono y posterior recuperación para conseguir ser un Bien de Interés Cultural y público. Gracias a la voluntad y esfuerzo por parte de la Sociedad por la fiesta de San Antonio Abad de Sant Andreu de Palomar y con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, se logró el mantenimiento del patrimonio de la fiesta de los Tres Tombs y de la arquitectura de un espacio importante para el funcionamiento de un icono del pasado industrial de San Andreu».

Con: Iolanda Marrasé. Coordinadora de Can Fontanet, y Hermenegildo Serrano. Secretaro de la Societat per la Festa de Sant Antoni Abat de Sant Andreu de Palomar.

Seminario de Prehistoria y Arqueologia. Fac. Geografía y Historia. Carrer Montalegre 6, 08001, Barcelona. Primer Piso.

Se podrá seguir el acontecimiento por el Zoom en el enlace: 

https://ub-edu.zoom.us/j/97187626360?pwd=cXRudXpRMFBiaVhabDZOZ3ptRzdxZz09 

EN

«In this talk we will talk about the process of transformation of an emblematic space in the Sant Andreu neighbourhood. We will explain the changes it has undergone over the years: how it has gone from being the warehouse of the Fabra i Coats, to being the garage where carriages and horses were looked after and maintained, to abandonment and subsequent recovery to become a Bien de Interés Cultural y público. Thanks to the will and effort of the Society for the festival of Sant Antoni Abad de Sant Andreu de Palomar and with the support of Barcelona City Council, the heritage of the festival of the Tres Tombs and the architecture of an important space for the functioning of an icon of Sant Andreu’s industrial past were preserved».

With: Iolanda Marrasé, Coordinator of Can Fontanet, and Hermenegildo Serrano, Secretary of the Societat per la Festa de Sant Antoni Abat de Sant Andreu de Palomar.

Prehistory and Archaeology Seminar. Faculty of Geography and History. Carrer Montalegre 6, 08001, Barcelona. First Floor.

You will be able to follow the event via Zoom on the link:

https://ub-edu.zoom.us/j/97187626360?pwd=cXRudXpRMFBiaVhabDZOZ3ptRzdxZz09

Paseo participativo en L’Hospitalet

CAT

Dins el projecte Curbatheri-Deep Cities de la Universitat de Barcelona, i amb col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, volem convidar-vos de nou a l’activitat «Passejada participativa al voltant de les transformacions urbanes de L’Hospitalet de Llobregat». Aquesta activitat es va posposar degut a la pluja i ara tenim una nova data pel proper mes de juny.
Aquesta activitat gratuïta ens proposa un recorregut pels trams de la via Augusta, des de la Plaça de l’Ajuntament fins al Castell de Santa Eulàlia, de la mà de Josep Maria Solias, Cap de Patrimoni i Director del Museu de L’Hospitalet. Una activitat excepcional per reflexionar entorn els valors del patrimoni i la multitemporalitat de l’entorn urbà.
L’activitat durarà dues hores i mitja i en tot moment se seguiran recorreguts a l’aire lliure aptes per a persones amb diversitat funcional. El punt de trobada serà l’Ajuntament de l’Hospitalet, a les 18 hores del dissabte 18 de juny.
Serà obligatori inscriure’s abans i l’aforament estarà limitat a 15 persones.
Inscripcions a gapp.patrimoni@gmail.com.

Us esperem!

ES

Dentro del proyecto Curbatheri-Deep Cities de la Universitat de Barcelona, y en colaboración con el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, queremos invitaros de nuevo a la actividad «Paseo participativo alrededor de las transformaciones urbanas de L’Hospitalet de Llobregat». Este se pospuso debido a la lluvia y ahora tenemos una nueva fecha por el mes de junio.
Esta actividad gratuita nos propone un recorrido por los tramos de la vía Augusta, desde la Plaza del Ayuntamiento hasta el Castell de Santa Eulàlia y de la mano de Josep Maria Solias, Jefe de Patrimonio y Director del Museo de Hospitalet. Una actividad excepcional para reflexionar en torno a los valores del patrimonio y la multitemporalidad del entorno urbano.
La actividad durará dos horas y media y en todo momento se prevén recorridos al aire libre y aptos para personas con diversidad funcional. El punto de encuentro será el Ayuntamiento de L’Hospitalet a las 18 horas del sábado 18 de junio.
Es obligatorio inscribirse antes y el aforo es limitado a 15 personas.
Inscripciones a gapp.patrimoni@gmail.com.

¡Os esperamos!

EN

In the framework of the Curbatheri-Deep Cities project of the University of Barcelona, and in collaboration with the City Council of L’Hospitalet de Llobregat, we would like to invite you again to the activity «Participatory walk around the urban transformations of L’Hospitalet de Llobregat». This one was postponed due to rain and now we have a new date for the month of June.
This free activity offers a tour of the sections of the Via Augusta, from the Town Hall Square to the Castell de Santa Eulàlia, led by Josep Maria Solias, Head of Heritage and Director of the Museum of Hospitalet. An exceptional activity to reflect on the values of heritage and the multi-temporality of the urban environment.
The activity will last two and a half hours and the routes will be open-air and suitable for people with functional diversity. The meeting point will be L’Hospitalet Town Hall at 6 p.m. on Saturday 18th June.
Pre-registration is compulsory and capacity is limited to 15 people.
Registration at gapp.patrimoni@gmail.com.

We look forward to seeing you!

Mesa redonda ‘La memoria migrante desde una mirada feminista descolonial’

CAT

Títol: Taula rodona ‘La memòria migrant des d’una mirada feminista descolonial’

Amb l’objectiu de les commemoracions de març, el Dia Internacional de la Dona i el Dia Internacional contra la Discriminació Racial, el Museu d’Història de Catalunya i l’Agència de Comunicació ITACAT van organitzar la taula rodona titulada «La memòria d’immigrants des d’una perspectiva feminista descolonial».

La taula rodona, celebrada el 23 de març a les 18.00h a l’auditori del museu, va comptar amb la presència de la investigadora de GAPP Camila Opazo Sepúlveda, així com la comunicadora i activista feminista Sara Cuentas i la periodista Omaira Beltrán.

Link: propero

 

ES

Con el objetivo de las conmemoraciones de marzo, el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional Contra la Discriminación Racial, el Museo de Historia de Catalunya y la Agencia de Comunicación ITACAT organizaron la mesa redonde titulada ‘La memoria migrante desde una mirada feminista descolonial’.

La mesa celebrada el día 23 de marzo a las 18 horas en el auditorio del museo, contó con la participación de la investigadora del GAPP Camila Opazo Sepúlveda, además de la comunicadora y activista feminista Sara Cuentas y la periodista Omaira Beltrán. 

Link: pronto

 

EN

Title: Round table ‘The migrant memory from a decolonial feminist point of view’.

With the aim of the commemorations of March, the International Women’s Day and the International Day Against Racial Discrimination, the Museum of History of Catalonia and the Communication Agency ITACAT organized the round table entitled ‘The migrant memory from a decolonial feminist perspective’.

The round table, held on March 23 at 6 p.m. in the museum’s auditorium, was attended by GAPP researcher Camila Opazo Sepúlveda, as well as communicator and feminist activist Sara Cuentas and journalist Omaira Beltrán.

Link: coming soon

Ana Pastor participa en un encuentro organizado por el proyecto Pastwomen.

CAT

La nostra companya Ana Pastor estarà participant aquest dimecres 23 de febrer a les 6 pm, juntament amb altres companyes del sector en els «Encuentros Pastwomen»   amb títol «Trabajadoras de la arqueología y la ciencia . Perspectivas desde el mundo académico, museos, empresas y profesionales.« 

Link: https://www.pastwomen.net/novedades/encuentros-pastwomen-23-de-febrero-de-2022.

Esdeveniment en «*live» en el compte de Facebook i Youtube del projecte.Us esperem!

#mujeresciencia #pastwomen #arqueologia #arqueologiagenero

ES

Nuestra compañera Ana Pastor estará participando este miércoles 23 de febrero a las 6 pm, junto con otras compañeras del sector en los «Encuentros Pastwomen» con título «Trabajadoras de la arqueología y la ciencia. Perspectivas desde el mundo académico, museos, empresas y profesionales.»

Link:  https://www.pastwomen.net/novedades/encuentros-pastwomen-23-de-febrero-de-2022.

Evento en «live» en la cuenta de Facebook y Youtube del proyecto ¡Os esperamos! 

#mujeresciencia #pastwomen #arqueologia #arqueologiagenero

EN

Our colleague Ana Pastor will be participating this Wednesday 23 February at 6 pm, together with other colleagues from the sector in the «Encuentros Pastwomen» with the title  «Trabajadoras de la arqueología y la ciencia . Perspectivas desde el mundo académico, museos, empresas y profesionales.«

Link: https://www.pastwomen.net/novedades/encuentros-pastwomen-23-de-febrero-de-2022.

Event in «live» on the Facebook and Youtube accounts of the project, we are very much looking forward to meet you there!

#mujeresciencia #pastwomen #arqueologia #arqueologiagenero

Margarita Díaz-Andreu, elegida por la FECYT para el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia .

CAT

Margarita Díaz-Andreu, Unitat de Dones i Ciència.
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, el Ministeri de Ciència i Innovació, a través de la seva Unitat de Dones i Ciència i en col·laboració amb la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), ha volgut donar visibilitat a científiques i innovadores reconegudes en l’àmbit nacional i internacional. La nostra directora del Grup d’Arqueologia Pública i Patrimoni, Margarita Díaz-Andreu, ha estat inclosa en l’elenc de triats. Vegi la llista completa en l’enllaç: https://cientificasinnovadoras.fecyt.es/

ES

Margarita Díaz-Andreu, Unidad de Mujeres y Ciencia.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de su Unidad de Mujeres y Ciencia y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha querido dar visibilidad a científicas e innovadoras reconocidas en el ámbito nacional e internacional. Nuestra directora del Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio, Margarita Díaz-Andreu, ha sido incluida en el elenco de elegidos. Vea la lista completa en el enlace: https://cientificasinnovadoras.fecyt.es/

EN

Margarita Díaz-Andreu, Women and Science Unit.
On the occasion of the International Day of Women and Girls in Science, the Spanish Ministry of Science and Innovation, through its Women and Science Unit and in collaboration with the Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT), has given visibility to nationally and internationally recognized Spanish women scientists and innovators. Our director of the Public Archaeology and Heritage Group, Margarita Díaz-Andreu, has been included in the cast of chosen ones. See the complete list at: https://cientificasinnovadoras.fecyt.es/

Jornades Gènere, Recerca i Poder a la Universitat de Barcelona

CAT

El pròxim 11 de febrer les nostres companyes Camila Opazo-Sepúlveda i Ana Pastor Pérez participaran en la taula debat de les «Jornades Gènere, Recerca i Poder» que s’organitzen en la Universitat de Barcelona amb motiu del Dia Internacional de la dona i la nena en la ciència. La jornada comença a les 10.30 hores a l’Aula Magna de la 4a planta de la Fac. Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i es rendirà una homenatge a la Dra. Mary Nash

ES

El próximo 11 de febrero nuestras compañeras Camila Opazo-Sepúlveda y Ana Pastor Pérez estarán participando en la mesa debate de las «Jornades Gènere, Recerca i Poder» que se organizan en la Universidad de Barcelona con motivo del Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia. La jornada comienza a las 10:30 horas en el Aula Magna de la 4a planta de la Fac. Geografia i Història de la Universidad de Barcelona y se rendirá una homenaje a la Dra. Mary Nash.

EN

On 11 February our colleagues Camila Opazo-Sepúlveda and Ana Pastor Pérez will be participating in the round table debate of the «Jornades Gènere, Recerca i Poder» organised at the University of Barcelona on the occasion of the International Day of Women and Girls in Science. The event begins at 10:30 am in the Aula Magna on the 4th floor of the Faculty of Geography and History of the University of Barcelona and a tribute will be paid to Dr. Mary Nash

Margarita Díaz-Andreu, Premio Nacional Ramón Menéndez Pidal.

CAT

Margarita Díaz-Andreu, Premi Nacional Ramón Menéndez Pidal.

La nostra directora del Grup d’Arqueologia Pública i Patrimoni ha rebut el disntinguit Premio Nacional Ramón Menéndez per la seva trajectòria investigadora en l’àmbit de l’arqueologia, destacant les seves aportacions als estudis de gènere i els seus treballs pioners en l’àrea de arqueoacústica, a més, és clar, d’aquells al camp del patrimoni arqueològic.

ES

Margarita Díaz-Andreu, Premio Nacional Ramón Menéndez Pidal.*

Nuestra directora del Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio ha recibido el distinguido Premio Nacional Ramón Menéndez por su trayectoria investigadora en el ámbito de la arqueología, destacando sus aportaciones a los estudios de género y trabajos pioneros en el área de arqueoacústica, además, claro está, de aquellos en el campo del patrimonio arqueológico.

EN

Margarita Díaz-Andreu, Ramón Menéndez Pidal National Award.

Our director of the Public Archaeology and Heritage Group has received the Ramón Menéndez National Award for her research career in the field of archaeology, highlighting her contributions to gender studies and pioneering work in the area of archaeoacoustics in addition, of course, of those in the area of archaeological heritage.

Comunicación en el II Congreso Internacional Especulativo: Arte, Alianzas, Afectos y Algo Mas*

CAT

Comunicació al II Congrés Internacional Especulatiu: Art, Aliances, Afectes i Alguna cosa Més*

Durant els dies 18 i 19 de novembre es va realitzar, modalitat en línia, el II Congrés Internacional Especulatiu: Art, Aliances, Afectes i Alguna cosa Més*, que va estar coordinat i organitzat pel grup de recerca Figuras del Exceso, políticas del cuerpo, del Centro de Investigación en Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El congrés va comptar amb la participació de la investigadora del GAPP Camila Opazo Sepúlveda que, al costat de María José Herrera Soto, va oferir una comunicació titulada “Imaginant interpretacions des d’altres epistemologies. Cossos, monuments i memòries a Iluga Túmuls, Pampa del Tamarugal, Desert de Atacama”. El treball es va desenvolupar en el marc del projecte de recerca arqueològica Fondecyt “Monuments arqueològics i memòries materials: Històries andines de llarga durada en Pampa Iluga, Tarapacá (900 AC – 1600 DC)”, que es duu a terme al nord de Xile.

En la seva exposició van compartir un posicionament crític davant les interpretacions arqueològiques i antropològiques realitzades sobre les existències del desert de Atacama, així com de les narratives i pràctiques de patrimonialización d’aquestes. Abraçant un compromís polític amb la construcció d’interpretacions decoloniales, reprenen l’ontologia andina per a lliurar una narrativa mestissa que interpreta el lloc Iluga Túmuls des de les in-disciplines, l’art i les subjectivitats dissidents. Es proposa un mite, el format audiovisual, per a repensar les monumentalitats ancestrals i les pràctiques de memorialización de les comunitats del desert de Atacama.

ES

Comunicación en el II Congreso Internacional Especulativo: Arte, Alianzas, Afectos y Algo Mas*

Durante los días 18 y 19 de noviembre, se realizó en modalidad online el II Congreso Internacional Especulativo: Arte, Alianzas, Afectos y Algo Mas*, que estuvo organizado por el grupo de investigación Figuras del Exceso, políticas del cuerpo, del Centro de Investigación en Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El congreso contó con la participación de la investigadora del GAPP Camila Opazo Sepúlveda, quien, junto a María José Herrera Soto, ofreció una comunicación titulada “Imaginando interpretaciones desde otras epistemologías. Cuerpos, monumentos y memorias en Iluga Túmulos, Pampa del Tamarugal, Desierto de Atacama”. El trabajo se desarrolló en el marco del proyecto de investigación arqueológica Fondecyt “Monumentos arqueológicos y memorias materiales: Historias andinas de larga duración en Pampa Iluga, Tarapacá (900 AC – 1600 DC)” que se lleva a cabo en el norte de Chile.

En su exposición compartieron un posicionamiento crítico ante las interpretaciones arqueológicas y antropológicas realizadas sobre las existencias del desierto de Atacama, así como de las narrativas y prácticas de patrimonialización de las mismas. Abrazando un compromiso político con la construcción de interpretaciones decoloniales, retoman la ontología andina para entregar una narrativa mestiza que interpreta el sitio Iluga Túmulos desde las in-disciplinas, el arte y las subjetividades disidentes. Se propone un mito, el formato audiovisual, para repensar las monumentalidades ancestrales y las prácticas de memorialización de las comunidades del desierto de Atacama.

EN

Paper at the II International Speculative Congress: Art, Alliances, Affections and Something More*.

On November 18 and 19, the 2nd International Speculative Congress: Art, Alliances, Affections and Something More* was held online. The conference was organized by the research group Figures of Excess, Body Politics, the Center for Research in the Arts of the Universitad Miguel Hernández (Elche, Spain). The conference was attended by GAPP researcher Camila Opazo Sepúlveda, who, together with María José Herrera Soto, gave a paper entitled «Imagining interpretations from other epistemologies. Bodies, monuments and memories in Iluga Túmulos, Pampa del Tamarugal, Atacama Desert». This work was developed in the framework of the Fondecyt archaeological research project «Archaeological monuments and material memories: Long-lasting Andean histories in Pampa Iluga, Tarapacá (900 BC – 1600 AD)», carried out in northern Chile.

In their paper they maintained a critical position on the archaeological and anthropological interpretations of the Atacama Desert existences, as well as the narratives and practices of their patrimonialization. Embracing a political commitment to the construction of decolonial interpretations, they revised the Andean ontology to deliver a “mestizo” narrative that interpreted the Iluga Túmulos site from the in-disciplines, art and dissident subjectivities. A myth, the audiovisual format, is proposed to rethink the ancestral monumentalities and memorialization practices of the communities of the Atacama Desert.

La charla en la Mesa “Museos y descolonización” da inicio a la V Versión de la Cátedra de Museología Grete Mostny en Chile sobre Nuevos debates en torno a la Mesa de Santiago de Chile.

CAT

Títol: “Museus i descolonització” dóna inici a la V Versió de la Càtedra de Museologia Grete Mostny a Xile, Nous debats entorn de la Mesa de Santiago de Xile.

Durant l’octubre de l’any 2021 ICOM Xile va celebrar la V versió de la Càtedra Lliure Grete Mostny de Museus i Museologia a Xile, amb la col·laboració de la UNESCO i el Museu Històric Nacional, a més de diverses universitats i centres d’estudis a nivell nacional.

En la seva primera taula, titulada “Museus i descolonització”, la investigadora del GAPP Camila Opazo-Sepúlveda va oferir la xerra “Descolonització i museus” on va conversar a més amb altres experts d’Europa i Amèrica Llatina sobre aquesta temàtica.

Link: propero

ES

Título: “Museos y descolonización” da inicio a la V Versión de la Cátedra de Museología Grete Mostny en Chile, Nuevos debates en torno a la Mesa de Santiago de Chile.

Durante el octubre del año 2021 ICOM Chile celebró la V versión de la Cátedra Libre Grete Mostny de Museos y Museología en Chile, con la colaboración de la UNESCO y el Museo Histórico Nacional, además de diversas universidades y centros estudios a nivel nacional.

En su primera mesa, titulada “Museos y descolonización”, la investigadora del GAPP Camila Opazo-Sepúlveda ofreció la charla “Descolonización y museos” donde conversó además con otros expertos de Europa y América Latina sobre esta temática.

Link: pronto

 

EN

The talk at the session: «Museums and decolonization» opens the 5th meeting of the Grete Mostny Chair of Museology in Chile on New debates around the Santiago de Chile Table.

In October 2021 ICOM Chile held the 5th version of the Grete Mostny Free Chair of Museums and Museology in Chile, with the collaboration of UNESCO and the National Historical Museum, in addition to several universities and study centers from Chile.

In its first round table, entitled «Museums and decolonization», GAPP researcher Camila Opazo-Sepúlveda gave a talk on «Decolonization and museums» where she also talked with other experts from Europe and Latin America on this topic.

Link: coming soon

Congreso Voces in Crescendo

Presentación los avances en el proyecto Deep Cities por Marga Díaz-Andreu y Ana Pastor Pérez

CAT

Els passats 22-25 de setembre les nostres companyes Marga Díaz-Andreu i Ana Pastor Pérez van presentar els avanços en el projecte Deep Cities (web https://curbatheri.niku.no/) dins del Congrés Internacional sobre Gestió de Patrimoni Arqueològic, tribut a Nines Querol, a la Universitat Complutense (Madrid). A finals d’any el seu treball “Analitzant el valor patrimonial de les transformacions urbanes a Barcelona” veurà la llum a la Revista Complutum. Esperem que us agradi.

Enllaç: https://geparquerol.com/en/

ES

Los pasados días 22-25 de septiembre nuestras compañeras Marga Díaz-Andreu y Ana Pastor Pérez presentaron los avances en el proyecto Deep Cities (web https://curbatheri.niku.no/) dentro del Congreso Internacional sobre Gestión de Patrimonio Arqueológico, tributo a Nines Querol, en la Universidad Complutense (Madrid). A finales de año su trabajo “Analizando el valor patrimonial de las transformaciones urbanas en Barcelona” verá la luz en la Revista Complutum. Esperamos que os guste.

Link: https://geparquerol.com/en/

EN

On September 22-25 our colleagues Marga Díaz-Andreu and Ana Pastor Pérez introduced the advances in the Deep Cities project (web https://curbatheri.niku.no/) within the International Congress on Archaeological Heritage Management, tribute to Nines Querol, at the Complutense University (Madrid). By the end of the year their article «Analizando el valor patrimonial de las transformaciones urbanas en Barcelona» will be published in the Complutum Magazine. We hope you will enjoy it.

Link: https://geparquerol.com/en/

Congreso Voces in Crescendo

Presentación de la exposición “Cuestionar para reconstruir: la descolonización del patrimonio y los museos”

CAT

El dilluns 27 de setembre Camila Opazo Sepúlveda, membre de GAPP, va presentar l’exposició «Qüestionar per reconstruir: la descolonització de el patrimoni i els museus» al conversatori titulat «Mirades a experiències patrimonials a Xile». La instància va ser promoguda per la Xarxa Xilena de Recerca i Ensenyament de les Ciències Socials (REDIECS), i es podrà revisitar en el seu canal de Youtube de la xarxa.

link: https://www.youtube.com/watch?v=qt7MKlHi_OY

ES

El lunes 27 de septiembre Camila Opazo Sepúlveda, miembro de GAPP, presentó la exposición “Cuestionar para reconstruir: la descolonización del patrimonio y los museos” en el conversatorio titulado “Miradas a experiencias patrimoniales en Chile”. La instancia fue promovida por la Red Chilena de Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales (REDIECS), y se podrá revisitar en su el canal de Youtube de la red.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qt7MKlHi_OY

EN

On Monday, September 27, Camila Opazo Sepúlveda, a member of GAPP, presented the exhibition “Questioning to rebuild: the decolonization of heritage and museums” in the discussion entitled “Looks at heritage experiences in Chile”. The instance was promoted by the Chilean Network for Research and Teaching of Social Sciences (REDIECS), and it can be revisited on the YouTube channel of the network.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qt7MKlHi_OY

Congreso Voces in Crescendo

El equipo de GAPP continúa creciendo

CAT

El GAPP està de celebració! A questa última setmana dos membres de GAPP (present i passat) han entrat al món laboral de l patrimoni. La primera a anunciar – ho va ser Qian Gao, que va estar a Barcelona fins e l 2016 fent recerca sobre el Patrimoni Mundial a la Xina. A partir d’ara treballarà com a ‘ assistant professor ’ de patrimoni i museus al Departament d’Arqueologia de la Universitat de Durham. Pel que fa a Bàrbara Molina, la qual es va doctorar l’any passat després d’investigar sobre l a gestió sostenible dels centres històrics Patrimoni Mundial, ha comença t a treballar en la direcció d’àrees històriques i patrimonials de la seva ciutat, C ue nca, a l’Equador. La seva tasca consistirà en desenvolupar el component social i cultural del pla de gestió de centre històric en la direcció d’àrees històriques i patrimonials de l’Ajuntament. Enhorabona a les dues des del GAPP.

ES

¡El GAPP está de celebración! En esta última semana dos miembros de GAPP (presente y pasado) han entrado en el mundo laboral del patrimonio. La primera en anunciarlo fue Qian Gao, que estuvo en Barcelona hasta 2016 investigando sobre Patrimonio Mundial en China. A partir de ahora la encontraremos en Durham como assistant professor de patrimonio y museos en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Durham. En cuanto a Bárbara Molina, quien se doctoró el año pasado habiendo investigado sobre la gestión sostenible de los centros históricos Patrimonio Mundial, esta acaba de empezar a trabajar en la dirección de áreas históricas y patrimoniales de su ciudad, Cuenca, en Ecuador. Su labor consistirá en desarrollar el componente social y cultural del plan de gestión del centro histórico en la dirección de áreas históricas y patrimoniales del Ayuntamiento. ¡Enhorabuena a las dos desde GAPP!

EN

The GAPP is celebrating! In the last week two GAPP members (present and past) have entered the professional world of heritage. The first to announce it was Qian Gao, who was in Barcelona until 2016 researching World Heritage in China. From now on we will find her in Durham as assistant professor of heritage and museums in the Department of Archaeology at Durham University. As for Bárbara Molina, who received her PhD last year having researched sustainable management of World Heritage historic centres, she has just started working in the management of historic and heritage areas in her city, Cuenca, in Ecuador. Her work will consist of developing the social and cultural component of the management plan of the historic centre in the direction of historic and heritage areas of the City Council. Congratulations to both of them from all GAPP members!

Memòria i patrimoni: realitats creuades

CAT

Memòria i patrimoni: realitats creuades

El GAPP ha estat esmentat en una curta nota escrita pel Departament de Premsa de l’UB sobre «Memòria i Patrimoni: realitats creuades». Es pot llegir aquí.

ES

Memoria y patrimonio: realidades cruzadas

El GAPP ha salido mencionado en una corta nota escrita por el Departamento de Prensa de la UB sobre “Memoria y Patrimonio: realidades cruzadas”. Se puede leer aquí.

EN

Memory and heritage: crossed reality

GAPP has been mentioned in a short piece of news written by the UB Press office on “Memory and heritage: crossed realities”. Read it here.

Cartel Presentació de Bàrbara Molina en el 44th ICOFOM Symposium

Presentació de Bàrbara Molina en el 44th ICOFOM Symposium «Decolonizing museology: museums, miscegenation and myths of origin»

#ICOFOM #decolonial #Andino #Museologia #Museos_Etnologicos #Museus_Etnologics #GAPP_Museus #GAPP_Museos  

CAT

Aquest 15 de març a les 15.00 ET la nostra companya Bàrbara Molina presentarà la seva comunicació denominada «La representación andina en los museos etnológicos europeos» dins del 44è Simposi del ICOFOM «Descolonitzant la museologia: museus, mestissatges i mites d’origen»

El registre es pot realitzar en el següent link: http://www.icofom2021.ca/es/

ES

Este 15 de marzo a las 15:00 ET nuestra compañera Bárbara Molina presentará su comunicación denominada «La representación andina en los museos etnológicos europeos» dentro del 44º Simposio del ICOFOM » Descolonizando la museología: museos, mestizajes y mitos de origen»

El registro se puede realizar en el siguiente link:  http://www.icofom2021.ca/es/

EN

This March 15 at 15:00 ET our colleague Barbara Molina will present her paper entitled «La representación andina en los museos etnológicos europeos» at the 44th ICOFOM Symposium «Decolonizing museology: museums, miscegenation and myths of origin». The talk will be in Spanish. 

Registration may be done at the following link:  http://www.icofom2021.ca/es/ 

Camila Opazo

CAT

Camila Opazo-Sepúlveda realitza taller en línia “D’objectes de museus a subjectes de memòries: descolonitzar les vitrines”

El collectiu “En Paraules. Relats Migrants” realitza un cicle de tallers en línia on es reflexiona entorn de la memòria, la identitat i la colonialitat, prenent com a punt de partida l’experiència de la migració. Enguany, el Projecte “En Paraules” es realitza en col·laboració amb el Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona.
El dimarts 24 de novembre a les 18 hores, la investigadora del GAPP Camila Opazo-Sepúlveda va oferir el taller titulat “D’objectes de museus a subjectes de memòries: descolonitzar les vitrines”. Més informació disponible a: http://enpalabrasbcn.com/

ES

Camila Opazo-Sepúlveda realiza taller online “De objetos de museos a sujetos de memorias: descolonizar las vitrinas”

El colectivo “En Palabras. Relatos Migrantes” realiza un ciclo de talleres online donde se reflexiona en torno a la memoria, la identidad y la colonialidad, tomando como punto de partida la experiencia de la migración. Este año, el Proyecto “En Palabras” se realiza en colaboración con el Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona.

El día martes 24 de noviembre a las 18 horas, la investigadora del GAPP Camila Opazo-Sepúlveda ofreció el taller titulado “De objetos de museos a sujetos de memorias: descolonizar las vitrinas”. Más información se encuentra disponible en  http://enpalabrasbcn.com/

EN

Camila Opazo-Sepúlveda delivers the online workshop “From museum objects to subjects of memories: decolonising display cases”

The “En Palabras. Relatos Migrantes” collective offers a cycle of online workshops in which they reflect on memory, identity and coloniality, taking the experience of migration as a starting point. This year, the “En Palabras” project is being carried out in collaboration with Barcelona’s Museu Etnològic i de Cultures del Món.

On Tuesday 24 November at 6 p.m., GAPP researcher Camila Opazo-Sepúlveda offered a workshop entitled “From museum objects to subjects of memories: decolonising showcases”. More information is available at http://enpalabrasbcn.com/

CURBATHERI-DEEP CITIES

CAT

El GAPP participa en el projecte de conservació JPI «CURBATHERI-DEEP CITIES». (2020/22)

Des de GAPP volem presentar-vos el nou projecte (JPI-Conservation) en el qual estem participant. Es diu CURBATHERI-Deep Cities i està liderat per l’Institut de Recerca d’Estudis Culturals de Noruega (NIKU). Treballarem dins d’un equip internacional format per membres de l’University College London (UK), la Universitat de Stirling (UK) i la Universitat de Florència (ITA). Margarita Díaz-Andreu i Ana Pastor Pérez del GAPP treballaran en el Paquet de Treball de “Recomanacions i Avaluacions” i al seu torn desenvoluparan diferents estudis de cas per a aplicar metodologia de tall social a l’àrea de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.

En què consisteix CURBATHERI Deep Cities?

És ben sabut que les ciutats estan en constant canvi. Com a tals, les ciutats estan compostes per capes històriques afegides que, amb el temps, es transformen en un patrimoni que mereix ser conservat. Dins dels processos de conservació, el patrimoni constitueix un element urbà inherent, dinàmic i transformador. No obstant això, les estructures fragmentades del patrimoni que són objecte de les estratègies urbanes de planificació perden sovint l’oportunitat d’oferir una font sostenible de valors culturals, ja que aquestes plantegen dificultats als professionals i als usuaris per a posar-se d’acord sobre el que s’ha de protegir.

Per a fer front a aquest desafiament, CURBATHERI proposa un enfocament en el qual la transformació històrica és un valor que hem de sostenir. D’aquesta manera, les necessitats de canvi i les noves petjades culturals a la ciutat s’aborden a través de la seva pròpia “continuïtat històrica profunda”. Per a aconseguir-ho, el principal objectiu de CURBATHERI és desenvolupar una caixa d’eines de gestió que consideri la transformació urbana històrica com una font de valors patrimonials que permeti als responsables de la presa de decisions comprendre millor la profunda història del lloc. Aquesta caixa d’eines es basarà en una recerca transversal per a una anàlisi comparativa a Noruega, Regne Unit, Itàlia i Espanya, que integri solucions conceptuals definides per enfocaments participatius a través d’un innovador model de patrimoni digital.

S’espera que la caixa d’eines faciliti la conceptualització dels valors del patrimoni entre els interessats directes per a la priorització de les millors solucions de planificació. Les contribucions teòriques i pràctiques del projecte tenen per objecte estimular la reflexió sobre les opcions d’utilització del patrimoni urbà afectades per la transformació històrica de la planificació urbana. Aleshores, la utilització d’aquestes opcions com a instrument per a propiciar el diàleg estimularà la reflexió sobre la manera de donar cabuda a diferents maneres d’aplicar el temps i la temporalitat a les ciutats futures.

Troba’n més a:
https://curbatheri.niku.no/

El nostre compte d’Instagram: https://www.instagram.com/deep_cities/

ES

El GAPP participa en el proyecto de conservación JPI “CURBATHERI-DEEP CITIES”. (2020/22)

Desde GAPP queremos presentaros el nuevo proyecto (JPI-Conservation) en el que estamos participando. Se llama CURBATHERI-Deep Cities y está liderado por el Instituto de Investigación de Estudios Culturales de Noruega (NIKU). Trabajaremos dentro de un equipo internacional formado por miembros del University College London (UK), la Universidad de Stirling (UK) y la Universidad de Florencia (ITA). Margarita Díaz-Andreu y Ana Pastor Pérez del GAPP trabajarán en el Paquete de Trabajo de “Recomendaciones y Evaluaciones” y a su vez desarrollarán diferentes estudios de caso para aplicar metodología de corte social en el área de Barcelona y Hospitalet de Llobregat.

¿En qué consiste CURBATHERI Deep Cities?

Es bien sabido que las ciudades están en constante cambio. Como tales, las ciudades están compuestas por capas históricas añadidas que, con el tiempo, se transforman en un patrimonio que merece ser conservado. Dentro de los procesos de conservación, el patrimonio constituye un elemento urbano inherente, dinámico y transformador. Sin embargo, las estructuras fragmentadas del patrimonio que son objeto de las estrategias urbanas de planificación pierden a menudo la oportunidad de ofrecer una fuente sostenible de valores culturales, ya que éstas plantean dificultades a los profesionales y a los usuarios para ponerse de acuerdo sobre lo que se debe proteger.

Para hacer frente a este desafío, CURBATHERI propone un enfoque en el que la transformación histórica es un valor que debemos sostener. De esta manera, las necesidades de cambio y las nuevas huellas culturales en la ciudad se abordan a través de su propia “continuidad histórica profunda”. Para lograrlo, el principal objetivo de CURBATHERI es desarrollar una caja de herramientas de gestión que considere la transformación urbana histórica como una fuente de valores patrimoniales que permita a los responsables de la toma de decisiones comprender mejor la profunda historia del lugar. Esta caja de herramientas se basará en una investigación transversal para un análisis comparativo en Noruega, Reino Unido, Italia y España que integre soluciones conceptuales definidas por enfoques participativos, a través de un innovador modelo de patrimonio digital.

Se espera que la caja de herramientas facilite la conceptualización de los valores del patrimonio entre los interesados directos para la priorización de las mejores soluciones de planificación. Las contribuciones teóricas y prácticas del proyecto tienen por objeto estimular la reflexión sobre las opciones de utilización del patrimonio urbano afectadas por la transformación histórica de la planificación urbana. En definitiva, la utilización de esas opciones como instrumento para propiciar el diálogo estimulará la reflexión sobre la manera de dar cabida a diferentes formas de aplicar el tiempo y la temporalidad en las ciudades futuras.

Más información en: 
https://curbatheri.niku.no/

Y nuestra cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/deep_cities/

EN

The GAPP is participating in the JPI-Conservation Project “CURBATHERI-DEEP CITIES” (2020/22)

From GAPP we want to introduce you all to the new project in which we are participating. It is called CURBATHERI Deep Cities (JPI-Conservation) and it is led by the Research Institute for Cultural Studies in Norway (NIKU). We will work within an international team formed by members from University College London (UK), University of Stirling (UK), University of Firenze (ITA). Margarita Díaz-Andreu and Ana Pastor Pérez from GAPP will mainly develop the “Recommendations and Evaluations” work-package and will carry on different methods on social research, in the Barcelona and Hospitalet de Llobregat area.

What is CURBATHERI Deep Cities about?

It is well known that cities are constantly changing. As such, cities are composed of added historic layers that, over time, transform into heritage which merits conservation. Within the conservation process, heritage constitutes an inherent dynamic and transformative urban element. However, fragmented heritage structures targeted by urban strategies, often lose the opportunity to offer urban planning a sustainable source for cultural values as these pose difficulties for practitioners and users to agree on what is to be protected.

To address this challenge, CURBATHERI proposes an approach in which historical transformation is a value which we need to sustain. In this way, the needs for change and new cultural imprints in the city are addressed through its own deep historic continuity. To achieve this, CURBATHERI’s main objective is to develop a management toolbox that considers historical urban transformation as a source of heritage values that will enable decision makers to better understand the deep history of the place. This toolkit is based on cross-cutting research for comparable analysis in Norway, UK, Italy and Spain that integrates conceptual solutions defined by participatory approaches, through innovative digital heritage modelling.

The toolbox is expected to facilitate the conceptualization of heritage values among stakeholders for the prioritization of best planning solutions. Both the theoretical and practical contributions of the project aim to stimulate reflection on the choices on how to use urban heritage affected by the historical transformation in urban planning. All in all, using these choices as a tool for enabling dialogue will stimulate reflection on how to make room for different ways of implementing time and temporality in future cities.

Find out more at:
https://curbatheri.niku.no/

And our Instagram account: https://www.instagram.com/deep_cities/

 21 Assajos al Voltant del Patrimoni Cultural/ 21 Ensayos sobre Patrimonio Cultural
ES

Nuevo libro de GAPP

El Grup d’Arqueologia Pública i Patrimoni les informa de la salida de su nuevo libro 21 Assajos al Voltant del Patrimoni Cultural/ 21 Ensayos sobre Patrimonio Cultural publicado por JAS Arqueología . Este compendio recoge algunas de las voces que hemos sentido en las “converses patrimonials” que venimos organizando desde el año 2015 en el Grup d’Arqueologia Pública i Patrimoni” (GAPP) de la Universitat de Barcelona a través de veinte textos críticos y un foto ensayo a modo de epílogo. El volumen cuenta además con un prólogo de Margarita Díaz-Andreu directora del grupo (ICREA-UB). Más información sobre el libro aquí.

III Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses
ES

José Paulo Francisco en el  III Congresso da Associação dos Arqueólogos Portuguese

José Paulo Francisco, miembro de GAPP, participará en el  III Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses, en una edición que será ciertamente diferente a las dos anteriores por ser exclusivamente en línea. José Paulo presentará una comunicación el día 19 de Noviembre en el marco del panel 2: “Gestão, valorização e salvaguarda do património”, a las 15h00 (Emisión online; Sala 2 – Canal Youtube CITCEM FLUP https://bit.ly/YoutubeCITCEM). Dicha comunicación se centra en su proyecto de investigación doctoral (en curso): “Os valores do Património: uma investigação sobre os Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde,” realizado bajo la orientación de la Dra. Margarita Díaz-Andreu y el Dr. Neemias Santos da Rosa.    en el ámbito 4 –Gestió de la Cultura i del Patrimonio del doctorado Doctorat Societat i Cultura de laUniversitat de Barcelona. El Congreso será transmitido en directo en los canales de Youtube de la Associação dos Arqueólogos Portugueses, Sala 1 – Canal Youtube Associação dos Arqueólogos Portugueseshttps://bit.ly/YoutubeAAP y en el canal de Youtube CITCEM FLUP, Sala 2 – https://bit.ly/YoutubeCITCEM
Património De Tod@s
ES

Património De Tod@s-Encontro Transfronteiriço de Património e Poesia 2020

Património De Tod@s-Encuentro Transfronterizo de Patrimonio y Poesía, es un evento organizado por RIBACVDANA y el miembro de GAPP José Paulo Francisco en Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Su objetivo es reflexionar sobre el enfoque humanista del uso de la cultura, los valores sociales del patrimonio, y el desarrollo de nuevas formas de pensar y trabajar que respeten y apoyen nuevos paradigmas culturales y patrimoniales. Este evento está asociado a la celebración del “Día Europeo de la Cooperación”, bajo el lema “Compartiendo fronteras, creciendo juntos”, y a los 30 años de Interreg Europe, la entidad de la Unión que pretende diluir fronteras y acercar a los ciudadanos, resolviendo problemas en común.
Camila Opazo-Sepúlveda, TFM
ES

TFM de Camila Opazo-Sepúlveda

El lunes 28 de septiembre, Camila Opazo-Sepúlveda, miembro del GAPP, defendió su Trabajo Final de Master (TFM) titulado “Gestión del Patrimonio Indígena en los museos de Chile. El caso del Museo Histórico Nacional (1990-2020)”. Este trabajo ha sido tutorizado por la Dra. Margarita Díaz-Andreu y ha contado con la colaboración de personas mapuche.
ACHS 2020 FUTURES – Association of Critical Heritage Studies 5th Biennial Conference
ES

ACHS 2020 FUTURES – Association of Critical Heritage Studies 5th Biennial Conference

Panel: Mobilities and migrations Comunication: Migration and archaeological heritage: Exploring possibilities for Barcelona’s museums Authors: Camila Opazo-Sepúlveda, Laura Coltofean-Arizancu, Isber Sabrine, Margarita Díaz-Andreu. Entre el 26 el 30 de agosto se realiza la V Conferencia Bienal de la Asociación de Estudios Críticos de Patrimonio, en la cual las investigadoras del GAPP, Camila Opazo-SepúlvedaLaura Coltofean-Arizancu y Margarita Díaz-Andreu participarán del panel Mobilities and migratios, con una comunicación titulada “Migration and archaeological heritage: Exploring possibilities for Barcelona’s museums”. Esta presentación, que se desarrolla también con la participación de Isber Sabrine del CSIC, tiene por objetivo compartir con otras y otros investigadores los primeros resultados del proyecto piloto “Migrants, archaeological heritage and museums in the Province of Barcelona”. Dicho proyecto busca conocer cómo se relacionan los públicos inmigrantes con los museos de Barcelona, y en especial, con el Museo de Arqueología de Cataluña. El proyecto sigue en desarrollo, sin embargo en esta oportunidad, se presentarán los resultados obtenidos con los tres primeros grupos de inmigrantes investigados: chilenos, sirios y rumanos, indagando en las posibilidades de que los museos se conviertan en espacios para el encuentro intercultural.

Capacitación para la red de museos de Valparaiso
ES

Capacitación para la Red de Museos de la región de Valparaíso

El viernes 28 de agosto, Camila Opazo-Sepúlveda impartirá una capacitación para la Red de Museos de la región de Valparaíso, en Chile. La charla tiene como título “La representación de los indígenas en los museos: Nuevas perspectivas para su descolonización”, en donde se abordará un recorrido histórico de la manera en que los museos y la antropología han representado a los indígenas. También es objetivo de esta instancia el plantear propuestas y alternativas para descolonizar estos espacios, revisando estrategias en el ámbito internacional, que permitan avanzar hacia la justicia social para con estas poblaciones también en los espacios del patrimonio y los museos.
Contemporary memories of colonialism: exploring discourses on Barcelona’s uncomfortable heritage
ES

ACHS 2020 FUTURES – Association of Critical Heritage Studies 5th Biennial Conference I

Durante la V Conferencia Bienal de la Asociación de Estudios Críticos de Patrimonio a realizarse con sede en Londres, pero en modalidad virtual entre 26 y el 30 de agosto, los investigadores del GAPP Camila Opazo-Sepúlveda y Mathieu Picas participarán con la comunicación denominada “Contemporary memories of colonialism: exploring discourses on Barcelona’s uncomfortable heritage”, incluida en el panel Urban heritage and the local: politics, ideology, places. El paper aborda los primeros resultados de un estudio exploratorio sobre memorias y discursos asociados al colonialismo, obtenidos a través de entrevistas a personas que viven y visitan la ciudad de Barcelona, y que se relacionan directamente con el legado colonial, ya sea a través de monumentos en la ciudad, particularmente el monumento a Cristobal Colón, o a través de exposiciones en museos, particularmente en el MACBA y la Virreina. La investigación pretende incentivar el debate sobre el legado colonial en las ciudades poscoloniales, y repensar la gestión del patrimonio incómodo del colonialismo, en circunstancias donde este pasado y legado se encuentra en disputa.

ACHS 2020 FUTURES – Association of Critical Heritage Studies 5th Biennial Conference
ES

ACHS 2020 FUTURES – Association of Critical Heritage Studies 5th Biennial Conference II

Entre el 26  el 30 de agosto de 2020 se realiza la V Conferencia Bienal de la Asociación de Estudios Críticos de Patrimonio, en la cual las investigadoras del GAPP, Camila Opazo-SepúlvedaLaura Coltofean-Arizancu y la coordinadora de GAPP Margarita Díaz-Andreu participarán del panel Mobilities and migratios, con una comunicación titulada “Migration and archaeological heritage: Exploring possibilities for Barcelona’s museums”. Esta presentación, que se desarrolla también con la participación de Isber Sabrine del CSIC, tiene por objetivo compartir con otras y otros investigadores los primeros resultados del proyecto piloto “Migrants, archaeological heritage and museums in the Province of Barcelona”. Dicho proyecto busca conocer cómo se relacionan los públicos inmigrantes con los museos de Barcelona, y en especial, con el Museo de Arqueología de Catalunya. El proyecto sigue en desarrollo, sin embargo en esta oportunidad, se presentarán los resultados obtenidos con los tres primeros grupos de inmigrantes investigados: chilenos, sirios y rumanos, indagando en las posibilidades de que los museos se conviertan en espacios para el encuentro intercultural.

ES

Margarita Gómez Salas y Margarita Díaz-Andreu participarán en Heritage, congreso en línea

Margarita Gómez Salas, miembro de GAPP, y Margarita Díaz-Andreu, coordinadora de GAPP, presentarán la ponencia “Place attachment and community involvement in the management of heritage sites. The cases of the Island of Mozambique and Barcelona.” Dicha ponencia tendrá lugar el próximo martes 16 de junio de 2020 y se realizará en el contexto del congreso en linea Heritage. The role of cultural heritage in socio-economic development and the preservation of democratic values (del 15 al 18 de junio). El evento es gratuito y los interesados se pueden registrar en este enlace.
ES

Jornadas de doctorado 2020, Societat i Cultura, ámbito de Gestió de la Cultura i del Patrimoni, Universidad de Barcelona

Acaban de terminar las jornadas de doctorado del programa Societat i Cultura, ámbito de Gestió de la Cultura i del Patrimoni que coordina Marga Díaz-Andreu junto con Lluís Bonet Agustí. Entre los más de treinta doctorandos estaban los miembros de GAPP Amilcar Vargas, Mathieu Picas, José Paulo Francisco y Brígida Montero. Este año hemos tenido que hacer estas jornadas en virtual con alumnos en China, Colombia, Ecuador, Madrid, México y por supuesto Barcelona.
Entrevista Bárbara Molina
ES

Bárbara Molina, entrevista radial

El pasado domingo 7 de junio de 2020 nuestra compañera del GAPP Bárbara Molina estará hablando sobre las perspectivas actuales y a futuro de los museos, en una entrevista para el programa radial “Nosotros los morlacos” que se transmite desde Cuenca, Ecuador. La entrevista fue transmitida en directo a través de Facebook Live.

ES

Bárbara Molina, miembro de GAPP, defiende su tesis doctoral

El pasado jueves 4 de junio de 2020 defendió su tesis doctoral Bárbara Molina, miembro del GAPP, con su tesis titulada “La gestión sostenible de los centros históricos Patrimonio Mundial a través de la gobernanza participativa. El caso de Santa Ana de Cuenca”, siendo sus directores la Coordinadora de GAPP Dra. Margarita Díaz-Andreu y el Dr. Xavier Roigè. Esta investigación se ha desarrollado dentro de la línea de investigación de gestión del patrimonio cultural del Programa Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona. Bárbara ha sido becaria del estado ecuatoriano y con un grado de sobresaliente ha terminado este proceso de formación académica. Ésta tesis ha sido la primera en ser defendida de forma telemática en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Dicha modalidad de defensa está relacionada con la emergencia sanitaria  causada por la pandemia global de la Covid-19.  
ES

Camila Opazo-Sepúlveda participa en conversatorio online del Museo Histórico Nacional de Chile

El pasado 30 de mayo de 2020 Camila Opazo-Sepúlveda, miembro del GAPP y estudiante del Máster de Gestió de Patrimoni Cultural i Museologia de la Universidad de Barcelona, participó en el conversatorio online del Museo Histórico Nacional de Chile titulado: MHN entre la globalización y el multiculturalismo. Esta instancia se desarrolló en el marco del Día del Patrimonio Cultural en Chile, y se refirió a algunas de las conclusiones de su investigación sobre la Gestión del Patrimonio Indígena en los museos de Chile, y del Museo Histórico Nacional en particular, en su proceso de renovación del guión museológico, desarrollado en el marco del multiculturalismo. El conversatorio contó también con la participación de los académicos Gonçalo de Carvalho y Mauricio Lorca.

ES

Seminario en línea: Exploring World Heritage around the Globe

Amílcar Vargas, miembro de GAPP, participará en el seminario en línea “Exploring World Heritage around the Globe” / “Explorando el Patrimonio Mundial alrededor del planeta” el próximo 23 de abril de 2020 a las 10 am (en inglés) y a las 5pm (en castellano):El seminario se plantea como un viaje alrededor del planeta en el que se explorarán algunos de los 1121 sitios de la Lista del Patrimonio Mundial distribuidos en las cinco regiones de la UNESCO. Fecha: 23 de abril de 2020 Horario: 10 am en inglés y 5 pm en castellano (GTM+2) Plataforma: Microsoft TEAMS
ES

Nuevo libro de la coordinadora de GAPP Margarita Díaz-Andreu

El último libro de la coordinadora de GAPP Margarita Díaz-Andreu ha sido publicado. La obra hace parte de la serie Briefs in Archaeological Heritage Management de la editorial Springer (Nueva York) y se titula A History of Archaeological Tourism. Pursuing leisure and knowledge from the eighteenth century to World War II. Mas información aquí.
Taller de Neemias Santos da Rosa y Àfrica Pitarchen el Museo de Arqueología de Cataluña
ES

Taller de Neemias Santos da Rosa y Àfrica Pitarchen el Museo de Arqueología de Cataluña

El miembro de GAPP Neemias Santos da Rosa y la investigadora Àfrica Pitarch (SERP-UB) celebraron un seminario teórico-práctico sobre los procesos de obtención y transformación de pigmentos para la producción de arte prehistórico. Esta presentación tuvo lugar en el Museu d’Arqueologia de Catalunya el día 6 de Marzo de 2020 en el marco de los eventos sobre arte rupestre y arqueología experimental relacionados con la exposición “Art Primer“.  
Miembros de GAPP en el TAG Ibérico
ES

Miembros de GAPP en el TAG Ibérico

Laura Coltofean-Arizancu, miembro de GAPP, presidió una sesión y presentó una comunicación en la conferencia del grupo TAG (Theoretical Archaeology Group) Ibérico, la cual tuvo lugar en la ciudad de Lisboa (Universidad de Lisboa) entre el 13 y el 15 de febrero de 2020. La sesión “No todo es lo que parece: repensando la educación pública y la divulgación en la arqueología y en la gestión del patrimonio de la Península Ibérica”, fue organizada por Coltofean-Arizancu junto con Tiago Gil (PICMOR – Projecto de Investigação do Castelo de Monforte de Ribacôa and RIBACVDANA – Associação de fronteira para o desenvolvimento comunitario). Su comunicación, la cual tuvo lugar en el marco de esta misma sesión, se tituló “Patrimonio sin fronteras: La inclusión social de inmigrantes a través del patrimonio y de los museos arqueológicos”. Por otro lado, el miembro de GAPP José Paulo Francisco presentó la comunicación “Os valores do Património: uma investigação sobre os Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde” en el marco de la sesión “Arqueologia Pública e as Convenções de La Valletta e Faro”.
Miembros de GAPP en el TAG Ibérico
ES

Margarita Gómez Salas de Schetter, miembro de GAPP, presentó en el I Congreso del ICA

Margarita Gómez Salas de Schetter, miembro de GAPP, presentó una ponencia titulada “Place attachment and community involvement in the management of heritage sites. The case of the Island of Mozambique” en el marco del panel “El conflicto en contextos de patrimonialización, la patrimonialización en contextos de conflicto” del I Congreso del Intituto Catalán de Antropología ICA. Dicho congreso tuvo lugar en Tarragona entre el 30 de enero y el 1 de febrero de 2020.

ES

Presentación de Ana Pastor en el Simposio Anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS España 2019

Ana Pastor, miembro de GAPP, presentó la ponencia “Conservación preventiva social: etnografías patrimoniales en el espacio público”, en la mesa sobre “Preparación para el riesgo” coordinada por: Jose Luis Parra y Alfaro. Dicho panel se realizó en el contexto del I Simposio Anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS España 2019.
ES

Publicación en Methaodos Revista de Ciencias Sociales

Bárbara Molina, miembro de GAPP, ha publicado el artículo “Foros híbridos, participación y gestión sostenible del Patrimonio Mundial. El caso de Santa Ana de Cuenca” en Methaodos. Revista de Ciencias Sociales. Methaodos es una publicación científica de periodicidad semestral creada por el grupo de investigación methaodos.org, adscrita al Área de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y coeditada por el Instituto de Ciencias Sociales Computacionales.
Amilcar Vargas en el VII Encontro Ibérico de Gestores do Património Mundial
ES

Amilcar Vargas, miembro de GAPP, participó en el VII Encontro Ibérico de Gestores do Património Mundial, Islas Açores

Amilcar Vargas, miembro de GAPP y Responsable de Patrimonio Mundial en la Casa Batlló (Gaudi) de Barcelona, presentó el pasado 29 de octubre una comunicación titulada “La implementación de las 5C en la gestión sostenible de Casa Batlló”. Dicha presentación tuvo lugar en el contexto del VII Encontro Ibérico de Gestores do Património Mundial, organizado por la Comisión Nacional de UNESCO, DGPC y la Direção Regional de Cultura dos Açores, entre el 28 y el 29 de octubre de 2019, en Angra do Heroísmo.
ES

Mesa redonda en la Universidad de Bologna

El pasado 24 de octubre de 2019 la Dra. Margarita Díaz-Andreu, coordinadora de GAPP, presidió una mesa redonda junto al profesor de la Universidad de Bologna Luca Zan, en el marco del ciclo “Identidades fluidas: representaciones y perspectivas históricas y actuales”. Dicho ciclo fue organizado por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Bologna [+ info].
Mathieu Picas, a la izquierda.
ES

Mathieu Picas, miembro de GAPP, gana beca de investigación

Mathieu Picas, miembro de GAPP, ha ganado una beca para hacer una estadía de investigación en el Instituto Ibero-Americano de Berlín. Dicha beca ha sido otorgada en relación a su proyecto doctoral “Reapropiaciones del patrimonio arqueológico en tierras mayas: los lugares sagrados como espacios vividos y de visibilización sociopolítica”. Mathieu estará en Berlín entre enero y febrero de 2020.    
Ana Pastor con los miembros de GAPP después de la defensa de su tesis doctoral
ES

Ana Pastor Pérez, miembro de GAPP, defendió su tesis doctoral

Ana Pastor Pérez, miembro de GAPP, defendió con éxito su tesis doctoral el pasado viernes 11 de octubre de 2019 en la Sala de Juntas de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. La Dra. Pastor estaba inscrita en el programa doctoral Sociedad y Cultura (en el ámbito de la Gestión de la Cultura y del Patrimonio) de la dicha universidad. Título de la tesis: Conservación Arqueológica Social. Etnografías patrimoniales en el Barri Gòtic de Barcelona. Directoras: Dra. Margarita Díaz-Andreu (UB) y Dra. Alicia Castillo Mena (UCM). Resumen: La presente tesis doctoral versa sobre la dimensión social de la conservación preventiva aplicada al patrimonio arqueológico urbano, así como a los beneficios que puede generar una efectiva gestión del patrimonio arqueológico en la vida cotidiana de los habitantes. Se trata de una investigación que incide especialmente en la dimensión teórica y metodológica; sentando las bases para futuras aplicaciones. Una de sus principales aportaciones resulta de explorar los beneficios de la conservación preventiva arqueológica en espacios abiertos, en este caso ubicados en el medio urbano. En el trabajo que aquí presento me centraré en una modalidad de prevención asociada a la gestión de riesgos, que es también el sistema recientemente adoptado en conservación preventiva por el Instituto de Patrimonio Cultural Español (Ministerio de Cultura y Deporte 2018). Este trabajo busca generar un marco de trasndisciplinariedad entre tres materias fundamentales: arqueología, conservación y gestión de patrimonio, de tal forma que se mejore el diálogo entre profesionales, académicos y técnicos de la administración.
Amilcar Vargas en ICON Kyoto
ES

Amílcar Vargas, miembro de GAPP, en ICOM Kyoto 2019

Amilcar Vargas, integrante de GAPP estuvo presente en la 25 Conferencia General del ICOM (International Council of Museums) Kyoto 2019, en representación de Casa Batlló, una de las obras de Antonio Gaudí inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y miembro institucional del ICOM. Durante los siete días que duró la Conferencia, del 1 al 7 de septiembre, más de 4.500 participantes intercambiaron experiencias y compartieron resultados y retos que instituciones y gestores enfrentan en el ámbito internacional. En el marco de esta conferencia se desarrollaron ponencias de integrantes de los diferentes Comités Científicos, excursiones, visitas especiales a museos y sitios patrimoniales y diferentes oradores presentaron las últimas tendencias y debates en torno a los museos a nivel mundial. Uno de los temas más analizados fue la nueva propuesta de definición de museo que debía ser votada para su aprobación por la Asamblea General, quien decidió postergar la votación para analizar con profundidad la propuesta y hacer las enmiendas necesarias para someterla a votación en el futuro. Se puede seguir el debate mediante el hashtag #ICOMKyoto2019 en las redes sociales
Mano roja en negativo ubicado al fondo de uno de los ramales de la cueva donde impera la humedad.Foto: Leslie F. Zubieta
ES

Leslie Zubieta Calvert: Arte y Creatividad en las Profundidades de la Sierra Mixe de Oaxaca, México

Leslie Zubieta Calvert, miembro GAPP, habla de su proyecto de investigación “Arte y Creatividad en las profundidades de la Sierra Mixe de Oaxaca, México” realizado con la colaboración y participación de la comunidad indígena ayuujk de Oaxaca a través de una subvención de la Fundación Palarq [+ información]
Leslie Zubieta Calvert y Mathieu Picas en MSA
ES

Ponencias de miembros de GAPP en la MSA 2019

Leslie Zubieta Calvert y Mathieu Picas participaron en la conferencia de la Asociación para el estudio de la memoria (Memory Studies Association), celebrada en Madrid entre el 25 y el 28 de junio de 2019. Leslie Zubieta presentó una ponencia titulada “The Role of Rock Art as Material Culture in the Memorization of Knowledge” y Mathieu Picas habló sobre las “Narrativas mayas en torno a la Conquista y al colonialismo. Los yacimientos prehispánicos como espacios de visibilización étnica y política”. El programa completo de este encuentro está disponible en este enlace.
Miembros de GAPP en la Fiesta de la Ciencia de la UB
ES

Miembros de GAPP en la Fiesta de la Ciencia, UB

El pasado 17 de Mayo tuvo lugar, en el Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona, la Fiesta de la Ciencia, una actividad de divulgación científica dirigida a estudiantes de diferentes edades. El objetivo de la fiesta era mostrar de forma clara y divertida los diferentes proyectos de investigación que se están desarrollando actualmente en la Universidad. Los miembros de GAPP Laura Coltofean, Mathieu Picas y Ana María Alarcón Jiménez, organizaron un taller titulado “Los sonidos de la prehistoria”. Dicho taller, vinculado al proyecto de investigación europeo ARTSOUNDSCAPES Project, tenía como objetivos dar a conocer la arqueoacústica y sus disciplinas afines, presentar algunos instrumentos musicales de la prehistoria, y enseñar a fabricar dos instrumentos musicales antiguos (una chasca de nuez o .una bramadera de cartón).
ES

Apen Ruiz Martínez participa en la conferencia ‘Cultural Management: Present and Future’, en Atenas

La integrante de GAPP Apen Ruiz Martínez ha sido invitada a la conferencia Cultural Management: Present and Future. Dicha conferencia tendrá lugar el 9 y 10 de mayo de 2019; ha sido organizada por el Programa de Estudios de Posgrado Gestión de Monumentos: Arqueología, Urbanismo y Arquitectura, de la universidad de Atenas, en colaboración con el Instituto de Ciencias del Patrimonio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de España (Incipit, CSIC). Apen Ruiz Martínez presentará la comunicación “Heritage Ethnographies: Re-visiting Theories and Methodologies to Explore Contemporary Archaeology and Social Impact in Barcelona’s Gothic Neighbourhood” y será una de las ponentes de la mesa redonda “A Matter of Prepositions? On the Politics of Engagement in Mediterranean Archaeology” al lado de los investigadores Jaime Almansa-Sánchez, Dimitris Plantzos, Ianir Milevski, Francesca Benetti, e Ignacio Rodríguez Temiño.
Leslie Zuebieta dando la conferencia. Foto cortesía del Sr. Adrián Orozco Gutiérrez (Coordinador de Comunicación Social y Difusión. Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia)
ES

Leslie Zubieta, miembro de GAPP, presenta en la UNAM

Leslie Zubieta dió una charla sobre arte rupestre, su estudio y protección en colaboración con las comunidades, específicamente de pueblos originarios, partiendo de su experiencia como arqueóloga en Australia y África. Este evento académico tuvo lugar en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (UNAM), México, el martes 7 de mayo de 2019.  
Restauración Casa Batlló
ES

Amílcar Vargas, miembro de GAPP, participa en la socialización de la restauración de la Casa Batlló

Amílcar Vargas, miembro de GAPP, lideró junto a los arquitectos Joan Olona y Xavier Villanueva, una visita guiada sobre la restauración de la Casa Batlló, dirigida a académicos y profesionales del área del patrimonio. Entre los invitados estuvieron personas vinculadas con instituciones como la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Girona, el Parc Güell y la Universidad de Barcelona (Laura Coltofean y Ana M. Alarcón Jiménez, mimebros de GAPP), entre otros.
Visita a Foz Coa, patrimonio mundial
ES

Ponencia en las Jornadas de Arqueologia, Museus e Comunidade(s) “Fazer com Tod@as”

La Prof. Margarita Díaz-Andreu, coordinadora de GAPP, presentó la ponencia “Arqueología, museos y comunidades: una apuesta de futuro” el viernes 26 de abril a las 10 AM. Dicha ponencia se realizó en el marco de las Jornadas de Arqueologia, Museus e Comunidade(s) coordinadas por el también miembro de GAPP José Paulo Francisco y organizadas por la Associação de Fronteira para o Desenvolvimento Comunitário, RIBACVDANA, en el Auditorio del Museo de Côa, en Portugal.
Annual Meeting of the Society for American Archaeology

EN

GAPP Members at the Annual Meeting of the Society for American Archaeology

GAPP members Margarita Díaz-Andreu, Mathieu Picas, and Leslie Zubieta are presenting papers at the SAA. Below, you can see a snap shot of Leslie Zubieta arguing in her paper “Narratives in Clay and Pigment: Cultural Knowledge and Social Practices in the Sierra Mixe, Oaxaca” that archaeologists have to take into account the population in the area and integrate their perspectives into the interpretation of the archaeological record. II. Margarita Diaz-Andreu, María de la Luz Gutiérrez Martínez, Tommaso Mattioli, Mathieu Picas, César Villalobos, and Leslie Zubieta are presenting a paper entitled “The Soundscapes of Baja California Sur: Preliminary Results of the Arroyo de San Pablo Rock Art Canyon” at the Annual Meeting of the Society for American Archaeology in Albuquerque, USA. In it, a key point is the importance of the collaboration between local archaeologists and the local population in archaeological fieldwork.

Cartel Fazer con Tod@s
ES

José Paulo Francisco, miembro de GAPP, coordina las jornadas “Fazer com Tod@s”

Las Jornadas “Hacer con Tod@s. Arqueología, museos y comunidades”, promovidas por la Associação de Fronteira para o Desenvolvimento Comunitário, RIBACVDANA, tendrán lugar entre el 26 y el 27 de Abril de 2019, en el Auditório do Museu do Côa (Portugal). Estas jornadas, pretenden convocar a investigadores e instituciones que desarrollen proyectos de Arqueología y Museología Social, para promover el debate entre especialistas y comunidades, y para pensar la Arqueologia y la Museologia a través de una aproximación co-creativa, que dé voz y sea receptiva a las necessidades y los interesses de los miembros de las comunidades locales. La Prof. Margarita Díaz-Andreu, coordinadora del Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio, participará en estas jornadas.

Bárbara Molina, miembro de GAPP, en estancia académica en la Universidad de Turín

ES
El departamento de Economía y Estadística “Cognetti de Martiis” de la Universidad de Turín es un referente académico importante tanto en Italia como a nivel internacional en lo que respecta al ámbito de la economía de la cultura. Es uno de los espacios donde se ha dado relevancia al estudio de las relaciones económicas del patrimonio cultural con el paradigma del desarrollo sostenible que es el tema central de mi tesis de investigación. De particular interés son los trabajos desarrollados por Enrico Bertacchini y Giovanna Segre tanto dentro de los proyectos de la Universidad de Turín, como aquellos llevados a cabo por la Fundación Santagata, que se especializa en estudios y proyectos de la economía de la cultura y de la cual los docentes mencionados son miembros. En este contexo académico desarrollo una estancia de investigación donde estoy profundizando las relaciones entre la economía y la gestión sostenible de los centros históricos patrimonio mundial y de este modo tener un mayor conocimiento sobre los marcos teóricos, conceptuales y empíricos que me permitan desarrollar una perspectiva más amplia sobre el papel que desempeña la economía de la cultura en el desarrollo sostenible.
EN
The Department of Economics and Statistics “Cognetti de Martiis” of the University of Turin is an important academic reference both in Italy and internationally in the field of cultural economics. This department has a long tradition on the study of the economic relations between cultural heritage and the paradigm of sustainable development, which is the central theme of my thesis research. Of particular interest are the works developed by Enrico Bertacchini and Giovanna Segre both within the projects of the University of Turin, and those carried out by the Santagata Foundation, which specializes in cultural economics studies and projects where the teachers mentioned are members. In this academic context, I am developing a visiting where I am deepening the relationships between economics and sustainable management of world heritage historic centres and thus studying in detail the theoretical, conceptual and empirical frameworks that will allow me to develop a broader perspective on the role that of cultural economics plays in sustainable development.
Margarita Díaz-Andreu en las I Jornadas ICOMOS-España
ES

I Jornadas ICOMOS-España: Patrimonio, Desarrolo y Comunidad Local

La Prof. Margarita Díaz-Andreu, coordinadora del Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio, participó en la mesa redonda “El patrimonio cultural hoy: Nuevos conceptos, nuevos desafíos”, organizada por ICOMOS-España el 15 de marzo de 2019 en el Museo de Historia de Cataluña.
ES

Ponencia en ACCOMPLISSH Co-creACTION Summit

Camila Opazo-Sepúlveda, integrante del GAPP, ha presentado el día 31 de enero de 2019, la ponencia “Social participation in the conservation of the Archaeological Heritage of the Atacama Desert (Chile): A mass dissemination co-creation experience in the Santiago Metro” en el ACCOMPLISSH Co-creACTION Summit. Esta experiencia, clara expresión del giro participativo del patrimonio cultural, vinculó a comunidades indígenas, empresas privadas, Estado e investigadores en una campaña de difusión masiva sobre conservación del patrimonio del Desierto de Atacama, desde la perspectiva de la arqueología pública.

ES

Video of the 24th Annual Meeting of the EAA Barcelona 2018 released

The University of Barcelona has released a short video that resumes the aims and goals of the 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists that was held in Barcelona from 5th to 8th September 2018. In the video, available online here, the President of the EAA, Felipe Criado and Margarita Díaz-Andreu, ICREA Researcher, coordinator of GAPP and head of the Organising Committee, talk about the importance of the meeting and highlight the main features of the event. The video is in Spanish but subtitles and an automatic translation is available in the YouTube settings.
ES

Participative Heritage Walk at the 24th EAA Barcelona 2018

During the 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists that will be held in Barcelona GAPP is actively participating in several ways. One of them is the Participative Heritage Walk led by GAPP members Ana Pastor and Apen Ruiz. The purpose of doing a Heritage Walk as part of the activities of the EAA 2018 is to make participants sensitive to the conflictive character of heritage in Barcelona and to establish a dialogue between members of the EAA meetings and local people interested and involved in heritage issues in Barcelona. The walk will take place in Ciutat Vella and the idea is not so much to learn the history of the neighbourhood through the visible remains of the past but to understand the different processes of integration, erasure, reconstructing and conservation of heritage in the current urban fabric. Through the walk, participants will be asked to engage in activities in certain designed sites (describe, observe, map, propose, photography and tape sounds). Through the walk, members of the local community (heritage experts, activists and neighbours) will be telling stories about diverse conflicts related to heritage.
ES

Miembros de GAPP en estancias académicas en Alemania

Amilcar Vargas y Mathieu Picas han recibido becas de la DAAD (Agencia Alemana de Intercambio Académico) para realizar estancias de investigación en universidades alemanas. Amilcar Vargas, realiza su estancia en el programa de Heritage Studies de la Universidad Tecnológica de Brandenburgo (BTU) en Cottbus entre octubre de 2017 y enero de 2018. Durante cuatro meses tendrá intercambios con otros estudiantes doctorales y participará de seminarios y conferencias internacionales, además de documentarse sobre los modelos de gestión participativa del Patrimonio Mundial. Tiene contemplado hacer una presentación de su investigación en el coloquio a celebrarse en enero de 2018. Mathieu Picas, invitado por la Abteilung für Altamerikanistik de la Universidad de Bonn realiza la estancia entre octubre y diciembre de 2017. Tiene por objeto hacer una investigación bibliográfica sobre las relaciones culturales y sociales entre comunidades y yacimientos arqueológicos en el sureste mexicano y en Centroamérica. En el marco de esta estancia de tres meses, Mathieu presentará su trabajo en un coloquio que se llevará a cabo en la misma universidad a principios de diciembre 2017.

ES

GAPP colabora en la organización de la EAA 2018 Barcelona

El día 1 de septiembre Margarita Díaz-Andreu, como presidente del comité local organizador de la 24a Reunión Anual de la Asociación Europea de Arqueólogos (EAA) en Barcelona del 5 al 8 de septiembre de 2018 (ver aquí), realizó una presentación en la reunión de socios de tal asociación sobre la organización de dicho congreso. En el mismo habrá varias temáticas relacionadas con el patrimonio, incluyendo “Archaeology and the future of cities and urban landscapes”, “Archaeology and the European Year of Cultural Heritage” y “Museums and the challenges of archaeological heritage in 21st century”.
ES

Presentación en la EAA Maastricht 2017

Amilcar Vargas, integrante del GAPP, presentó el 1 de septiembre de 2017 en el marco de la 23a Reunión Anual de la Asociación Europea de Arqueólogos (EAA), la ponencia Participation of Local Communities in the Management of World Heritage sites in National Parks. The case of Palenque, Mexico. En la presentación se mostraron algunos resultados de la investigación doctoral que realiza en el sitio maya de Palenque y los retos que deben afrontar las comunidades locales para participar de la gestión en un modelo sustentable con visión de largo plazo. La 24ª sesión de la EAA se desarrolló en Maastricht, Paises Bajos, del 30 de agosto al 3 de octubre de 2017 y reunió a casi tres mil arqueólogos de más de 60 países.
ES

Participación del GAPP en Summer School en Turín

Bárbara Molina, integrante del GAPP, fue seleccionada para participar en la Escuela de Verano “Cultural Heritage in Context: Digital Technologies for the Humanities”, organizada por el Politécnico de Turín y la Universidad de California-Los Ángeles. El taller se realizó del 16 al 22 de julio de 2017 en Turín, Italia. Pueden verse las fotos y actividades desarrolladas a través del Twitter oficial del evento.
Artículo: Cultural heritage in context: the temples of Nubia, digital technologies and the future of conservation.

ES

Conferencia en Tenancingo, México

La Prof. Margarita Díaz-Andreu, coordinadora del Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio, impartió la conferencia magistral “Turísmo arqueológico y sociedad: una genealogía de las relaciones sociales en torno al ocio y al patrimonio arqueológico”, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de México el pasado 19 de mayo.  
Presentación al Departamento de Arqueología
ES

Integrante del GAPP en estancia en Canadá

Durante el mes de abril de 2017, Amilcar Vargas, integrante del GAPP realizó una estancia de investigación predoctoral en el Departamento de Arqueología la Simon Fraser University en Vancouver Canadá. La finalidad de este intercambio era la de conocer las investigaciones relacionadas con la gestión del patrimonio cultural de las primeras naciones, los métodos de investigación implementados y la participación de las comunidades locales en estos procesos, así como en el desarrollo e implementación de políticas públicas para la conservación de estas expresiones culturales.
ES

Foro Híbrido en Cuenca, Ecuador

El 24 de marzo de 2017 se realizó el primero de una serie de tres foros híbridos denominado “Uso del espacio patrimonial de Cuenca para actividades culturales y artísticas”, llevado a cabo por Bárbara Molina miembro del GAPP como parte de su investigación doctoral sobre la sostenibilidad en los Sitios Patrimonio Mundial. La metodología del foro híbrido se aplicó como una herramienta participativa y abierta a los diferentes actores para la identificación de problemas y necesidades en relación al uso del patrimonio del Centro Histórico de Cuenca. La prensa local hizo eco de estos foros en las siguientes notas de prensa, la primera publicada el 2 de abril de 2017 y la segunda el 25 de abril del mismo año.
ES

Participation in the 82nd Annual Meeting of the SAA

The paper “Local Engagement in UNESCO World Heritage Sites: Mexico as a Case Study” by GAPP members Amilcar Vargas, and Margarita Díaz-Andreu, together with César Villalobos (UNAM), was presented on April 2nd, 2017, by the first author at the 82nd Meeting of the Society for American Archaeology (SAA) held in Vancouver, Canada. This paper is based on research conducted in Mexico since 2014. On April 2nd it was presented the paper “Local Engagement in UNESCO World Heritage Sites: Mexico as a Case Study” in the Session “CULTURAL HERITAGE ISSUES AND OPPORTUNITIES” of the 82nd Meeting of the Society for American Archaeology. On behalf of Margarita Díaz-Andreu (UB) and César Villalobos (UNAM), members of the Research Team, Amilcar Vargas was the speaker person in charge of presenting the preliminary research conducted in Mexico since 2014 and that will continue until 2018.
ES

Participación en evento del ICAC

Participación de Margarita Díaz-Andreu en el Seminario: Arqueología y ciudadanía, la función social de la arqueología, celebrado en el ICAC el 27 de octubre de 2016. Para ver el programa en PDF, haga click aquí

ES

Presentación del libro “Arqueologia i Comunitat”

El martes 18 de octubre de 2016 fue presentado el libro “Arqueologia i Comunitat”, coordinado por las integrantes de GAPP Margarita Díaz Andreu, Apen Ruiz y Ana Pastor y publicado por la editorial JAS. Este libro presenta diferentes artículos sobre la relación del patrimonio arqueológico con la sociedad. En el marco de la presentación se llevó a cabo un coloquio en donde participaron Imma Teixel, Jaime Almansa Sánchez, Josep Maria Solias, además de las coordinadoras de la publicación. En este enlace se encuentra la tabla de contenidos y los autores que participaron. El libro está disponible en la web de la editorial JAS.
EN

Engaging heritage with art and acoustics! Workshop

Our GAPP Members Margarita Díaz-Andreu and Tommaso Mattioli organized on September 14th 2016 this workshop held at the Faculty of Geography and History of the University of Barcelona, as part of the Archaeoacustica Project, funded by Marie-Curie Research Fellowship Programme. The program is available here.

EN

Participation in 22th Annual Meeting of the EAA

Our GAPP members Apen Ruiz & Ana Pastor, presented the communication “Knowing and understanding the public: a step before planning sustainable heritage managements” in the Session: ARCHAEOLOGY AND HERITAGE ON THE WAY TO SUSTAINABILITY chaired by David Barreiro, Felipe Criado-Boado, Rocío Varela-Pousa and Anita Synnestvedt. Vilnius, Lithuania, September 2nd., 2016.
EN

Communication in the 30th Meeting of Brazilian Anthropology

Apen Ruiz, member of GAPP, presented the communication “Experiências cidadãs entre o turismo e os patrimônios : reflexões desde Barcelona. Uma olhada do patrimônio como eixo da experiência urbana” in the 30ª Reunião Brasileira de Antropologia, Joao Pessoa, August 2016.
ES

Jornadas de doctorado del programa Societat i Cultura.

Acaban de terminar las jornadas de doctorado del programa Societat i Cultura, ámbito de Gestió de la Cultura i del Patrimoni que coordino junto con Lluís Bonet Agustí. Entre los más de treinta doctorandos estaban los miembros de GAPP, Amilcar Vargas, Mathieu Picas, José Paulo Francisco y Brígida Montero. Este año hemos tenido que hacer estas jornadas en virtual con alumnos en China, Colombia, Ecuador, Madrid, México y por supuesto Barcelona.

Awards

CA

Concurs de Debat Ètic del WAC 8

En el marc del 8è Congrés Mundial d’Arqueologia, celebrat a Kyoto (Japó), del 28 d’agost al 2 de setembre, el membre del GAPP Amilcar Vargas, amb la seva parella de concurs Agbelusi Oluseyi de la UCL de Qatar, va obtenir el primer lloc en el Concurs de Debat Ètic.

Imatge: Participants, jurat i moderador en el Concurs de Debat Ètic del WAC 8. Foto: Aadil Brar (1/10/2016)

ES

Concurso de debate ético del WAC 8

En el marco del 8º Congreso Mundial de Arqueología, celebrado en Kioto (Japón), del 28 de agosto al 2 de septiembre, el miembro del GAPP Amilcar Vargas con su pareja de concurso Agbelusi Oluseyi de la UCL de Qatar, obtuvo el primer puesto en el Concurso de Debate Ético.

Imagen: Participantes, jurado y moderador en el Concurso de Debate Ético del WAC 8. Foto: Aadil Brar (1/10/2016).

EN

WAC 8 Ethics Debate Competition

In the framework of the 8th World Archaeological Congress held in Kyoto(Japan) from August 28 to 2 September, GAPP member Amilcar Vargas and his contest partner Agbelusi Oluseyi from UCL Qatar won the first place in the Ethics Debate Competition.

Picture: Participants, jury and moderator at WAC 8 Ethics Debate Competition. Picture: Aadil Brar (Oct/1st./2016).

CA

Premi a la recerca jove de la Revista PCA

En 2016, la nostra membre del GAPP Qian Gao va guanyar la tercera edició del Premi de Recerca Jove del European Journal Post Classical Archaeologies pel seu article Valors socials i patrimoni arqueològic: un estudi etnogràfic del lloc arqueològic del Palau Daming (la Xina). La recerca formava part de la seva tesi doctoral i està disponible en línia aquí.

Un cartell que mostra el contrast entre el passat i el present d’una resta arqueològica. Foto: Qian Gao

ES

Premio a la investigación joven de la Revista PCA

En 2016, nuestra miembro del GAPP Qian Gao ganó la tercera edición del Premio de Investigación Joven del  European Journal Post Classical Archaeologies por su artículo Valores sociales y patrimonio arqueológico: un estudio etnográfico del sitio arqueológico del Palacio Daming (China). Su investigación formaba parte de su tesis doctoral y está disponible en línea aquí.

Un cartel que muestra el contraste entre el pasado y el presente de un resto arqueológico. Foto: Qian Gao.

EN

PCA Journal Young Research Award

In 2016, GAPP member Qian Gao won the third edition of the European Journal Post Classical Archaeologies Young Research Award for her article Social values and archaeological heritage: an ethnographic study of the Daming Palace archaeological site (China). The research was part of her PhD thesis and is available online here.

A sign board showing the contrast between the past and the present of one archaeological find. Photo: Qian Gao.

Aquesta web utilitza galetes. Pots veure aquí la política galetes.    Més Informació
Privacidad