CONVERSES 2022-2023

CAT

Les converses son un espai obert de diàleg on una o vàries persones comparteixen els seus coneixements amb un públic divers.

ES

Las converses son un espacio abierto de diálogo donde una o varias personas comparten su conocimiento con un público diverso.

EN

Converses are an open space for dialogue where one or several people share their knowledge with a diverse audience.

Patrimonio Urbano y Sustentabilidad Sociocultural. Experiencia de evaluación en la ciudad de Olavarría, Argentina.

Convidada/Invitada: Dra. Arq. Nahir Meline Cantar, Postdoctoral de Temas Estratégicos CONICET. Instituto del Hábitat y del Ambiente (IHAM). Universidad Nacional de Mar del Plata.

8 de novembre 2022 /8 de noviembre 2022, 6 pm (CEST)

CAT

L’avenç desmesurat de la urbanització i el creixement inorgànic de les ciutats llatinoamericanes ha col·locat el patrimoni urbà en una situació d’alta vulnerabilitat. Això és conseqüència, en gran manera, de les escasses intervencions de les administracions locals en el desenvolupament equilibrat del territori. Aquest escenari ha generat la preocupació dels organismes internacionals especialitzats en patrimoni, entre els quals preval la proposta d’un abordatge inclusiu i holístic, que incorpori els objectius de la sostenibilitat tant com a eix de la seva salvaguarda com per la seva aportació significativa per al creixement sustentable de les ciutats. Cal admetre que, presa la decisió de diagnosticar o intervenir en la preservació del patrimoni urbà, l’escàs instrumental desenvolupat per a l’operacionalització dels preceptes de la sostenibilitat.

L’experiència d’avaluació de la sostenibilitat sociocultural del patrimoni urbà de la ciutat d’Olavarría va procurar reduir aquesta carència, a partir del desenvolupament d’una eina metodològica d’índexs i d’indicadors.

ES

El avance desmedido de la urbanización y el crecimiento inorgánico de las ciudades latinoamericanas ha colocado al patrimonio urbano en una situación de alta vulnerabilidad. Ello es consecuencia, en gran medida, de las escasas intervenciones de las administraciones locales en el desarrollo equilibrado del territorio. Este escenario ha generado la preocupación de los organismos internacionales especializados en patrimonio, entre los cuales prevalece la propuesta de un abordaje inclusivo y holístico, que incorpore los objetivos de la sustentabilidad tanto como eje de su salvaguardia como por su aporte significativo para el crecimiento sustentable de las ciudades. Cabe admitir que, tomada la decisión de diagnosticar o intervenir en la preservación del patrimonio urbano, es escaso el instrumental desarrollado para la operacionalización de los preceptos de la sustentabilidad.  

La experiencia de evaluación de la sustentabilidad sociocultural del patrimonio urbano de la ciudad de Olavarría procuró reducir tal carencia, a partir del desarrollo de una herramienta metodológica de índices e indicadores. 

EN

The uncontrolled advance of urbanisation and the inorganic growth of Latin American cities has placed urban heritage in a highly vulnerable situation. This is largely a consequence of the scarce interventions of local administrations in the balanced development of the territory. This scenario has generated the concern of international organisations specialised in heritage, among which the prevailing proposal is for an inclusive and holistic approach that incorporates the objectives of sustainability, both as the axis of its safeguarding and as a significant contribution to the sustainable growth of cities. It must be admitted that, once the decision has been taken to diagnose or intervene in the preservation of urban heritage, the instruments developed for the operationalisation of the precepts of sustainability are scarce.
The experience of assessing the socio-cultural sustainability of the urban heritage of the city of Olavarría sought to reduce this deficiency by developing a methodological tool of indices and indicators.

CONVERSES PASSADES

2021-2022

Juliana R. Santi, Jesús Martín Alonso, Natalia Moragas Segura, Restauradoras con Glitter, Rodrigo Covacevich

 

 

2020-2021

Salvador Ludeña, Agustí Vericat, Neemias Santos da Rosa, Margarita Díaz-Andreu, Ana Pastor, Mathieu Picas, Apen Ruiz y autores del libro «21 Assajos al Voltant del Patrimoni Cultural», Gabriela Eljuri, Virginia Salerno, Sandra Lozano, Raúl Asensio

 

2019-2020

Pablo Alonso González y Eva Parga Dans, Esraa Fathy Alhadad, Leslie Zubieta Calvert, Sendy Ghirardi, Marina Skarpeti, Margarita Gómez Salas, Jaime Almansa Sánchez, Montserrat Villaverde.

2018-2019

Isidre Pastor i Batalla, Isbert Sabrine, Alexander Geurds, Cristina Vidal Lorenzo, David Buxens, Diana Sánchez, Antoni Martín i Oliveras, Camila Opazo-Sepúlveda.

 

2017-2018

Gustavo González, Integrants del C.R.A.S. (Lidia Boluda Terol, Lourdes López Martínez, Jesús Martín Alonso, Guillermo Palomero, Paloma Zarzuela), Bárbara Molina Neira, Apen Ruiz, Ana Pastor, Luz Gámiz, Elba Estrada Hernández.

 

2015-2017

Juana Mª Huélamo, Josep Maria Solias, Ricard Martinez, Pau Olmos, Begoña Florida Eseberri, Santiago J. Castellà, Joan Menchon, Sergi Lozano, Paloma González Marcén, GRAMPO (Roger Alcàntara, Ricard Arnaiz, Adrià Breu, Quim Sisa), David González Álvarez, Juansebastián Velásquez Peláez, Natalia Hernández Tangarife, Mireia Sabaté 

Aquesta web utilitza galetes. Pots veure aquí la política galetes.    Més Informació
Privacidad