Constants físiques

Els símbols de les constants físiques s’escriuen en cursiva, tant si són de l’alfabet grec com del llatí, i es consignen en majúscula o en minúscula, segons com se n’hagi fixat la grafia.

Exemple adequatα [constant d’estructura fina]
σ [constant de Stefan-Boltzmann]

Exemple adequath [constant de Planck]
e [càrrega elemental]

Exemple adequatF [constant de Faraday]
G [constant de gravitació]


En alguns casos, les lletres, que s’escriuen en cursiva, poden anar acompanyades de subíndexs, que es consignen en rodona.

Exemple adequatμ0 [permeabilitat del buit]
γp [raó giromagnètica del protó]

Exemple adequatc2 [segona constant de radiació]
me [massa de l’electró en repòs]

Exemple adequatEh [energia de Hartree]
NA [nombre d’Avogadro]
R [constant de Rydberg]
Més informació
Unió Internacional de Química Pura i Aplicada. Magnituds, unitats i símbols en química física [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències i Tecnologia, 2008. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000049%5C00000040.PDF> [Consulta: 13 febrer 2014].
Darrera actualització: 16-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Constants físiques» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1252> [consulta: 29 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina