Sistema internacional d’unitats

El sistema internacional d’unitats (SI) està regulat per l’Oficina Internacional de Pesos i Mesures, que té per missió assegurar la unificació mundial de les mesures físiques.

A continuació s’ofereixen els quadres d’unitats que la mateixa Oficina recull en la seva documentació oficial.


Unitats SI de base

Magnitud
Unitat
Símbol
longitud
metre
m
massa
kilogram
kg
temps
segon
s
intensitat de corrent elèctric
ampere
A
temperatura termodinàmica
kelvin
K
quantitat de substància
mol
mol
intensitat lluminosa
candela
cdUnitats SI derivades

Exemples d’unitats SI derivades expressades a partir de les unitats de base

Magnitud
Unitat
Símbol
superfície
metre quadrat
volum
metre cúbic
velocitat
metre per segon
m/s
acceleració
metre per segon al quadrat
m/s²
nombre d’ones
metre elevat a la menys u
m–1
densitat
kilogram per metre cúbic
kg/m³
volum específic
metre cúbic per kilogram
m³/kg
densitat de corrent elèctric
ampere per metre quadrat
A/m²
camp magnètic
ampere per metre
A/m
concentració (de quantitat de substància)
mol per metre cúbic
mol/m³
luminància
candela per metre quadrat
cd/m²
índex de refracció
(el nombre) 1
1Unitats SI derivades que tenen un nom especial

Magnitud
Unitat
Símbol
Equivalències
angle pla
radian
rad
m · m¹ = 1
angle sòlid
estereoradian
sr
m² · m² = 1
freqüència
hertz
Hz
s¹
força
newton
N
m · kg· s²
pressió
pascal
Pa
N/m² = m¹ · kg · s²
energia, treball
joule
J
N · m = m² · kg · s²
potència, flux radiant
watt
W
J/s = m² · kg · s³
càrrega elèctrica, quantitat d’electricitat
coulomb
C
s · A
diferència de potencial elèctric, força electromotriu
volt
V
W/A = m² · kg · s³ · A¹
capacitància
farad
F
C/V = m² · kg¹ · s4 · A²
resistència elèctrica
ohm
Ω
V/A = m² · kg · s³ · A²
conductància elèctrica
siemens
S
A/V = m² · kg¹ · s³ · A²
flux magnètic
weber
Wb
V · s = m² · s¹ · A¹
densitat de flux magnètic
tesla
T
Wb/m² = kg · s² · A¹
inductància
henry
H
Wb/A = m² · kg · s² · A²
temperatura Celsius
grau Celsius
°C
K
flux lluminós
lumen
lm
cd · sr = m² · m² · cd = cd
il·luminació
lux
lx
lm/m² = m² · m–4 · cd = m² · cd
activitat (d’un radionúclid)
becquerel
Bq
s¹
dosi absorbida, kerma
gray
Gy
J/kg = m¹ · s²
dosi equivalent
sievert
Sv
J/kg = m¹ · s²Exemples d’unitats SI derivades a partir d’altres unitats derivades

Magnitud
Unitat
Símbol
Equivalències
viscositat dinàmica
pascal segon
Pa · s
m¹ · kg · s¹
moment d’una força
newton metre
N · m
m² · kg · s²
tensió superficial
newton per metre
N/m
kg · s²
velocitat angular
radian per segon
rad/s
m · m¹ · s¹ = s¹
acceleració angular
radian per segon al quadrat
rad/s²
m · m¹ · s² = s²
densitat de flux de calor, irradiància
watt per metre quadrat
W/m²
kg · s³
capacitat de calor, entropia
joule per kelvin
J/K
m² · kg · s² · K¹
capacitat de calor específica, entropia específica
joule per kilogram kelvin
J/(kg · K)
m² · s²· k¹
energia específica
joule per kilogram
J/kg
m² · s²
conductivitat tèrmica
watt per metre kelvin
W/(m · K)
m · kg · s³ · K¹
densitat d’energia
joule per metre cúbic
J/m³
m¹ · kg · s²
força del camp elèctric
volt per metre
V/m
m · kg · s³ · A¹
densitat de càrrega (elèctrica)
coulomb per metre cúbic
C/m³
m³ · s · A
densitat de flux elèctric
coulomb per metre quadrat
C/m²
m² · s · A
permitivitat
farad per metre
F/m
m³ · kg¹ · s4 · A²
permeabilitat
henry per metre
H/m
m · kg · s² · A²
energia molar
joule per mol
J/mol
m² · kg · s² · mol¹
capacitat de calor molar, entropia molar
joule per mol kelvin
J/(mol · K)
m² · kg · s² · K¹ · mol¹
exposició (raigs X i γ)
coulomb per kilogram
C/kg
kg¹ · s · A
índex de dosi absorbida
gray per segon
Gy/s
m² · s³
intensitat energètica
watt per estereoradian
W/sr
m4 · m² · kg · s³ = m² · kg · s³
radiància
watt per metre quadrat estereoradian
W/(m² · sr)
m² · m² · kg · s³ = kg · s³Prefixos SI

Factor
Prefix
Símbol
Factor
Prefix
Símbol
1024
yotta–
Y
10–1
deci–
d
1021
zetta–
Z
10–2
centi–
c
1018
exa–
E
10–3
mil·li–
m
1015
peta–
P
10–6
micro–
µ
1012
tera–
T
10–9
nano–
n
109
giga–
G
10–12
pico–
p
106
mega–
M
10–15
femto–
f
103
kilo–
k
10–18
atto–
a
102
hecto–
h
10–21
zepto–
z
101
deca–
da
10–24
yocto–
yAltres unitats

Unitats que s’utilitzen conjuntament amb les SI

Magnitud
Unitat
Símbol
Equivalències
temps
minut
min
1 min = 60 s
temps
hora
h
1 h = 60 min = 3600 s
temps
dia
d
1 d = 24 h = 86 400 s
angle pla
grau
°
1° = (π/180) rad
angle pla
minut
1′ = (1/60)° = (π/10 800) rad
angle pla
segon
1″ = (1/60)′ = (π/648 000) rad
volum
litre
l, L
1 dm³ = 10³ m³
massa
tona
t
1 t = 10³ kg
neper
Np
1 Np = 1
bel
B
1 B = (1/2) ln 10 (Np)
energia cinètica
electró-volt
eV
1 eV ≈ 1,602 × 10–19 J
massa (constant de massa atòmica)
unitat de massa atòmica unificada
u
1 u ≈ 1,660 × 10–27 kg
longitud
unitat astronòmica
ua
1 ua ≈ 1,495 × 1011 mUnitats que s’utilitzen conjuntament amb les SI, per a usos específics

Tot i que són unitats que s’utilitzen per a usos específics, és preferible evitar-ne l’ús.

Magnitud
Unitat
Símbol
Equivalències
longitud
milla nàutica
(mi)
1 milla nàutica = 1852 m
velocitat
nus
(mi/h)
1 milla nàutica per h = (1852/3600) m/s
superfície
àrea
a
1 a = 1 dam² = 10² m²
superfície
hectàrea
ha
1 ha = 1 hm² = 104 m²
pressió
bar
bar
1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa = 1000 hPa = 105 Pa
longitud
àngstrom
Å
1 Å = 0,1 nm = 10–10 m
superfície
barn
b
1 b = 100 fm² = 10–28Unitats del sistema cegesimal (CGS)

Són unitats obsoletes, utilitzades en els textos antics. És preferible no utilitzar-les.

Magnitud
Unitat
Símbol
Equivalències
treball, energia
erg
erg
1 erg = 10–7 J
força
dina
dyn
1 dyn = 10–5 N
viscositat dinàmica
poise
P
1 P = 1 dyn · s/cm² = 0,1 Pa · s
viscositat cinemàtica
stokes
St
1 St = 1 cm²/s = 10–4 m²/s
inducció magnètica
gauss
G
1 G correspon a 10–4 T
intensitat de camp magnètic
oersted
Oe
1 Oe correspon a (1000/4π) A/m
flux magnètic
maxwell
Mx
1 Mx correspon a 10–8 Wb
luminància
stilb
sb
1 sb = 1 cd/cm² = 104 cd/m²
il·luminació
fot
ph
1 ph = 104 lx
acceleració
gal
Gal
1 Gal = 1 cm/s² = 10²m/s²Exemples d’altres unitats que no són del sistema internacional

Són unitats obsoletes, utilitzades en els textos antics. És preferible no utilitzar-les.

Magnitud
Unitat
Símbol
Equivalències
activitat radioactiva
curie
Ci
1 Ci = 3,7 × 1010 Bq
radiació electromagnètica
röntgen
R
1 R = 2,58 × 10–4 C/kg
dosi de radiació absorbida
rad
rad
1 rad = 1 cGy = 10² Gy
dosi de radiació equivalent
rem
rem
1 rem = 1 cSv = 10 ² Sv
longitud
unitat X
1 unitat X ≈ 1,002 × 10–4 nm
inducció magnètica
gamma
γ
1 γ = 1 nT = 10–9 T
densitat de flux
jansky
Jy
1 Jy = 10–26 W · m² · Hz¹
longitud
fermi
1 fermi = 1 fm = 10–15 m
massa
quirat mètric
(ct, c)
1 quirat mètric = 200 mg = 2 × 10–4 kg
pressió
torr
Torr
1 Torr = (1001 325/760) Pa
pressió
atmosfera normal
atm
1 atm = 101 325 Pa
energia
caloria
cal
1 cal15 = 4,1855 J
1 calIT = 4,1868 J
1 calth =4,184 J
longitud
micró
μ
1 μ = 1μm = 10–6 m
Més informació
Bureau International des Poids et Mesures. Le Système international d’unités (SI) [en línia]. 7a ed. Sèvres: BIPM, 1998. <http://www1.bipm.org/utils/fr/pdf/brochure-si.pdf> [Consulta: 18 desembre 2003].
Darrera actualització: 17-1-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Sistema internacional d’unitats» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=976> [consulta: 29 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina