a menys que 

La locució a menys que té un valor condicional i introdueix un requisit amb un sentit d’exclusió.

Exemple correcte La docència serà presencial, a menys que ho impedeixi la situació.

Exemple correcte En les enquestes no cal identificar-se, a menys que s’expliciti el contrari.


Aquesta construcció equival a altres locucions com ara llevat que, fora que, si no és que, tret que, etc.

Exemple correcte La docència serà presencial, si no ho impedeix la situació.

Exemple correcte La docència serà presencial, sempre que no ho impedeixi la situació.


Exemple correcte En les enquestes no cal identificar-se, tret que s’expliciti el contrari.

Exemple correcte En les enquestes no cal identificar-se, excepte que s’expliciti el contrari.


En canvi, tot i que la gramàtica també accepta la locució a menys de amb el mateix valor, és preferible optar per altres expressions més naturals.

Exemple correcte Si no es redueixen les despeses, el marge de maniobra serà menor.

Exemple correcte En cas de no reduir-se les despeses, el marge de maniobra serà menor.

Exemple inadequat A menys de reduir-se les despeses, el marge de maniobra serà menor.
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2022. <https://giec.iec.cat/textgramatica/codi/30.2.5g> [consulta: 30 juny 2022].
Darrera actualització: 11-7-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«a menys que» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3486> [consulta: 27 març 2023].