Comissió Acadèmica

Funcions

 1. Coordinar l'organizació dels ensenyaments i dels recursos docents.
   
 2. Ratificar els criteris de les convalidacions d'assignatures i de reconeixement de crèdits establerts pels consells d'estudis.
   
 3. Promoure la millora de la qualitat docent.
   
 4. Actuar per a la progressiva adaptació a l'espai europeu d'educació superior.
   
 5. Controlar i coordinar el procés d'avaluació del professorat.
   
 6. Supervisar i coordinar el procés d'aplicació de l'enquesta d'opinió de l'alumnat sobre l'actuació docent del professorat.
   
 7. Informar les sol·licituds d'accés a postgrau d'estudiants amb titulacions estrangeres.
   
 8. Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

 • El/la degà/na o vicedegà/na en qui delegui, que la presideix.
 • Els/les caps d'estudi dels ensenyaments adscrits.
 • Un 30% d'estudiants.
 • El/la cap de Secretaria o un membre del PAS en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió.

 

Membres

 1. Vicedegana acadèmica: Eulàlia Masana (Presidenta)
 2. Cap de Secretaria: Rosa Maria Peris
 3. Cap d'estudis del grau de Geologia: Jaume Bordonau
 4. Cap d'estudis del grau  d'Enginyeria Geològica i Ambiental: Jaume Pous
 5. Cap d'estudis del grau de Ciències del Mar: Galderic Lastras
 6. Coordinador del màster en Geologia i Geofísica de Reservoris: Anna Martí
 7. Coordinadora del màster en Recursos Minerals i Recursos Geològics: Neus Otero
 8. Coordinadora de l'especialitat Riscos Geològics del màster en Recursos Minerals i Recursos Geològics: Glòria Furdada
 9. Coordinadora del màster en Ciència i Gestió Integral de l'Aigua: Diana Puigserver
 10. Coordinador del màster en Paleobiologia i Registre Fòssil: Carles Martín
 11. Estudiant: Miquel Grande, Grau de Geologia
 12. Estudiant: Antoni Subirà, Grau de Ciències del Mar
 13. Estudiant: Laura Poll, Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics

Dilluns a les 12,10 hores

  9 de novembre de 2020

14 de desembre de 2020

18 de gener de 2021

  8 de febrer de 2021

  8 de març de 2021

12 d'abril de 2021

10 de maig de 2021

14 de juny de 2021

12 de juliol de 2021

13 de setembre de 2021

Ministeri

Llibre blanc ANECA

Projecte Tunning Earth Science

Real Decreto 861/2010. Modificaciones al RD 1393/2007

Real Decreto 1393/2007. Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales

Real Decreto 1892/2008. Acceso a las enseñanzas universitarias de grado

Orden EDU/1434/2009 Actualización anexos del RD 1892/2008

Orden EDU/268/2010 Modificación Orden EDU/1434/2009

 

CIC

Acord sobre ensenyaments universitaris en què participa més d'una universitat

Criteris per a la selecció i promoció de màsters amb potencial internacionaliotzador

 

UB

Normes reguladores de la inscripció com a estades esporàdiques en màsters universitaris de la UB (CG 11/12/2014)

Normes reguladores dels criteris de programació, verificació i implantació dels estudis de màster universitari i dels seus plans d'estudis (CG 2/10/2012)

Normes generals reguladores dels treballs de Fi de Grau (CG 7/6/2011)

Normativa reguladora dels cursos de Postgrau i d'extensió universitària (2016)

Normativa reguladora del nombre màxim de crèdits a matricular en els ensenyaments oficials de màster (CG 11/12/2014)

Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i qualifiació dels aprenentatges (CG 8/5/2012)

Normativa de practiques externes (CG 8/5/2012)

Normativa crèdits de lliure elecció (CG 27/03/2007,modificada per CG 2/4/2009)

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits (CG 29/5/2013)

Normativa relativa a l'exempció de traducció al Català o Castellà de determinats documents acadèmics (CG 5/10/2010)

Normativa de permanència per a estudiants que cursen graus i màsters oficials (CG 8/5/2012)

Criteris complementaris a les normes per al reconeixement i transferència en els ensenyaments oficials de Grau de la UB (CG 7/6/2011)

Criteris per a la publicació dels TFG i TFM

Pla de llengües (CG 24/3/2010)

 

La Facultat 

Normativa del Treball final de grau

Normativa de permanència per als estudis del grau de Geologia

Normativa del Treball final de màster

Mesures per a la seguretat a les Pràctiques de Camp

Acord telèfons d'emergència

Acord per al bon desenvolupament de les classes

Autorització sortides menors de 18 anys

Comparteix-ho: