Duplicats i rectificacions

Les persones titulades poden sol·licitar l’expedició de duplicats dels títols quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document. Cal justificar documentalment el motiu del duplicat i abonar-ne, si escau, els preus públics.

Sempre que calgui modificar les dades inicials per causa imputable a la persona interessada s'ha d'abonar la taxa de duplicat del títol.

Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són:

Per canvi de nom, cognoms o dades personals.

Per incorporar-hi el premi extraordinari (només es pot incorporar en títols anteriors a l'EEES).

Per canvi de nacionalitat.

Per pèrdua.

Per deteriorament.

En el cas de pèrdua del títol, l’estudiant, a més de la taxa de duplicat, ha de pagar l’import de la publicació de l’anunci al BOE.

El tràmit s'ha de realitzar a la Secretaria de la facultat.

Comparteix-ho: