Anul·lació de matrícula

Informació

L’anul·lació de matrícula la resol el deganat o la direcció del centre. Les matrícules anul·lades totalment no tenen cap efecte econòmic posterior en l’expedient de l’estudiant. Tindran els efectes acadèmics posteriors que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui respecte a l’abandonament dels estudis.

Consulteu els terminis per sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula

Sol·licitud (S1)

 

Dins dels terminis que s’estableixen en aquest apartat, podeu sol·licitar a la Universitat de Barcelona l’anul·lació total de la matrícula en els casos següents: 

En el cas de malaltia greu que l’impedeixi seguir amb normalitat l’activitat acadèmica, degudament acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut o segons el col·lectiu (MUFACE), o de l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, en què es conclogui aquest impediment, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. En cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es pot demanar la reserva de plaça i si la resolució és positiva, no cal tornar a fer la preinscripció.

Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció.

En cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària en el termini establert, teniu dret a la devolució de l’import dels crèdits que hàgiu abonat. La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.

  • Si et matricules per primera vegada en un ensenyament de grau, sempre que sol·licitis l’anul·lació de matrícula abans del 17 d'octubre de 2020 i estiguis al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, tens dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats.  Has de presentar la sol·licitud d’anul·lació al registre del centre on t’has matriculat, a una oficina de registre de la UB o per qualsevol altre mitjà autoritzat per la legislació vigent.Consulta les altres oficines on presentar la sol·licitud. Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.
  • La resta d’estudiants podeu sol·licitar l’anul·lació de matrícula sense dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. La sol·licitud no es resol mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula.

En casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, a proposta del deganat o de la direcció del centre i amb un informe previ de la gerència, pot acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB.

Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts. En cas contrari, no s’estudiarà la sol·licitud presentada.

L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui.

 

Accés al tràmit

Sol·licitud (S4)