Sol·licitud títol de màster

Heu de tenir superades la totalitat dels crèdits que conformen el pla d'estudis a l'expedient acadèmic de monub (és a dir, heu de tenir totes les notes en verd). Si és així, haureu de passar per la Secretaria de la facultat per formalitzar el tràmit de sol·licitud del títol (és necessari estar al corrent de pagament amb la UB).

Documentació que cal aportar

- DNI o passaport vigent (original i 2 còpies). No es pot tramitar si aquest està caducat.

- En cas que sigui beneficiari/ària d'algun tipus d'exempció (família nombrosa, col·lectius d'especial protecció..), original i còpia del document acreditatiu.

- En el supòsit de tramitar el títol d'una altra persona, s'ha de presentar autorització signada de l'interessat i fotocòpia dels 2 DNI (de la persona que tramita el títol i l'autoritzat)   Autorització  (penjar el document d’autorització)

Pagament de la taxa (preu establert al Decret de preus de la Generalitat)

A la secretaria amb targeta bancària o a qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores de la UB, amb el rebut que cal recollir prèviament a la secretaria.

El resguard dels drets d'expedició del títol que se li lliuri tindrà els mateixos efectes legals que el títol mentre no s'hagi expedit. No obstant això, per tal que el resguard tingui efectes en altres països cal demanar el certificat substitori del títol i legalitzar, posteriorment, el certificat (més informació).

Comparteix-ho: