Gneis. Serra de Rodes

Roca metamòrfica originada per metamorfisme regional de grau mitjà i alt de diferents tipus de roques sedimentàries i de roques magmàtiques àcides, com les roques granítiques. Els gneissos són roques de color clar amb tots els seus components ben cristal·litzats i visibles a ull nu.

La mostra fotografiada es caracteritza pels megacristalls de feldspat blanc, alguns de fins a 3 cm de longitud. La roca presenta una foliació irregular i discontínua, amb bandes de minerals clars (feldspat i quars), i de minerals foscos (miques i amfíbols). Aquests formen una mena de matriu laminar esquistosa que envolta els cristalls de feldspat. Aquesta textura s’anomena gnèissica.

Gneis. Serra de Rodes
  • Roca Metamòrfica
  • Paleozoic superior
  • M. g 2