Universitat de Barcelona

Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris

Organització i metodologia docent

L’activitat docent es desenvolupa mitjançant classes teòrico-pràctiques, activitats tutelades i treball autònom de l’estudiant. L’ensenyament és presencial i la metodologia docent inclou classes magistrals, pràctiques d’ordinador, pràctiques de laboratori i pràctiques de camp.

El màster s’imparteix en anglès per professorat de la UB, la UAB i d’empreses i institucions externes. Durant el curs s’utilitza activament el Campus virtual i altres recursos electrònics. Les concrecions de cada assignatura es poden consultar en els plans docents.

Les classes tenen lloc a la Facultat de Ciències de la Terra de la UB.

Comparteix-ho: