Universitat de Barcelona

Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris

Matrícula

PERÍODE DE MATRÍCULA

Tots el alumnes podran realitzar l’automatrícula sempre i quan hagin presentat prèviament a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat de Ciències de la Terra, els originals o fotocòpies compulsades de la documentació requerida. Els estudiants que no disposin de la documentació requerida hauran de presentar una Declaració responsable per poder matricular-se.

Període de matrícula:  els dies 12 i 13 de setembre de 2022.

Els estudiants admesos que no puguin matricular-se durant aquest període hauran de demanar cita prèvia per formalitzar la matrícula un altre dia en el següent correu electrònic: masters.ciencies.terra@ub.edu

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

Pas 1. Aportar la documentació (previ al dia de matrícula)

  • 1 fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.
  • Original i còpia del títol de llicenciat o equivalent (traduït i legalitzat per via diplomàtica).
  • Original i còpia del certificat de les matèries cursades (traduït i legalitzat per via diplomàtica).
  • Declaració responsable per als estudiants que no tenen la documentació legalitzada.

 

Pas 2. Validació d'assignatures

Cal que empleneu el formulari per escollir les assignatures optatives que voleu matricular. i enviar-lo per correu electrònic a masters.ciencies.terra@ub.edu

Heu de rebre la validació/acceptació de la coordinació del màster de les assignatures que heu escollit abans de matricular-vos.

 

NOTA: Els estudiants que hagin fet la preinscripció en el tercer període: del 16 de juliol al 14 de setembre, hauran de fer la validació d’assignatures després que surti la Resolució d’admissió.

 

Pas 3. Inici de matrícula

La matrícula es farà online. En aquesta fase cal introduir les dades personals i escollir les assignatures obligatòries i les optatives, d’acord amb l’estructura del màster i amb la supervisió de la coordinació del màster.

La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits que han de matricular els estudiants segons el tipus de modalitat de dedicació:

 

  • Temps complet: entre 49 i 60 crèdits
  • Temps parcial:   entre 20 i 48 crèdits

Si se sol·licita una beca general o una de mobilitat s’haurà de matricular, en principi, de 60 crèdits.

Iniciar Automatrícula

 

Pas 4. Pagament de la matrícula
  1. En el cas que tingueu dret a algun tipus de deducció econòmica, heu de passar per la Secretaria per adjuntar la documentació que certifiqui la possible deducció i poder modificar la matrícula.
  2. Si no s'ha de fer cap tipus de modificació heu de fer efectiu el pagament abans de la data indicada en el resguard imprès.

Modalitats de pagament de la matrícula:

http://www.ub.edu/acad/matricula/pagament.html

Consulteu la informació dels ajuts i beques disponibles:

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/beques_ajuts/beques_ajuts.html

 Més informació:    http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/matricula.html

Comparteix-ho: